• Σχόλιο του χρήστη 'Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας' | 8 Δεκεμβρίου 2014, 10:08

    Να αλλάξει η παράγραφος 3 ως εξής: 3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Διεθνούς και Ναυτιλιακού Κώδικα Επικινδύνων Ειδών Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMDG-IMO CODE), όπως εκάστοτε ισχύει, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, επιτρέπεται να μεταφέρονται με Ε/Γ ή Ε/Γ-Ο/Γ πλοία των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ), τόσο σύμμεικτων όσο και χωριστά συλλεγέντων ρευμάτων αυτών, σε ανοιχτό και κλειστό χώρο οχημάτων με την προϋπόθεση ότι το φορτίο μεταφέρεται σε ειδικά διαμορφωμένα φορτηγά αυτοκίνητα κλειστού τύπου η containers που διασφαλίζουν πλήρη στεγανότητα και σφράγιση ούτως ώστε να αποκλείεται έστω και η παραμικρή ενόχληση των επιβατών από οποιαδήποτε αιτία συμπεριλαμβανομένης και της δυσοσμίας, επίσης το φορτίο πρέπει να είναι σε δέματα και καλυμμένο καλά με κατάλληλο αδιάβροχο κάλυμμα τουλάχιστον ανθεκτικό στη φωτιά, ή σε άλλη κατάλληλη συσκευασία. Η πόρτα της καρότσας θα είναι ασφαλώς κλειστή και απαγορεύεται η φόρτωση φορτίων επ’ αυτής. Ειδικά για τη μεταφορά σύμμεικτων ΑΣΑ απαιτείται ειδικά διαμορφωμένη μονάδα κλειστού τύπου σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο και σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 1 του ΠΔ 405/1996. Να διαγραφεί η πρόταση: "Ως μονάδα κλειστού τύπου νοείται και το απορριμματοφόρο κλειστού τύπου".