• Σχόλιο του χρήστη 'ANTIPOLLUTION ANE' | 8 Δεκεμβρίου 2014, 11:47

    Κατανοούμε όλοι την ανάγκη που κατά παρέκκλιση της νομοθεσίας θα πρέπει να εξυπηρετηθεί και να μεταφερθούν σε άλλες περιφέρειες δια θαλάσσης τα αστικά απορρίμματα νησιών που δεν διαθέτουν ΧΥΤΑ ή άλλες υποδομές για την διαχείρισης τους και την αποφυγή προστίμων που επιβάλλονται στη χώρα μας για την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων σε αυτές τις περιοχές. Παρόλα αυτά η μεταφορά αποβλήτων με επιβατηγά-οχηματαγωγά (Ε/Γ-Ο/Γ), φορτηγά (Φ/Γ) και φορτηγά-οχηματαγωγά (Φ/Γ-Ο/Γ) πλοία σε τακτικά δρομολόγια, φαίνεται να αγνοεί καταρχήν τις υγειονομικές διατάξεις που απαγορεύουν την εν λόγω λειτουργία πλοίων παρά μόνο όσων είναι σχετικά αδειοδοτημένα και διαθέτουν τις κατάλληλες πιστοποιήσεις π.χ. πρωτόκολλο γενικής επιθεώρησης και έγγραφο εθνικότητας στο οποίο να αναφέρεται ότι δύναται να μεταφέρουν απόβλητα αντίστοιχης κλάσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 405/1996, ΦΕΚ Α’272 και το Διεθνή και Ναυτιλιακό Κώδικα Επικινδύνων Ειδών Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMDG-IMO CODE) καθώς και να είναι πιστοποιημένα από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές για την εργασία αυτή. Σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις αν και εφόσον ληφθούν υπόψη, κανένα επιβατηγό-οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ) και φορτηγό-οχηματαγωγό (Φ/Γ-Ο/Γ) πλοίο δεν πρέπει να μεταφέρει απόβλητα, και πολύ περισσότερο σύμμεικτα αστικά καλυμμένα «καλά με αδιάβροχο κάλυμμα» και ταυτόχρονα να μεταφέρει και επιβάτες που πραγματοποιούν το ταξίδι τους ή άλλα φορτία ευπαθή σε υγειονομικούς παράγοντες π.χ. τρόφιμα. Επίσης οι λιμένες μέσω των οποίων θα γίνεται η μεταφορά των αποβλήτων θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να διαθέτουν τις επιβαλλόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία υποδομές και άδειες όπως π.χ. Α.Ε.Π.Ο., σχέδιο εκτάκτου ανάγκης σε περίπτωση θαλάσσιας ρύπανσης και τον απαραίτητο εξοπλισμό καθώς και σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων που προέρχονται από τα πλοία που προσεγγίζουν το λιμένα φόρτωσης και εκφόρτωσης.