• Σχόλιο του χρήστη 'Γιαλαμάς Μιλτιάδης' | 9 Ιουνίου 2015, 08:46

    ΑΡΘΡΟ 10 : ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΟΤΑ. Μοναδική πηγή δεδομένων για τις βοσκήσιμες εκτάσεις των ΟΤΑ είναι οι κτηματολογικοί πίνακες διανομής των αγροτεμαχίων με την έκταση τους και τον χαρακτηρισμό τους. Τα αγροτεμάχια αυτά έχουν παραχωρηθεί στους Δήμους με αποφάσεις Νομάρχη και έχουν μεταγραφεί στα οικία υποθηκοφυλακεία. Ενδεικτικά σας παραθέτω πίνακα με τις βοσκήσιμες εκτάσεις του Δ.Κ. Πετριτσίου του Δήμου Σιντικής Σερρών με τα τεμάχια που είναι χαρακτηρισμένα ως βοσκή και έχουν παραχωρηθεί στο παρελθόν στις κοινότητες. Δ.Δ Ν.Πετριτσίου ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΕΣ Αρ.Τεμαχίου Έκταση Είδος Αγρόκτημα 2 29.375 Βοσκή Ν.Πετρίτσι 719 48.875 βοσκή " 1228 14.812 βοσκή " 1230 1.625 βοσκή " 1231 1.000 βοσκή " 1232 55.280 βοσκή " 1632 21.062 βοσκή " 1730 7.450 βοσκή " 1731 2.825 βοσκή " 2193 751.426 βοσκή " 2194 19.750 βοσκή " 2740 22.250 βοσκή " 2743 57.250 βοσκή " 2744 647.301 βοσκή " 2750 79.625 βοσκή " 2929 165.187 βοσκή " Σύνολο 1.925.093 βοσκή Απαλοτριωμένα 775.676 βοσκή Σύνολο 1.149.417 βοσκή 1 18.389.525 βοσκή Μεσσαία 718 406.008 βοσκή " Σύνολο 18.795.533 βοσκή 1 639.625 βοσκή Αγριόλευκα 72 110.251 βοσκή " Σύνολο 749.876 βοσκή Γενικό Σύνολο 20.694.826 βοσκή Επομένως από την στιγμή που δεν θα ληφθούν υπόψη τα κτηματολογικά στοιχεία των Δήμων πως θα προκύψουν οι βοσκήσιμες γαίες των ΟΤΑ, μιας και Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 2 η ΕΓΠΒΔ θα χρησιμοποιήσει ως πηγή δεδομένων τα χαρτογραφικά δεδομένα της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, το Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS-GIS) του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ή άλλες πηγές συμβατές με το σύστημα αυτό. * Επίσης το απαρχαιωμένο νομικό καθεστώς χρήσης των βοσκοτόπων από τους ΟΤΑ επιβάλλεται να καταργηθεί. Δεν μπορεί νομικό πλαίσιο που συντάχθηκε για να καλύψει ανάγκες περασμένων δεκαετιών, να προσπαθούμε να το προσαρμόσουμε στις σημερινές συνθήκες. * Να εξετάσετε σοβαρά την περίπτωση να μην υπάρξει διαχωρισμός ως βοσκήσιμες γαίες ΟΤΑ, αλλά να υπολογίζονται ως μία ενιαία ενότητα.