Άρθρο 10: Βοσκήσιμες γαίες ΟΤΑ

Οι βοσκήσιμες γαίες που βρίσκονται στην περιφέρεια ΟΤΑ Α΄ βαθμού και των οποίων την κυριότητα, νομή, κατοχή ή χρήση έχουν οι συγκεκριμένοι ΟΤΑ, διατίθενται μετά τη σύνταξη διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης αν αυτές συμπεριλαμβάνονται στο οικείο σχέδιο της Περιφερειακής Ενότητας κατά προτεραιότητα για τις ανάγκες των κτηνοτρόφων, φυσικών ή νομικών προσώπων που διατηρούν την έδρα της εκμετάλλευσής τους στην Τοπική/Δημοτική Κοινότητα στην οποία βρίσκεται η βοσκήσιμη γαία ή σε μετακινούμενους κτηνοτρόφους, οι οποίοι αποδεδειγμένα κάνουν χρήση των εν λόγω βοσκήσιμων γαιών.

 • Στις περισσότερες αγροτικές περιοχές της χώρας, τα λιβάδια/βοσκότοποι ανήκουν στους τοπικούς Δήμους, οι δε ανάγκες βόσκησης των αγροτικών ζώων κτηνοτρόφων, που διατηρούν την έδρα της εκμετάλλευσής τους στις αντίστοιχες Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες, είτε αυξάνονται είτε μειώνονται ανάλογα με την ενασχόληση των κατοίκων με την κτηνοτροφία (γεγονός που επηρεάζεται άμεσα από την τρέχουσα οικονομική κρίση και την ύπαρξη ή την έλλειψη διαδοχής στις κτηνοτροφικές οικογένειες). Από την άλλη πλευρά, πολλοί Δήμοι μέχρι σήμερα εισέπρατταν σημαντικά ή μη ποσά (σε κάθε περίπτωση όμως απαραίτητα για τα έσοδα των Δήμων, ειδικά την τελευταία πενταετία) από δημοπρασίες βοσκοτόπων. Σε πολλές περιπτώσεις, επί σειρά ετών στις δημοπρασίες αυτές επικρατούσαν συγκεκριμένοι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι.
  Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αλλά και την πρόσφατη ΚΥΑ 873/55993 (ΦΕΚ 942Β’, 26.05.2015), και με σκοπό τη δίκαιη διάθεση των λιβαδιών / βοσκοτόπων προτείνονται οι παρακάτω προσθήκες στο υπάρχον κείμενο: «Οι βοσκήσιμες γαίες / βοσκότοποι που βρίσκονται στην περιφέρεια ΟΤΑ Α΄ βαθμού και των οποίων την κυριότητα, νομή, κατοχή ή χρήση έχουν οι συγκεκριμένοι ΟΤΑ, διατίθενται μετά τη σύνταξη προσωρινού/οριστικού διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης αν αυτές συμπεριλαμβάνονται στο οικείο σχέδιο της Περιφερειακής Ενότητας κατά προτεραιότητα για τις ανάγκες των κτηνοτρόφων, φυσικών ή νομικών προσώπων που διατηρούν την έδρα της εκμετάλλευσής τους στην Τοπική/Δημοτική Κοινότητα στην οποία βρίσκεται η βοσκήσιμη γαία / ο βοσκότοπος ή, δευτερευόντως, σε μετακινούμενους κτηνοτρόφους, οι οποίοι αποδεδειγμένα έκαναν χρήση των εν λόγω βοσκήσιμων γαιών. Εφόσον ικανοποιούνται οι παραπάνω ανάγκες και αποδεδειγμένα (βάσει του σχεδίου βόσκησης) υπάρχει περίσσευμα βοσκοτόπων σε κάποια (ή κάποιες) Τοπική/Δημοτική Κοινότητα, ο ΟΤΑ, μπορεί να προχωρά σε δημοπρασία-ες βοσκοτόπων διάρκειας προς τρίτους κτηνοτρόφους (π.χ. μετακινούμενους πλην των παραπάνω), εξετάζοντας όμως και τις ανάγκες των κτηνοτρόφων που διατηρούν την έδρα της εκμετάλλευσής τους στην Τοπική/Δημοτική Κοινότητα, καθώς οι ανάγκες αυτών μπορεί να αυξάνονται, γεγονός που θα πρέπει να τεκμηριώνεται από σχετικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων και βεβαιώσεις των αρμοδίων Δημοτικών και Περιφερειακών αρχών».

 • 9 Ιουνίου 2015, 20:20 | Γιωργος Τομαδακης

  Τι γίνεται με  τις χρησεις γής (γεωργικές και κτηνοτροφικές ζώνες) που προβλέπονται απο τα ΓΠΣ των δήμων; Τι θα συμβεί με περιοχές και ζωνες ειδικής προστασίας που προβλέπονται απο ΓΠΣ και Χωροταξικό και απαγορεύουν την κτηνοτροφική δραστηριότητα; Παυουν να ισχύουν και θα πρέπει να τροποποιηθούν σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο;

 • 9 Ιουνίου 2015, 08:46 | Γιαλαμάς Μιλτιάδης

  ΑΡΘΡΟ 10 : ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΟΤΑ.
  Μοναδική πηγή δεδομένων για τις βοσκήσιμες εκτάσεις των ΟΤΑ είναι οι κτηματολογικοί πίνακες διανομής των αγροτεμαχίων με την έκταση τους και τον χαρακτηρισμό τους. Τα αγροτεμάχια αυτά έχουν παραχωρηθεί στους Δήμους με αποφάσεις Νομάρχη και έχουν μεταγραφεί στα οικία υποθηκοφυλακεία. Ενδεικτικά σας παραθέτω πίνακα με τις βοσκήσιμες εκτάσεις του Δ.Κ. Πετριτσίου του Δήμου Σιντικής Σερρών με τα τεμάχια που είναι χαρακτηρισμένα ως βοσκή και έχουν παραχωρηθεί στο παρελθόν στις κοινότητες.
  Δ.Δ Ν.Πετριτσίου ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΕΣ
  Αρ.Τεμαχίου Έκταση Είδος Αγρόκτημα
  2 29.375 Βοσκή Ν.Πετρίτσι
  719 48.875 βοσκή »
  1228 14.812 βοσκή »
  1230 1.625 βοσκή »
  1231 1.000 βοσκή »
  1232 55.280 βοσκή »
  1632 21.062 βοσκή »
  1730 7.450 βοσκή »
  1731 2.825 βοσκή »
  2193 751.426 βοσκή »
  2194 19.750 βοσκή »
  2740 22.250 βοσκή »
  2743 57.250 βοσκή »
  2744 647.301 βοσκή »
  2750 79.625 βοσκή »
  2929 165.187 βοσκή »
  Σύνολο 1.925.093 βοσκή
  Απαλοτριωμένα 775.676 βοσκή
  Σύνολο 1.149.417 βοσκή

  1 18.389.525 βοσκή Μεσσαία
  718 406.008 βοσκή »
  Σύνολο 18.795.533 βοσκή

  1 639.625 βοσκή Αγριόλευκα
  72 110.251 βοσκή »
  Σύνολο 749.876 βοσκή
  Γενικό Σύνολο 20.694.826 βοσκή

  Επομένως από την στιγμή που δεν θα ληφθούν υπόψη τα κτηματολογικά στοιχεία των Δήμων πως θα προκύψουν οι βοσκήσιμες γαίες των ΟΤΑ, μιας και Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 2 η ΕΓΠΒΔ θα χρησιμοποιήσει ως πηγή δεδομένων τα χαρτογραφικά δεδομένα της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, το Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS-GIS) του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ή άλλες πηγές συμβατές με το σύστημα αυτό.
  * Επίσης το απαρχαιωμένο νομικό καθεστώς χρήσης των βοσκοτόπων από τους ΟΤΑ επιβάλλεται να καταργηθεί. Δεν μπορεί νομικό πλαίσιο που συντάχθηκε για να καλύψει ανάγκες περασμένων δεκαετιών, να προσπαθούμε να το προσαρμόσουμε στις σημερινές συνθήκες.
  * Να εξετάσετε σοβαρά την περίπτωση να μην υπάρξει διαχωρισμός ως βοσκήσιμες γαίες ΟΤΑ, αλλά να υπολογίζονται ως μία ενιαία ενότητα.

 • 8 Ιουνίου 2015, 11:42 | Θεοδωρής Κωνσταντίνος

  Τι θα γίνει με τους δημοτικούς βοσκοτόπους .Οι κτηνοτρόφοι ζητούν τα ενοικιαστήρια που είχαν κάθε χρόνο για να κάνουν τις δηλώσεις τους.
  Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η εκμίσθωσή βοσκοτόπων στους Δήμους των γίνεται με δημοπρασία (Το περίσσευμα βοσκής)
  Στο νομοσχέδιο αυτό δεν αναφέρεται η λέξη δημοπρασία πως θα επιλεγούν οι κτηνοτρόφοι που θα κάνουν χρήση των βοσκοτόπων αυτών , με δηλώσεις ότι βρίσκονται εκεί για τρία (3) συνεχόμενα χρόνια .

  Υπάρχει και το δικαίωμα βοσκής.

  Θεοδωρής Κωνσταντίνος
  Υπάλληλος Δήμου Λέσβου

 • 8 Ιουνίου 2015, 09:19 | Ηλίας Κυριακόπουλος

  Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις του κ Καπετάνιου. Επιπλέον πως θα αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις ιδιοκτησιακών αμφισβητήσεων. Ειδικά στην περίπτωση Δήμων πως θα γίνει η κατανομή αν τόσο ο Δήμος όσο και το Δημόσιο προβάλλουν δικαιώματα κυριότητας στην βοσκήσιμη γαία.

 • 3 Ιουνίου 2015, 08:47 | Αντώνιος Β. Καπετάνιος

  Μένει ανοικτό το ζήτημα των ιδιωτικών βοσκήσιμων γαιών, και πώς αυτές διαχειρίζονται –το ζήτημα τούτο δεν αντιμετωπίζεται από το παρόν νομοσχέδιο. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο κύριος αυτών συμμετέχει στο σύστημα της βόσκησης, με υπολειπόμενες των δικαιωμάτων του εκτάσεις, που πρέπει να διατεθούν –τι γίνεται με αυτές; Καθώς και εκείνες που ο κύριός τους δεν συμμετέχει διότι δεν ασκεί το επάγγελμα του κτηνοτρόφου και θέλει να διαθέσει τις εκτάσεις του, ή, αντίθετα, αρνείται να τις διαθέσει. Πώς αντιμετωπίζονται αυτές οι περιπτώσεις;