• Σχόλιο του χρήστη 'Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρία' | 9 Ιουνίου 2015, 23:39

    Στις περισσότερες αγροτικές περιοχές της χώρας, τα λιβάδια/βοσκότοποι ανήκουν στους τοπικούς Δήμους, οι δε ανάγκες βόσκησης των αγροτικών ζώων κτηνοτρόφων, που διατηρούν την έδρα της εκμετάλλευσής τους στις αντίστοιχες Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες, είτε αυξάνονται είτε μειώνονται ανάλογα με την ενασχόληση των κατοίκων με την κτηνοτροφία (γεγονός που επηρεάζεται άμεσα από την τρέχουσα οικονομική κρίση και την ύπαρξη ή την έλλειψη διαδοχής στις κτηνοτροφικές οικογένειες). Από την άλλη πλευρά, πολλοί Δήμοι μέχρι σήμερα εισέπρατταν σημαντικά ή μη ποσά (σε κάθε περίπτωση όμως απαραίτητα για τα έσοδα των Δήμων, ειδικά την τελευταία πενταετία) από δημοπρασίες βοσκοτόπων. Σε πολλές περιπτώσεις, επί σειρά ετών στις δημοπρασίες αυτές επικρατούσαν συγκεκριμένοι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αλλά και την πρόσφατη ΚΥΑ 873/55993 (ΦΕΚ 942Β’, 26.05.2015), και με σκοπό τη δίκαιη διάθεση των λιβαδιών / βοσκοτόπων προτείνονται οι παρακάτω προσθήκες στο υπάρχον κείμενο: «Οι βοσκήσιμες γαίες / βοσκότοποι που βρίσκονται στην περιφέρεια ΟΤΑ Α΄ βαθμού και των οποίων την κυριότητα, νομή, κατοχή ή χρήση έχουν οι συγκεκριμένοι ΟΤΑ, διατίθενται μετά τη σύνταξη προσωρινού/οριστικού διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης αν αυτές συμπεριλαμβάνονται στο οικείο σχέδιο της Περιφερειακής Ενότητας κατά προτεραιότητα για τις ανάγκες των κτηνοτρόφων, φυσικών ή νομικών προσώπων που διατηρούν την έδρα της εκμετάλλευσής τους στην Τοπική/Δημοτική Κοινότητα στην οποία βρίσκεται η βοσκήσιμη γαία / ο βοσκότοπος ή, δευτερευόντως, σε μετακινούμενους κτηνοτρόφους, οι οποίοι αποδεδειγμένα έκαναν χρήση των εν λόγω βοσκήσιμων γαιών. Εφόσον ικανοποιούνται οι παραπάνω ανάγκες και αποδεδειγμένα (βάσει του σχεδίου βόσκησης) υπάρχει περίσσευμα βοσκοτόπων σε κάποια (ή κάποιες) Τοπική/Δημοτική Κοινότητα, ο ΟΤΑ, μπορεί να προχωρά σε δημοπρασία-ες βοσκοτόπων διάρκειας προς τρίτους κτηνοτρόφους (π.χ. μετακινούμενους πλην των παραπάνω), εξετάζοντας όμως και τις ανάγκες των κτηνοτρόφων που διατηρούν την έδρα της εκμετάλλευσής τους στην Τοπική/Δημοτική Κοινότητα, καθώς οι ανάγκες αυτών μπορεί να αυξάνονται, γεγονός που θα πρέπει να τεκμηριώνεται από σχετικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων και βεβαιώσεις των αρμοδίων Δημοτικών και Περιφερειακών αρχών».