• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος Χλύκας, Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος' | 10 Ιουνίου 2015, 10:36

    Δεν είναι νόμιμο να καλούνται για εκπόνηση μελετών τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και οι ερευνητικοί φορείς. Ο Νόμος 3315/2005, το Π.Δ. 138/2009 περί μητρώου μελετητών και το Π.Δ. 344/2000 (επαγγελματικά δικαιώματα Γεωτεχνικών) είναι το πλαίσιο το οποίο καθορίζει τους δικαιούμενους συμμετοχής σε διαγωνισμούς του δημοσίου για την ανάθεση μελετών. Προτείνεται η ακόλουθη αλλαγή: «μπορούν να υλοποιηθούν από Γραφεία Μελετών και παροχής υπηρεσιών Γεωτεχνικών Επιστημόνων, που διαθέτουν ανάλογη επιστημονική κατάρτιση, εμπειρία, υλικοτεχνική υποδομή και τεχνογνωσία μετά από δημόσιο διαγωνισμό».