Άρθρο 05: Δαπάνη διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης

1. Η δαπάνη για την εκπόνηση και την υλοποίηση – εφαρμογή των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης για τις βοσκήσιμες γαίες της Χώρας, καλύπτεται από τις πιστώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 17  και μπορεί να καλύπτεται από τις πιστώσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας ή/και άλλες πηγές.

2. Με δαπάνες του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας δύναται να καλυφθεί το κόστος υλοποίησης πιλοτικών ερευνητικών προγραμμάτων, τα αποτελέσματα των οποίων μπορούν να αξιοποιηθούν ως πρότυπο μεθοδολογίας για την εκτίμηση της βοσκοϊκανότητας και τη διερεύνηση άλλων παραμέτρων που αφορούν στην ορθή διαχείριση των βοσκήσιμων γαιών, με σκοπό να αξιοποιηθούν κυρίως κατά τη σύνταξη και εφαρμογή των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. Με απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας τα παραπάνω προγράμματα μπορούν να υλοποιούνται από εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα ή ιδιωτικούς φορείς που διαθέτουν ανάλογη εμπειρία, υλικοτεχνική υποδομή και τεχνογνωσία, μετά από δημόσιο διαγωνισμό.

 • 10 Ιουνίου 2015, 10:36 | Νίκος Χλύκας, Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος

  Δεν είναι νόμιμο να καλούνται για εκπόνηση μελετών τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και οι ερευνητικοί φορείς.

  Ο Νόμος 3315/2005, το Π.Δ. 138/2009 περί μητρώου μελετητών και το Π.Δ. 344/2000 (επαγγελματικά δικαιώματα Γεωτεχνικών) είναι το πλαίσιο το οποίο καθορίζει τους δικαιούμενους συμμετοχής σε διαγωνισμούς του δημοσίου για την ανάθεση μελετών.

  Προτείνεται η ακόλουθη αλλαγή:
  «μπορούν να υλοποιηθούν από Γραφεία Μελετών και παροχής υπηρεσιών Γεωτεχνικών Επιστημόνων, που διαθέτουν ανάλογη επιστημονική κατάρτιση, εμπειρία, υλικοτεχνική υποδομή και τεχνογνωσία μετά από δημόσιο διαγωνισμό».

 • Πρέπει να προστεθεί στο στην παράγραφο 1 ότι η δαπάνη για την εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης σε ιδιωτικούς βοσκότοπους πρέπει να καλύπτεται από τους ιδιοκτήτες τους.

  Απόστολος Κυριαζόπουλος
  Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ
  «Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών – Δασολιβαδικά Συστήματα»