• Κ. Υπουργέ. Με την από 8 Απριλίου 2015 - 12:51 μ.μ επιστολή μας, ζητήσαμε να εξετάσετε α) την δυνατότητα επανενεργοποίησης της ηλεκτρονικής δήλωσης του ΛΑΓΗΕ, για να την υποβάλουν οι κατ' επάγγελμα αγρότες που δεν την υπέβαλαν και μειώθηκε η τιμή τους β) την δυνατότητα προσωρινής ( μέχρι την οριστική / συνολική διευθέτηση στο πλαίσιο υλοποίησης της προγραμματικής σας θέσης “ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ” ) άρσης της στρέβλωσης / αδικίας, για 200 περίπου αγρότες, που η υποβολή της δήλωσης επέφερε μείωση της τιμής σε χαμηλότερα επίπεδα από το αν δεν την υπέβαλαν (από τις τιμές μη αγροτών του πίνακα Α΄ της παρ. ΙΓ.1.1.α. του νόμου 4254/2014). Η υπό διαβούλευση τροπολογία, αντιμετωπίζει μόνον την (α) περίπτωση της επιστολής μας. Αποκαθιστά δηλαδή μόνο όσους μειώθηκε η τιμή τους επειδή ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΑΝ δήλωση. Τους 200 αγρότες της (β) περίπτωσης που μειώθηκε η τιμή τους επειδή ΥΠΕΒΑΛΑΝ δήλωση, δεν τους αποκαθιστά. Οι 200 αγρότες για να μην απενταχθούν από την κατηγορία των ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ που δικαιωματικά ανήκουν, υπέβαλαν δήλωση, με αποτέλεσμα να μειωθεί η τιμή τους σε επίπεδα χαμηλότερα και των μη αγροτών. Η εν λόγω στρέβλωση είναι μία από τις πολλές που δημιούργησε η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ αντιμετώπιση των αγροτών, στο βωμό διευθέτησης πελατειακών συμφερόντων που έγινε στο παρά πέντε, με την αιφνιδιαστική και κατόπιν πιέσεων κατάθεση και ψήφιση της υποτιθέμενης νομοτεχνικής βελτίωσης (!!!). Κύριε Υπουργέ, ζητάμε να δώσετε την δυνατότητα στους εν λόγω αδικημένους αγρότες, να ξαναϋποβάλουν δήλωση κατά την επανενεργοποίηση της εφαρμογής και να επιλέξουν αντί της αγροτικής τιμής την τιμή του μη αγρότη ( πίνακα Α΄) που είναι υψηλότερη . Τεχνικά είναι εφικτό, με την ανάλογη προσαρμογή της ηλεκτρονικής φόρμας του ΛΑΓΗΕ. Κατ' αυτόν τον τρόπο επανορθώνεται ως ένα βαθμό η αδικία και επιτυγχάνεται αφενός η μη υστέρηση των εσόδων τους για το 2014, τουλάχιστον σε σχέση με των μη αγροτών και, αφ' ετέρου η παραμονή τους στην κατηγορία των αγροτικών φωτοβολταϊκών που δικαιωματικά ανήκουν. ΠΡΟΤΑΣΗ Προτείνουμε την ενσωμάτωση στην τροπολογία των προσθηκών με κεφαλαίους χαρακτήρες και την τελική της διαμόρφωση ως εξής: Άρθρο 14 "Οι δηλώσεις των κατ’ επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη, οι οποίες προβλέπονται στην περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014, ειδικά για το έτος 2014 δύναται να υποβληθούν εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης κατά το προηγούμενο εδάφιο, Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Α΄ ή διαπίστωσης ανακριβούς δήλωσης, επανακαθορίζεται αναδρομικά η τιμή αποζημίωσης για το έτος 2014 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον πίνακα Α της περίπτωσης 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΕ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΤ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΗΣ. Τυχόν καθορισμός τιμής αποζημίωσης αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας που έχει γίνει, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, χωρίς την υποβολή δήλωσης Η ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Α΄, επανυπολογίζεται αναδρομικά μετά την εμπρόθεσμη, κατά των ανωτέρω, υποβολή αυτής."