• Σχόλιο του χρήστη 'Ελένη Χατζηγεωργίου' | 1 Ιουλίου 2015, 12:47

    Παράγραφος 5 Δεδομένων των απαιτήσεων της οδηγίας 2010/31/ΕΕ για i) τα νέα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες ή είναι ιδιοκτησίας τους να είναι κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (NZEB) μετά τις 31/12/2018 ii) τα κτίρια που ανακαινίζονται ριζικά να πληρούν τις σχετικές ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης όπου αυτό είναι τεχνικά/οικονομικά εφικτό iii) τα εθνικά σχέδια δράσης να ενθαρρύνουν τη μετατροπή κτιρίων σε NZEB ακολουθώντας το παράδειγμα του δημόσιου τομέα, ο στόχος που τίθεται εδώ δηλαδή ότι ως το 2020 όλα τα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες δημοσίων φορέων να είναι τουλάχιστον κατηγορίας Γ ενδεχομένως να μην είναι αρκετά φιλόδοξος, ώστε να συμβάλλει προς την κατεύθυνση των NZEB.