Άρθρο 7 Ενεργειακή απόδοση κατά τις αγορές από δημόσιους φορείς (άρθρο 6 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Οι φορείς της κεντρικής δημόσιας διοίκησης αγοράζουν προϊόντα, υπηρεσίες και κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης, εφόσον αυτό συνάδει προς την οικονομική αποδοτικότητα, την οικονομική σκοπιμότητα, τη γενικότερη βιωσιμότητα, την τεχνική καταλληλότητα, καθώς και τον επαρκή ανταγωνισμό, σύμφωνα με το παράρτημα III του άρθρου 25.

2.  Πέραν των φορέων της προηγούμενης παραγράφου, η παραπάνω υποχρέωση ισχύει για τις συμβάσεις αγοράς προϊόντων, υπηρεσιών και κτιρίων των υπόλοιπων  δημοσίων φορέων της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του παρόντος  νόμου, εφόσον η εκτιμώμενη αξία εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ίση προς ή ανώτερη από τα όρια που ορίζονται στο άρθρο 6 του π.δ. 60/2007 (64 Α΄), ως εκάστοτε ισχύουν. Οι φορείς αυτοί δύνανται αφού λάβουν δεόντως υπόψη τις εκατέρωθεν αρμοδιότητες και τη διοικητική διάρθρωση και ακολουθώντας τον υποδειγματικό ρόλο των φορέων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, να αγοράζουν μόνο προϊόντα, υπηρεσίες και κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού δύναται να ορίζονται οι σχετικές προϋποθέσεις και λοιποί όροι εφαρμογής. Οι δημόσιοι φορείς της παρούσας παραγράφου δύνανται, κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με σημαντικό ενεργειακό περιεχόμενο, να εκτιμούν κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα σύναψης μακροχρόνιων συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης, οι οποίες επιφέρουν μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση ενέργειας. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να ορίζονται οι σχετικές προϋποθέσεις και λοιποί όροι εφαρμογής.

3.   Η υποχρέωση της παραγράφου 1 εφαρμόζεται στις συμβάσεις των ενόπλων δυνάμεων, μόνο στο βαθμό που η εφαρμογή της δε συγκρούεται με το χαρακτήρα και την πρωταρχική επιδίωξη των δραστηριοτήτων των ενόπλων δυνάμεων. Η υποχρέωση δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού όπως ορίζεται στο ν. 3978/2011 (137 Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της `Άμυνας και της Ασφάλειας – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», σχετικά με το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.

4.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, κατά την αγορά δέσμης προϊόντων η οποία καλύπτεται στο σύνολό της από το άρθρο 11 της υπ΄ αριθμ. 12400/1108 (2301 Β΄) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με αυτά» κοινής υπουργικής απόφασης, οι δημόσιοι φορείς κατά την έννοια της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, μπορούν να διατυπώνουν την απαίτηση ώστε η συνολική ενεργειακή απόδοση να έχει προτεραιότητα έναντι της ενεργειακής απόδοσης επιμέρους προϊόντων στο πλαίσιο της ίδιας δέσμης, αγοράζοντας τη δέσμη προϊόντων που πληροί το κριτήριο της ανώτερης κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης.

5. Κατά τη σύναψη νέας σύμβασης μίσθωσης ή αγοράς κτιρίου από δημόσιους φορείς, απαιτείται το κτίριο να ανήκει τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Γ, όπως καθορίζεται στον Δ6/Β/5825/2010 Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (407 Β΄). Η παραπάνω υποχρέωση εφαρμόζεται σταδιακά για την ανανέωση των υφιστάμενων συμβάσεων μίσθωσης με σκοπό έως το 2020 όλα τα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες δημόσιων φορέων να είναι τουλάχιστον ενεργειακής κατηγορίας Γ.

 • 1 Ιουλίου 2015, 12:47 | Ελένη Χατζηγεωργίου

  Παράγραφος 5
  Δεδομένων των απαιτήσεων της οδηγίας 2010/31/ΕΕ για
  i) τα νέα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες ή είναι ιδιοκτησίας τους να είναι κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (NZEB) μετά τις 31/12/2018 ii) τα κτίρια που ανακαινίζονται ριζικά να πληρούν τις σχετικές ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης όπου αυτό είναι τεχνικά/οικονομικά εφικτό
  iii) τα εθνικά σχέδια δράσης να ενθαρρύνουν τη μετατροπή κτιρίων σε NZEB ακολουθώντας το παράδειγμα του δημόσιου τομέα,
  ο στόχος που τίθεται εδώ δηλαδή ότι ως το 2020 όλα τα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες δημοσίων φορέων να είναι τουλάχιστον κατηγορίας Γ ενδεχομένως να μην είναι αρκετά φιλόδοξος, ώστε να συμβάλλει προς την κατεύθυνση των NZEB.

 • 26 Ιουνίου 2015, 12:55 | Χ. Βεζυρίδης

  ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΒΑΣΗ) ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΩΣ ΤΟ 2020 ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΘΑ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ. ΤΑ ΝΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥΝ ΜΠΟΡΟΥΝ Ή ΟΡΘΩΤΕΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΥΠΩΝ, π.χ. ΥΓΡΑΕΡΙΟ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Ή ΑΚΟΜΗ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟ. ΤΑ ΕΓΓΕΝΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. (ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΟΓΚΟΣ, ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ, ΧΡΟΝΟΒΟΡΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ κλπ) ΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΝΕΥ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Ή ΑΜΕΛΗΤΕΑ ΣΤΑ Μ.Μ.Μ. ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗ ΝΥΧΤΑ. ΑΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), Ο ΘΕΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΕΝΟΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΘΑ ΗΤΑΝ ΙΣΩΣ ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.