• Σχόλιο του χρήστη 'SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT AE' | 27 Ιουνίου 2016, 10:50

    SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT AE 1. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 34 του ν 4342/9-11-2015 κατάθεση εγγυητικής επιστολής, για την διατήρηση σε ισχύ της εκδοθείσας οριστικής προσφοράς σύνδεσης, δεν μπορεί να τυγχάνει εφαρμογής για τα έργα των Στρατηγικών Επενδύσεων του ν.3894/2010, δεδομένου ότι κατά τη φάση υπαγωγής κάθε σχεδίου Στρατηγικής Επένδυσης έχει κατατεθεί η εγγυητική επιστολή και ως εκ τούτου παρέλκει η απαίτηση και νέας κατάθεσης εγγυητικής επιστολής για την διατήρηση σε ισχύ της οριστικής προσφοράς σύνδεσης. Συνεπώς θα πρέπει να περιληφθεί στην διάταξη εδάφιο, το οποίο θα μπορούσε να είναι ως εξής: «Δεν απαιτείται για τα έργα των Στρατηγικών Επενδύσεων του ν.3894/2010, κατάθεση εγγυητικής επιστολής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν 4342/9-11-2015 για την διατήρηση σε ισχύ της εκδοθείσας οριστικής προσφοράς σύνδεσης ή έκδοση νέας. Οι χορηγηθείσες οριστικές προσφορές σύνδεσης φωτοβολταϊκών έργων διατηρούνται σε ισχύ έως και το 2020.» (Για τους ιδίους ως άνω αναφερόμενους στο προηγούμενο εδάφιο λόγους, εφεξής κατά την διαδικασία έκδοσης οριστικής προσφοράς σύνδεσης των φωτοβολταϊκών έργων που έχουν ενταχθεί στις Στρατηγικές Επενδύσεις του ν.3894/2010, δεν θα πρέπει να απαιτείται εκ νέου χορήγηση άλλης εγγυητικής επιστολής μέχρι και το τέλος του 2020.) 2. Για τον ίδιο ως άνω λόγο και επιπλέον επειδή από την υπαγωγή των έργων που έχουν ενταχθεί στις διατάξεις περί Στρατηγικών Επενδύσεων του ν.3894/2010 μέχρι και σήμερα, το κόστος που έχουν ήδη καταβάλει οι επενδυτές για την διατήρηση σε επίπεδο υλοποίησης των έργων είναι πολύ σημαντικό, απάδει της εφαρμογής η καταβολή Ειδικού Τέλους Διατήρησης άδειας παραγωγής μέχρι και το τέλος του 2020 δεδομένης και της ισχύος της Οριστικής προσφοράς σύνδεσης, αλλά και την νομοθετικής διάταξης για τα 300 MWatt των Στρατηγικών Επενδύσεων που είναι εκτός υπολογισμού με την υπόλοιπη δημοπρατούμενη ισχύ έως το 2020.