Άρθρο 9 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Η σύναψη Συμβάσεων του άρθρου 7 και 7Α του παρόντος, αναστέλλεται μέχρι την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης των άρθρων 7 και 7Α.

2. Η σύναψη Συμβάσεων του άρθρου 7Β του παρόντος, αναστέλλεται μέχρι την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης του άρθρου 7Β.

3. Για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν ενταχθεί στη διαδικασία αδειοδότησης κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 και έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων του ν.
3894/2010, καθορίζεται ειδικό πλαίσιο συμμετοχής στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών του άρθρου 5 το οποίο αναφέρεται και σε συγκεκριμένο μέγεθος δημοπρατηθείσας ισχύος η οποία δεν υπερβαίνει τα 300MW μέχρι το 2020. Το ειδικό πλαίσιο συμμετοχής των φωτοβολταϊκών σταθμών του προηγούμενου εδαφίου σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών του άρθρου 5 καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έπειτα από γνώμη της ΡΑΕ.

 • 27 Ιουνίου 2016, 12:29 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ (ΕΣΜΥΕ)

  Άρθρο 9: Μεταβατικές διατάξεις.
  Με την προτεινόμενη ρύθμιση, συνεχίζει χωρίς κανένα λόγο να υφίσταται πάγωμα της αγοράς ακόμα και για τις μικρές εγκαταστάσεις που εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις τοπυ παρόντος και παραμένουν στο FiT. Πρέπει να υπάρξει σαφής πρόβλεψη ότι ειδικά για τις εγκαταστάσεις της παρ. 5 του αρ. 1 ο ΛΑΓΗΕ θα συνεχίσει να υπογράφει τις υφιστάμενες συμβάσεις PPA με τιμή αυτή που προβλέπεται στο αρ. 2.

 • 27 Ιουνίου 2016, 12:00 | ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-προτεινόμενες μεταβατικές διατάξεις
  • Παρά το γεγονός ότι ο νέος Νόμος ουσιαστικά αναφέρεται σε νέα Έργα, θεωρούμε αναγκαίο για τους ΜΥΗΣ οι οποίοι βρίσκονται εν λειτουργία με υφιστάμενες πριν το τέλος του 2015 υπογεγραμμένες συμβάσεις Πώλησης, να διευκρινιστεί ρητά ότι θα παραμείνουν στο σύστημα εγγυημένων τιμών FiT, αποζημιούμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.

  • Για τους ΜΥΗΣ οι οποίοι βρίσκονται σε λειτουργία και αφενός ο Η/Μ εξοπλισμός τους βρίσκεται σε πολύ καλή λειτουργική κατάσταση και αφετέρου λήγει η Σύμβαση Πώλησής τους τα επόμενα χρόνια, προτείνεται να προβλεφθεί ειδική διάταξη στο Νόμο με βάση την οποία οι Σταθμοί αυτοί να μπορούν να παρατείνουν ή να ανανεώνουν ή να εκδίδουν νέα Σύμβαση Πώλησης παραμένοντας στο σύστημα εγγυημένων τιμών FiT, αποζημιούμενοι κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.

  • Για την περίπτωση της ανακαίνισης παλαιών ΜΥΗΣ προτείνεται να προβλεφθεί ειδική διάταξη με βάση την οποία να ξεκαθαρίζεται ότι θα μεταπίπτουν, ως νέα Έργα, σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση της Διαφορικής Προσαύξησης, για τα έργα η ισχύς των οποίων θα είναι άνω των 3MW ή στη βάση Σταθερής Τιμής (Τ.Α) για Έργα των οποίων η ισχύς θα είναι κάτω των 3MW.

  • Η ετήσια Τ.Α. προτείνεται να αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με την εξέλιξη του πληθωρισμού καθώς με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται η επένδυση.

  • Δεν διευκρινίζονται στο παρόν σχέδιο Νόμου πολλά από τα κρίσιμα θέματα εφαρμογής και διαδικασιών, καθώς αναφέρεται ότι θα προκύψουν μετά από απόφαση του Υπουργού και με τη σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕ.

  • Ο καθορισμός των Τ.Α. και τα όρια ισχύος των Σταθμών ΑΠΕ αναφέρεται ότι μπορεί να τροποποιούνται μετά από απόφαση του Υπουργού και με τη σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕ. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να υπάρξει εμπιστοσύνη των επενδυτών σε ένα πλαίσιο στήριξης των ΑΠΕ, το οποίο δύναται να τροποποιείται ανά πάσα στιγμή.

  • Θεωρούμε ασαφές το πλαίσιο ανταγωνιστικών διαδικασιών, το οποίο θα επιθυμούσαμε να περιγραφεί με λεπτομέρεια.

 • 1) Είναι απαραίτητο με την ψήφιση του νέου σχήματος ενίσχυσης των Α.Π.Ε. να προβλέπεται η δυνατότητα άμεσης υπογραφής και σύναψης «Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης τύπου Διαφορικής Προσαύξησης» (Σ.Λ.Ε.– ΔΠ) για Αιολικά Πάρκα ισχύος μεγαλύτερης των 3 MW.

  2) Με δεδομένη την υπάρχουσα καθυστέρηση στην ψήφιση του νέου σχήματος και των συνοδευτικών ερμηνευτικών διατάξεων (το οποίο θα έπρεπε να βρίσκεται σε ισχύ από 01.01.2016) καθώς και την υποχρέωση διεξαγωγής από 01.01.2017 ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για τις ενισχύσεις λειτουργίας των Α.Π.Ε, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της EC2014/C 200/01, o εναπομείνας διαθέσιμος χρόνος για την υλοποίηση των προαπαιτούμενων (π.χ. Άδεια Εγκατάστασης, Σύμβαση Σύνδεσης) για τη σύναψη Σ.Λ.Ε.-ΔΠ είναι ελάχιστος και η μεταβατική περίοδος του 2016 ουσιαστικά δεν υφίσταται. Έτσι αναβάλλεται ή τίθεται εν αμφιβόλω η υλοποίηση νέων μεγάλων έργων με αδειοδοτική ωριμότητα και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση εντός του 2016. Συνεπώς, προτείνεται η παράταση ισχύος του σχήματος Σ.Λ.Ε. – ΔΠ για χρονικό διάστημα ίσο με την καθυστέρηση ψήφισης και εφαρμογής του νέου σχήματος ενίσχυσης των Α.Π.Ε., το οποίο θα έπρεπε να βρίσκεται σε ισχύ από 01.01.2016.

 • 27 Ιουνίου 2016, 11:57 | Γιώργος

  Να προστεθεί εξαίρεση από το χρόνο ισχύος Άδειας Εγκατάστασης του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο δεν υπογράφονταν συμβάσεις αγοραπωλησίας (1/1/16 – έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου) για σταθμούς με Άδεια Εγκατάστασης σε ισχύ.

 • 27 Ιουνίου 2016, 10:50 | SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT AE

  SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT AE

  1. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 34 του ν 4342/9-11-2015 κατάθεση εγγυητικής επιστολής, για την διατήρηση σε ισχύ της εκδοθείσας οριστικής προσφοράς σύνδεσης, δεν μπορεί να τυγχάνει εφαρμογής για τα έργα των Στρατηγικών Επενδύσεων του ν.3894/2010, δεδομένου ότι κατά τη φάση υπαγωγής κάθε σχεδίου Στρατηγικής Επένδυσης έχει κατατεθεί η εγγυητική επιστολή και ως εκ τούτου παρέλκει η απαίτηση και νέας κατάθεσης εγγυητικής επιστολής για την διατήρηση σε ισχύ της οριστικής προσφοράς σύνδεσης.

  Συνεπώς θα πρέπει να περιληφθεί στην διάταξη εδάφιο, το οποίο θα μπορούσε να είναι ως εξής:

  «Δεν απαιτείται για τα έργα των Στρατηγικών Επενδύσεων του ν.3894/2010, κατάθεση εγγυητικής επιστολής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν 4342/9-11-2015 για την διατήρηση σε ισχύ της εκδοθείσας οριστικής προσφοράς σύνδεσης ή έκδοση νέας. Οι χορηγηθείσες οριστικές προσφορές σύνδεσης φωτοβολταϊκών έργων διατηρούνται σε ισχύ έως και το 2020.»

  (Για τους ιδίους ως άνω αναφερόμενους στο προηγούμενο εδάφιο λόγους, εφεξής κατά την διαδικασία έκδοσης οριστικής προσφοράς σύνδεσης των φωτοβολταϊκών έργων που έχουν ενταχθεί στις Στρατηγικές Επενδύσεις του ν.3894/2010, δεν θα πρέπει να απαιτείται εκ νέου χορήγηση άλλης εγγυητικής επιστολής μέχρι και το τέλος του 2020.)

  2. Για τον ίδιο ως άνω λόγο και επιπλέον επειδή από την υπαγωγή των έργων που έχουν ενταχθεί στις διατάξεις περί Στρατηγικών Επενδύσεων του ν.3894/2010 μέχρι και σήμερα, το κόστος που έχουν ήδη καταβάλει οι επενδυτές για την διατήρηση σε επίπεδο υλοποίησης των έργων είναι πολύ σημαντικό, απάδει της εφαρμογής η καταβολή Ειδικού Τέλους Διατήρησης άδειας παραγωγής μέχρι και το τέλος του 2020 δεδομένης και της ισχύος της Οριστικής προσφοράς σύνδεσης, αλλά και την νομοθετικής διάταξης για τα 300 MWatt των Στρατηγικών Επενδύσεων που είναι εκτός υπολογισμού με την υπόλοιπη δημοπρατούμενη ισχύ έως το 2020.

 • 27 Ιουνίου 2016, 10:14 | ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ

  Ο σαφής διαχωρισμός για τα φωτοβολταϊκά έργα των Στρατηγικών Επενδύσεων, θα πρέπει προφανώς να εξαιρεί τα έργα αυτά από τα συνολικά όρια δημοπρατούμενης ισχύος ανά έτος, καθώς εξάλλου για τις επενδύσεις αυτές -λόγω του μεγέθους τους- έχει οριστεί ορίζοντας υλοποίησης έως το 2020.

 • 19 Ιουνίου 2016, 10:21 | Dimitris

  Απαραίτητη η πρόβλεψη ειδικής μεταβατικής διάταξης στο Αρθρο 9 ώστε να ρυθμίζεται η περίπτωση επαύξησης ισχύος σταθμών ηλεκτροπαραγωγής ( εντός του ορίου που θέτει ο νόμος για εξαίρεση από την τροποποίηση της άδειας παραγωγής) υπό ανάπτυξη, για τους οποίους οι παραγωγοί τους έχουν υπεισέλθει σε σύμβαση πώλησης υπό το καθεστώς των εγγυημένων τιμών με τον αντίστοιχο λειτουργό έως την 31η Δεκεμβρίου 2015.