• Σχόλιο του χρήστη 'Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)' | 27 Ιουνίου 2016, 12:22

    Στο Άρθρο 5, παρ. 10.2 εμφανίζονται οι ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές υποβολής προσφοράς για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στο πλαίσιο της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας και ορίζεται η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς ανά υποβαλλόμενη προσφορά. Αυτές οι λεπτομέρειες που αποτελούν αντικείμενο των όρων της διακήρυξης δεν χρειάζεται να μπουν στο νόμο, αλλά η ΡΑΕ που είναι η αρμόδια αρχή για την διαγωνιστική διαδικασία να καθορίσει τους όρους στην διακήρυξη, όποτε γίνει.