Άρθρο 5 – Διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2017, τίθεται σε ισχύ καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών.

2. Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, καθορίζονται οι τεχνολογίες ή/ και κατηγορίες σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται στην ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών της παραγράφου 1, η μέγιστη ετήσια ισχύς συνολικά ή ανά τεχνολογία Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., ο αριθμός των ετήσιων ανταγωνιστικών διαδικασιών, ο χαρακτηρισμός των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ως «τεχνολογικά ουδέτερων» ή μη, η διαφοροποίηση ή μη της ΤΑ ενός σταθμού ΑΠΕ σε ένα ΜΔΝ μετά τη διασύνδεση του με το Σύστημα, καθώς και κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με τον προγραμματισμό και τη διενέργεια των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών. Η Ρ.Α.Ε. για τη διαμόρφωση της γνώμης της λαμβάνει υπόψη ιδίως τα ακόλουθα:
1. τους στόχους ανάπτυξης έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., όπως αυτοί προδιαγράφονται από τον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό για τις ΑΠΕ,
2. τυχόν τεχνικούς περιορισμούς του δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας,
3. το κόστος της αναγκαίας επέκτασης του δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για την ανάπτυξη έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.,
4. την ανάγκη αποφυγής στρεβλώσεων στις αγορές πρώτων υλών από τη στήριξη της βιομάζας,
5. την αποτελεσματικότητα της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για τη διαμόρφωση των Τιμών Αναφοράς έναντι των διοικητικά οριζόμενων Τιμών Αναφοράς αναφορικά με το συνολικό κόστος επίτευξης των εθνικών στόχων για τις Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
Η πρώτη γνώμη της ΡΑΕ υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέχρι 30.11.2016.

3. Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε καθορίζεται η εγκατεστημένη ισχύς, ανά τεχνολογία ή/και κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., η οποία δημοπρατείται μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, κατά το τρέχον ή και το επόμενο ημερολογιακό έτος από την έκδοση της απόφασης αυτής, τα χρονικά ορόσημα διεξαγωγής των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, καθώς και η ανώτατη ή/και κατώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών

4. Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που επιλέγονται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, εντάσσονται στο καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π. ή Σ.Ε.Σ.Τ., σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 1, η οποία διέπεται από την Τιμή Αναφοράς που προέκυψε από την υποβολή προσφορών στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής διαδικασίας.

5. Την ευθύνη οργάνωσης, διενέργειας και ολοκλήρωσης των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών αναλαμβάνει η Ρ.Α.Ε.

6. Με Απόφαση της Ρ.Α.Ε. εκδίδεται Προκήρυξη για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., στην οποία καθορίζονται τα κριτήρια συμμετοχής και αξιολόγησης, οι γεωγραφικοί ή άλλοι χωροταξικοί περιορισμοί, ο χρονικός ορίζοντας κατασκευής και λειτουργίας των επιλεγέντων σταθμών, οι εγγυητικές επιστολές, τυχόν ρήτρες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη διενέργεια της ανταγωνιστικής διαδικασίας.

7. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών αποτελεί η καταβολή τέλους συμμετοχής, υπέρ της Ρ.Α.Ε., το οποίο καθορίζεται με την Προκήρυξη. Η Ρ.Α.Ε. με απόφασή της διαθέτει ποσοστό του τέλους αυτού στον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. του άρθρου 143 του ν. 4001/2011.

8. Η Ρ.Α.Ε., με την ολοκλήρωση κάθε ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, εκδίδει και αναρτά στην ιστοσελίδα της, πίνακα αποτελεσμάτων.

9. Ειδικά για το έτος 2016, εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, Απόφαση της Ρ.Α.Ε. για την Προκήρυξη της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τα αναφερόμενα στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, η οποία διενεργείται εντός του β’ εξαμήνου του 2016, και εφεξής ονομάζεται πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών.

10. Για την πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών ορίζονται τα ακόλουθα:
1. Η δημοπρατούμενη ισχύς είναι 40MW, ή μεγαλύτερη μετά από σχετική Απόφαση της ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται πριν την προκήρυξη της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας
2. Η δημοπρατούμενη ισχύς δύναται να επιμεριστεί μεταξύ φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που υποχρεούνται σε λήψη Άδειας Παραγωγής και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που έχουν Εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης Άδειας Παραγωγής, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του ν. 3468/2006, καθώς και σε επιμέρους κατηγορίες στη βάση της ονομαστικής ισχύος των υποψήφιων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Στην περίπτωση επιμερισμού της δημοπρατούμενης ισχύος, η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας ορίζεται σε 94 €/MWh για τις υπόχρεες σε λήψη Άδειας Παραγωγής φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και σε 104 €/MWh για τις εξαιρούμενες.
3. Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς ανά υποβαλλόμενη προσφορά ορίζεται στα 10MW

11. Ειδικά για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της υποπαραγράφου Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, για τις οποίες δεν είχαν προσκομισθεί εγγυητικές επιστολές εντός των προθεσμιών που ορίζουν οι διατάξεις αυτές, ισχύουν τα εξής: Αν η ημερομηνία λήξης της αντίστοιχης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης όπως προσδιορίζεται από το σώμα της εκδοθείσας από τον αρμόδιο Διαχειριστή Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης ή την αντίστοιχη άδεια εγκατάστασης λήγει προ της 31ης Αυγούστου 2016, η ισχύς τους παρατείνεται έως την 31η Αυγούστου 2016, εφ’ όσον εξακολουθεί να είναι διαθέσιμος ο αντίστοιχος ηλεκτρικός χώρος.

12. Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που έχουν υποβάλλει ή υποβάλλουν στον αρμόδιο Διαχειριστή την εγγυητική επιστολή για την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης που προβλέπεται σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ι.1 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013
1. στην περίπτωση που συμμετέχουν στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και δεν επιλεγούν ως εγκαταστάσεις για στήριξη με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, δικαιούνται την πλήρη επιστροφή της εγγυητικής επιστολής. Ειδικά για τις ως άνω περιπτώσεις οι οποίες αφορούν σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της υποπαραγράφου Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, για τις οποίες δεν είχαν προσκομισθεί εγγυητικές επιστολές εντός των προθεσμιών που ορίζουν οι διατάξεις αυτές, η προσφορά σύνδεσης παύει να ισχύει αυτοδικαίως με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων του πιλοτικού διαγωνισμού και επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή. Οι εν λόγω σταθμοί δεν δικαιούνται να υποβάλλουν νέο αίτημα για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης πριν από την 01.02.2017.
2. Για τις εγκαταστάσεις που συμμετέχουν στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και επιλεγούν ως εγκαταστάσεις για στήριξη με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης ή Άδεια Εγκατάστασης παρατείνεται για 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων του πιλοτικού διαγωνισμού.
3. στην περίπτωση που δεν συμμετέχουν στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ν. 4152/2013.

 • 27 Ιουνίου 2016, 12:42 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ (ΕΣΜΥΕ)

  Άρθρο 5. Διαγωνιστικές διαδικασίες.
  Ρυθμίσεις για ΜΥΗΕ > 1MW μετά την 01.01.2017
  Καταρχήν πιστεύουμε ότι οι διαγωνιστικές διαδικασίες, πρέπει να είναι ξεχωριστές ανά τεχνολογία, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα στην πολιτεία καθορισμού ενεργειακής πολιτικής και προώθησης συγκεκριμένων τεχνολογιών που υστερούν σε διείσδυση ή τεχνολογιών που θεωρείται ότι έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
  Ταυτόχρονα όμως πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εξαντληθεί η δυνατότητα που δίνει η οδηγία για την εξαίρεση από διαγωνιστικές διαδικασίες έργων που ικανοποιούν τα κριτήρια εξαίρεσης της οδηγίας, όπως τα Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα με ισχύ > 1 MW, για την περίοδο μετά την 01.01.2017.
  Συγκεκριμένα, οι Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Κρατικές Ενισχύσεις στις ΑΠΕ δίνουν τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιχειρηματολογήσουν υπέρ της μη θέσπισης διαγωνιστικής διαδικασίας, αν συντρέχει μια ή περισσότερες από τις κατωτέρω περιπτώσεις:
   Όταν μόνο ένας περιορισμένος αριθμός έργων πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό.
   Όταν η διαγωνιστική διαδικασία αναμένεται να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές.
   Όταν η διαγωνιστική διαδικασία αναμένεται να οδηγήσει σε μικρότερο ρυθμό υλοποίησης έργων.
  Αποδεικνύεται ότι στην περίπτωση των ΜΥΗΕ, λαμβάνοντας υπόψη:
  • τις ιδιαιτερότητες τους που τα καθιστούν διακριτά το ένα από το άλλο και οδηγούν την ομαδοποίησή τους σε αποτυχία,
  • το χαμηλό ποσοστό διείσδυσης,
  • τη διαφορετικότητα που προκύπτει από τη γεωγραφική θέση εγκατάστασής τους, η οποία είναι απόλυτα καθοριστική για την παραγωγή ενέργειας, σε βαθμό που εξ αρχής προκύπτει ζήτημα ισοτιμίας των συμμετεχόντων σε ένα γενικής φύσεως διαγωνισμό για προσφορά ισχύος, με αποτέλεσμα την περιορισμένη συμμετοχή και την αύξηση των τιμών προσφοράς στο διαγωνισμό,
  • την πολύχρονη και επίπονη διαδικασία αδειοδότησης η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα να είναι πολύ μικρός ο αριθμός των παραγωγών που θα μπορούν να συμμετέχουν στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία,
  • την δημιουργία δυσμενέστερου χρηματοδοτικού περιβάλλοντος που θα προκαλέσει η μετάβαση στην πιο αβέβαιη μορφή του διαγωνισμού,
  • την τάση που θα υπάρχει από τους λίγους ιδιώτες παραγωγούς που θα μπορέσουν και θα τολμήσουν να λάβουν μέρος στη διαγωνιστική διαδικασία να προσφέρουν το πάνω όριο της τιμής που θα τεθεί στον διαγωνισμό,
  συντρέχουν και τα τρία κριτήρια εξαίρεσης που προβλέπονται στην οδηγία και επομένως μπορεί να υποστηριχθεί η εξαίρεση των ΜΥΗΕ από τις διαγωνιστικές διαδικασίες, η οποία θεωρούμε ότι θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των έργων.
  Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω προτεινόμενες εξαιρέσεις των ΜΥΗΕ από τις διαγωνιστικές διαδικασίες έχουν γίνει ήδη αποδεκτές και έχουν ενσωματωθεί στα συστήματα στήριξης άλλων ευρωπαϊκών χωρών (π.χ. Γερμανία).
  Καταρχήν θεωρούμε, όπως έχουμε αναλυτικά τεκμηριώσει στο παρόν αλλά και παλιότερα ότι τα ΜΥΗΕ πληρούν τις προϋποθέσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την εξαίρεση από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες.
  Σε αντίθετη περίπτωση μη εξαίρεσης των ΜΥΗΕ από τις διαγωνιστικές διαδικασίες, είναι φανερό, ότι το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του νόμου, δεν θα μπορέσει να δώσει στην αγορά το ελάχιστο μεταβατικό περιθώριο του ενός έτους ώστε να γίνει πιο ομαλή η μετάβαση στις ανταγωνιστικές διαδικασίες, με αποτέλεσμα να μεταβούμε κατευθείαν από το FiT στο καθεστώς των διαγωνισμών.
  Επίσης από το σχέδιο νόμου προκύπτει ότι θα συνεχίσει να υπάρχει αναστολή των διαδικασιών στην αγορά λόγω της συνεχής αναμονής έκδοσης υπουργικών ή ρυθμιστικών αποφάσεων που σε μερικές περιπτώσεις δεν φαίνεται να μπορούν να ικανοποιήσουν το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί.
  Ενδεικτικά αναφέρονται οι προθεσμίες για την υποβολή της γνώμης της ΡΑΕ για τον 1ο διαγωνισμό και η αντίστοιχη ΥΑ, οι οποίες φαίνεται ότι δεν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν εγκαίρως, αλλά και οι ξεχωριστές προκηρύξεις για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία, πρακτικές που έχει αποδειχθεί ότι δεν πρόκειται να στεφθούν με επιτυχία.
  Αντίθετα προτείνεται, η οποιαδήποτε διαδικασία αποφασιστεί, αυτή να είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, χρονικά, τεχνικά και διαδικαστικά καθορισμένη, φυσικά ηλεκτρονική και το κυριότερο, γνωστή εκ των προτέρων.
  Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά ότι στην Υπουργική Απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 5 θα καθορίζονται μεταξύ άλλων και οι τεχνολογίες που δεν εντάσσονται σε ανταγωνιστική διαδικασία.

 • 27 Ιουνίου 2016, 12:15 | ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

  ΑΡΘΡΟ 5:
  Διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
  Παράγραφος 1
  Σταθμοί γεωθερμίας (που εγκαθίσταται στο διασυνδεδεμένο σύστημα ή σε νησιά) και οι οποίοι απαιτούν πολύχρονη και υψηλού κόστους έρευνα και ιδιαιτέρως μεγάλα χρονικά διαστήματα ανάπτυξης θα πρέπει να εξαιρεθούν από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο.

  παράγραφοι. 10 και 11.
  Θα πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά για δυνατότητα συμμετοχής στην ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων των οποίων η αδειοδοτημήνη ισχύς είναι μεγαλύτερη των 10 MW.
  Τα έργα αυτά όμως θα υποβάλλουν προσφορά για ισχύ μικρότερη των 10 MW. Αυτό γίνεται με τη δυνατότητα τμηματικής ηλέκτρισης και τμηματικής Άδεια Λειτουργίας ακόμα και για ισχύ μικρότερη του 50% της αρχικής.

 • 1) Προτείνεται η πρώτη διαγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών να γίνει κατά το β’ εξάμηνο του 2017 ώστε να υπάρξει εύλογο χρονικό περιθώριο για τους υποψήφιους επενδυτές να προετοιμαστούν κατάλληλα, δεδομένου ότι θα πρέπει να εμπλακούν σε συζητήσεις με τις τράπεζες για την υλοποίηση των επενδύσεων τους.

  2) Προτείνεται να υπάρξει μέριμνα για τα ώριμα έργα ΑΠΕ ώστε από 1/1/2017 και μέχρι την πραγματοποίηση της πρώτης διαγωνιστικής διαδικασίας να μπορούν να υπογράψουν σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης.

  3) Προτείνεται η κλιμάκωση του χρονικού διαστήματος ισχύος της Τιμής Αναφοράς για αιολικές εγκαταστάσεις ανάλογα με το μέγεθος της εγκατεστημένης ισχύος και με την αναγκαιότητα κατασκευής ειδικών συνδέσεων με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα όπως η εγκατάσταση υποθαλάσσιου καλωδίου. Πιο συγκεκριμένα για αιολικές εγκαταστάσεις, μεγάλης ισχύος, και αυξημένης τεχνικής δυσκολίας, που απαιτούν αυξημένα επενδυτικά κεφάλαια, προτείνεται το χρονικό διάστημα να επεκτείνεται αναλόγως. Επιπροσθέτως, προτείνεται παράταση της χρονικής διάρκειας σε περίπτωση αναστολής εκτέλεσης εργασιών με δικαστική απόφαση κατά χρόνο ίσο με τη χρονική ισχύ της απόφασης.

 • 27 Ιουνίου 2016, 12:22 | Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

  Στο Άρθρο 5, παρ. 10.2 εμφανίζονται οι ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές υποβολής προσφοράς για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στο πλαίσιο της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας και ορίζεται η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς ανά υποβαλλόμενη προσφορά. Αυτές οι λεπτομέρειες που αποτελούν αντικείμενο των όρων της διακήρυξης δεν χρειάζεται να μπουν στο νόμο, αλλά η ΡΑΕ που είναι η αρμόδια αρχή για την διαγωνιστική διαδικασία να καθορίσει τους όρους στην διακήρυξη, όποτε γίνει.

 • 27 Ιουνίου 2016, 10:09 | ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ

  Δεδομένου του γεγονότος ότι η πλειοψηφία των φβ έργων δεν έχουν καταθέσει εγγυητική επιστολή στο διαχειριστή του Δικτύου, πρέπει να αρθεί η υποχρέωση της καταβολής της εγγυητικής επιστολής 20 ημέρες πριν την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για την συμμετοχή στις διαγωνιστικές διαδικασίες.

 • 27 Ιουνίου 2016, 10:06 | ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ

  1. Θεωρούμε ότι για τα φωτοβολταϊκά έργα μικρότερης ισχύος από 500KW πρέπει να καθοριστούν σταθερές τιμές, αναπροσαρμόσιμες με υπουργική απόφαση, διαφορετικές από αυτές που θα ισχύσουν με βάση τις διαγωνιστικές προσφορές. Διαφορετικά, η πρόβλεψη για τιμή αποζημείωσης 1,1 x ΟΤΣ οδηγεί σε μη βιώσιμες επενδύσεις για αυτή την κατηγορία έργων, όπως εξάλλου έχει αποδειχθεί ήδη τα τελευταία δύο έτη με πρακτικά μηδαμινές νέες φβ εγκαταστάσεις.
  2. Για φωτοβολταϊκά έργα εμπορικών συστημάτων μικρότερης ισχύος από 500KW πρέπει να καθοριστούν σταθερές τιμές ώστε να εκκινήσει εκ νέου η εγχώρια αγορά των φβ. Οι τιμές αυτές, όχι σημαντικά υψηλότερες από αυτές που θα προκύπτουν από τις διαγωνιστικές προσφορές, θα μπορούσαν να αναπροσαρμόζονται μετά από υπουργική απόφαση.

 • Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία

  Θεωρούμε ότι η δημοπρατούμενη ισχύς στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία θα πρέπει να είναι σημαντικά μεγαλύτερη των 40 MW που αναφέρει το προς διαβούλευση νομοσχέδιο.

  Θεωρούμε επίσης ότι η προθεσμία για την κατάθεση εγγυητικών επιστολών (προκειμένου να διατηρηθούν εν ισχύ οι Προσφορές Σύνδεσης) θα πρέπει να παραταθεί πέραν της 31ης Αυγούστου, αφού δεν γνωρίζουμε ακόμη το πότε θα γίνει εφικτή η υλοποίηση της πιλοτικής διαγωνιστικής διαδικασίας. Θεωρούμε εύλογο η προθεσμία να παραταθεί έως και μία εβδομάδα πριν τη λήξη της προθεσμίας της υποβολής των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων για να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι επενδυτές.

  Δεδομένου ότι με το άρθρο 9 καθορίζεται ειδικό πλαίσιο συμμετοχής στις ανταγωνιστικές διαδικασίες για έργα που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων του ν.3894/2010 (έργα fast track), θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα έργα αυτά θα γίνουν επιπλέον των όποιων ορίων δημοπρατούμενης ισχύος τεθούν για τα υπόλοιπα έργα ώστε να παραμείνει επαρκές περιθώριο για νέες επενδύσεις.

 • Παρ. 10: η πιλοτική διαδικασία για νέα 40MW φωτοβολταϊκών το 2016, με μέγιστο όριο ανά προσφορά τα 10MW, ποιο ακριβώς κενό στις ενεργειακές ανάγκες της χώρας έρχεται να καλύψει; Η ζήτηση φορτίου είναι εξαιρετικά περιορισμένη, δεν υπάρχει ημερήσια αιχμή φορτίου, η αιχμή είναι βραδινή, σε ώρες που τα Φ/Β δεν παράγουν.