• Σχόλιο του χρήστη 'Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)' | 27 Ιουνίου 2016, 12:12

    Στο Άρθρο 1B, παρ 6 και στο Άρθρο 4, παρ 1, αναφέρονται οι Σταθμοί ΑΠΕ Ελεγχόμενης Παραγωγής και Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής. Η διάκριση αυτή δεν συνηθίζεται και δεν κρίνεται αναγκαία, καθώς οι ΑΠΕ χαρακτηρίζονται ως διεσπαρμένες μονάδες παραγωγής στο σύστημα που λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους, με τον συντριπτικό όγκο να προέρχεται από τους αιολικούς και φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής, επηρεάζοντας και την ΟΤΣ. Επομένως, η όποια ρύθμιση χρειάζεται για τον υπολογισμό της ΕΤΑ, της Ειδικής Τιμής Αγοράς για τις ΑΠΕ σε μηνιαία βάση (στο Άρθρο 4, παρ 1) πρέπει να είναι ενιαία και απλή στην εφαρμογή της.