Άρθρο 1β – Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, οι όροι που χρησιμοποιούνται στις διατάξεις αυτού έχουν την ακόλουθη έννοια:

1. Ανταγωνιστική Διαδικασία Υποβολής Προσφορών: Η διαδικασία υποβολής προσφορών στο πλαίσιο προκήρυξης για την ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης

2. Αντιλογισμός Εσόδων: Η διαδικασία κατά την οποία στο τέλος του μηνιαίου κύκλου εκκαθάρισης υπολογίζονται τα ισοδύναμα έσοδα από την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με αναγωγή της ωριαίας εγχεόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σταθμού Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στην αντίστοιχη ωριαία Οριακή Τιμή Συστήματος και λοιπών Μηχανισμών Αγοράς και η διαφορά του ποσού που προκύπτει σε σχέση με τα έσοδα που ο κάτοχος του εν λόγω σταθμού έχει ήδη λάβει από τη συμμετοχή του στην αγορά χρεοπιστώνεται σε αυτόν.

3. Δήλωση Εκπροσώπησης: Η τυπική δήλωση κατόχου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. προς το Λειτουργό της Αγοράς και το Διαχειριστή του Συστήματος ή Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για εκπροσώπηση του στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης ή Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου.

4. Διαφορική Προσαύξηση: Η λειτουργική ενίσχυση στη βάση μιας διαφορικής τιμής αποζημίωσης που παρέχεται στους κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ υπό τη μορφή προσαύξησης επιπλέον των εσόδων τους από τη συμμετοχή των σταθμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh). Η διαφορική προσαύξηση δύναται να λαμβάνει είτε θετικές είτε αρνητικές αριθμητικές τιμές.

5. Ειδική Τιμή Αγοράς: Η ανηγμένη μεσοσταθμική αξία της εγχεόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh).

6. Σταθμοί Ελεγχόμενης Παραγωγής: Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που αξιοποιούν βιοενέργεια (βιομάζα και βιοαέριο), οι σταθμοί με αξιοποίηση γεωθερμικού δυναμικού, οι ηλιοθερμικοί σταθμοί με σύστημα αποθήκευσης καθώς και οι σταθμοί ΣΗΘΥΑ υπάγονται στην κατηγορία σταθμών ΑΠΕ Ελεγχόμενης Παραγωγής.

7. Κάτοχος σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει στην ιδιοκτησία του σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

8. Λειτουργική Ενίσχυση: Η ενίσχυση που παρέχεται σε κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh). Το χρονικό διάστημα και η διαδικασία χορήγησής της, καθώς και το
πλαίσιο που τη διέπει καθορίζονται στη σύμβαση που συνάπτει ο κάτοχος του σταθμού με τη Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. ή τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε..

9. Σταθμοί ΑΠΕ Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής:. Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που δεν είναι ελεγχόμενης παραγωγής, όπως ειδικότερα οι αιολικοί, φωτοβολταϊκοί και μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί.

10. Μηχανισμοί Χονδρεμπορικής Αγοράς: Το σύνολο των μηχανισμών με βάση τους οποίους διαμορφώνεται το ποσό πίστωσης που αντιστοιχεί στην εγχεόμενη ηλεκτρική ενέργεια του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ κατά τη συμμετοχή του στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, επιπλέον των εσόδων του από τη συμμετοχή του στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμός.

11. Υπο-λογαριασμός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας: Ο Υπο-λογαριασμός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας αποτελεί τμήμα του Ειδικού Λογαριασμού του Άρθρου 143 του νόμου 4001/2011, έχει έσοδα από την δραστηριοποίηση των Συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και καλύπτει τμήμα του τιμήματος αποζημίωσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α., σύμφωνα με τη μεθοδολογία που εκδίδεται με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

12. Υπο-λογαριασμός Ενισχύσεων: Ο Υπο-λογαριασμός Ενισχύσεων αποτελεί τμήμα του Ειδικού Λογαριασμού του Άρθρου 143 του νόμου 4001/2011, έχει έσοδα που δεν προκύπτουν από την δραστηριοποίηση των Συμμετεχόντων στην Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία (π.χ. ΕΤΜΕΑΡ, έσοδα από πώληση δικαιωμάτων ρύπων CO2 κ.α.) και καλύπτει την ενίσχυση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α., μέχρι την αντίστοιχη τιμή αναφοράς για σταθμούς Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίες καθορίζονται ανά τεχνολογία και κατηγορία σταθμών, ή ανά έργο στην περίπτωση που αυτή προκύπτει από διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών, σε ευρώ ανά μεγαβατώρα, λαμβάνοντας υπόψη είτε τα έσοδα από τον Υπο-λογαριασμό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, είτε τα αντίστοιχα έσοδα στη βάση της Ειδικής Τιμής Αγοράς, ανάλογα με τον τύπο σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης που έχουν υπογράψει.

13. Προκήρυξη Ανταγωνιστικής Διαδικασίας Υποβολής Προσφορών: Η επίσημη ανακοίνωση Ανταγωνιστικής Διαδικασίας Υποβολής Προσφορών, η οποία περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα υποβολής προσφορών, τους όρους, τα κριτήρια συμμετοχής, τα κριτήρια αξιολόγησης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

14. Σταθερή Τιμή: Η λειτουργική ενίσχυση με τη μορφή σταθερής τιμής, ανά τεχνολογία και κατηγορία σταθμών ή ανά έργο σε περίπτωση διενέργειας ανταγωνιστικών διαδικασιών, σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh), που παρέχεται στους κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ .

15. Σύμβαση Εκπροσώπησης: Η σύμβαση που υπογράφει κάτοχος σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης ή Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου για την εκπροσώπησή του στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

16. Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης: Η σύμβαση που υπογράφει κάτοχος σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ με τη Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. για την ένταξη του σταθμού του στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας, καθώς και στο καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης.

17. Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης Μ.Δ.Ν.: Η σύμβαση που υπογράφει κάτοχος σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ με τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. για την ένταξη του σταθμού του στο δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, καθώς και στο καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης.

18. Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής: Η σύμβαση που υπογράφει κάτοχος σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ με τη Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. ή τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. για την ένταξη του στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, το Δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας ή το δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, καθώς και στο καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής.

19. Συντελεστής Ανάκτησης Κεφαλαίου (Σ.Α.Κ.): Το ποσοστό της Επενδυτικής Ενίσχυσης βάση του οποίου υπολογίζεται η ετήσια απομείωση κεφαλαίου που επιβαρύνει τα έσοδα του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

20. Τιμή Αναφοράς: Η τιμή στη βάση της οποίας υπολογίζεται μηνιαίως η Λειτουργική Ενίσχυση, με τη μορφή της Διαφορικής Προσαύξησης ή της Σταθερής Τιμής αποζημίωσης, της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α., η οποία καθορίζεται ανά τεχνολογία και κατηγορία σταθμών, ή ανά έργο στην περίπτωση που αυτή προκύπτει από διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών, σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh)

21. Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α: Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει την εκπροσώπηση κατόχων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

22. Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α: Ο Φορέας Εκπροσώπησης που αναλαμβάνει την εκπροσώπηση κατόχου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σε περιπτώσεις προσωρινής αδυναμίας εκπροσώπησης από Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης,

Κατά τα λοιπά, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι ορισμοί των διατάξεων του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α΄), όπως ισχύει, καθώς και των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή τους.

  • 27 Ιουνίου 2016, 12:12 | Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

    Στο Άρθρο 1B, παρ 6 και στο Άρθρο 4, παρ 1, αναφέρονται οι Σταθμοί ΑΠΕ Ελεγχόμενης Παραγωγής και Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής. Η διάκριση αυτή δεν συνηθίζεται και δεν κρίνεται αναγκαία, καθώς οι ΑΠΕ χαρακτηρίζονται ως διεσπαρμένες μονάδες παραγωγής στο σύστημα που λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους, με τον συντριπτικό όγκο να προέρχεται από τους αιολικούς και φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής, επηρεάζοντας και την ΟΤΣ. Επομένως, η όποια ρύθμιση χρειάζεται για τον υπολογισμό της ΕΤΑ, της Ειδικής Τιμής Αγοράς για τις ΑΠΕ σε μηνιαία βάση (στο Άρθρο 4, παρ 1) πρέπει να είναι ενιαία και απλή στην εφαρμογή της.