• 1) Το περιεχόμενο της παραγράφου 10 αυξάνει το ρίσκο μια επένδυσης ΑΠΕ καθώς είναι αδύνατο να προβλεφθούν με ακρίβεια κατά την κατάρτιση του επενδυτικού πλάνου οι πιθανότητες να συμβεί η περιγραφόμενη συνθήκη (μηδενική οριακή τιμή συστήματος του ημερήσιου ενεργειακού προγραμματισμού), με αποτέλεσμα οι επενδύσεις να έχουν αυξημένο ρίσκο να καταστούν οικονομικά μη βιώσιμες. Συνεπώς προτείνεται η κατάργηση της παραπάνω παραγράφου.