Άρθρο 3 – Συμμετοχή των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν συνάψει Σ.Ε.Δ.Π. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

1. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π., υποβάλλουν ακολούθως, με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, αίτηση εγγραφής τους στο Μητρώο Συμμετεχόντων που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς. Για την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων υποβάλλονται στο Λειτουργό της Αγοράς και τον Διαχειριστή του Συστήματος, αιτήσεις για σύναψη των επιμέρους συμβάσεων Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος αντίστοιχα σύμφωνα με τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής Κώδικας Διαχείρισης Συστήματος) και των εν ισχύει Εγχειριδίων τους, καθώς και των Κωδίκων Προημερήσιας Αγοράς, Ενδοημερήσιας Αγοράς και Αγοράς Εξισορρόπησης και των εν ισχύει Εγχειριδίων τους όταν αντίστοιχα αυτοί τεθούν σε εφαρμογή.

2. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π. έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο Σύστημα Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και στο Σύστημα Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος μέσω Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.) με τους οποίους συνάπτουν Σύμβαση Εκπροσώπησης και τους οποίους δηλώνουν στο Λειτουργό της Αγοράς και στο Διαχειριστή του Συστήματος μέσω Δήλωσης Εκπροσώπησης. Με τη Δήλωση Εκπροσώπησης μεταβιβάζονται στους Φο.Σ.Ε. τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των κατόχων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., σχετικά με τη Συμμετοχή, την Εκκαθάριση, την Τιμολόγηση και το Διακανονισμό των Συναλλαγών τους τα οποία καθορίζονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος καθώς και στους Κώδικες Προημερήσιας Αγοράς, Ενδοημερήσιας Αγοράς και Αγοράς Εξισορρόπησης και των εν ισχύει Εγχειριδίων τους όταν αντίστοιχα αυτοί τεθούν σε εφαρμογή.
Στην περίπτωση που κάτοχος σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., ο οποίος έχει συνάψει Σ.Ε.Δ.Π., είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Συμμετεχόντων, και υποβάλει Δήλωση Εκπροσώπησης, λύονται αυτοδίκαια η Σύμβαση Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και η Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος και ταυτόχρονα διαγράφονται από το Μητρώο Συμμετεχόντων.

3. Οι Φο.Σ.Ε. σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., εγγράφονται στο Μητρώο Συμμετεχόντων που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς. Η διαδικασία εγγραφής Φορέων Εκπροσώπησης στο Μητρώο Συμμετεχόντων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας , στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και αντίστοιχα στους Κώδικες Προημερήσιας Αγοράς, Ενδοημερήσιας Αγοράς και Αγοράς Εξισορρόπησης και των εν ισχύει Εγχειριδίων τους όταν αυτοί τεθούν σε εφαρμογή

4. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π. προκειμένου να λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης, υποχρεούνται να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Συμμετεχόντων ή να έχουν συνάψει Σύμβαση Εκπροσώπησης με Φο.Σ.Ε. και να έχουν υποβάλλει τη σχετική Δήλωση Εκπροσώπησης στο Λειτουργό της Αγοράς και στο Διαχειριστή του Συστήματος. .

5. Για τις περιπτώσεις αδυναμίας παροχής υπηρεσιών από Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης, σε κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι οποίοι συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π., θεσπίζεται Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (ΦοΣΕΤεΚ). Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., η οποία εκδίδεται εντός 4 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ορίζεται ο ΦοΣΕΤεΚ και καθορίζονται οι υποχρεώσεις και το πλαίσιο λειτουργίας του.

6. Κατά το μεταβατικό στάδιο μέχρι τη λειτουργία του υποδείγματος-στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο υποκεφάλαιο «Ενέργεια», του κεφαλαίου 4.3 της παραγράφου Γ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’94/14.08.2015) οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του παρόντος άρθρου οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συμμετεχόντων, υπόκεινται σε διακριτές υποχρεώσεις Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης ώστε μεταξύ των άλλων να εκτελείται Αντιλογισμός των Εσόδων στη βάση της εγχεόμενης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τον κύκλο μηνιαίας εκκαθάρισης, όπως αυτές εξειδικεύονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και στο σχετικό Εγχειρίδιο.

7. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π. και εγγράφονται στο Μητρώο Συμμετεχόντων αποκτούν υποχρεώσεις εξισορρόπησης στο πλαίσιο εφαρμογής του υποδείγματος-στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο υποκεφάλαιο «Ενέργεια», του κεφαλαίου 4.3 της παραγράφου Γ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’94) και κατά τους ειδικότερους όρους που καθορίζονται από τους οικείους Κώδικες Προημερήσιας Αγοράς, Ενδοημερήσιας Αγοράς, Αγοράς Εξισορρόπησης και του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος. Η υποχρέωση αυτή άρχεται με την ανάπτυξη Ενδοημερήσιας Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο της λειτουργίας του εν λόγω μοντέλου αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

8. Μέχρι τη λειτουργία του νέου μοντέλου εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της ανάληψης των σχετικών υποχρεώσεων εξισορρόπησης, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π. και εγγράφονται στο Μητρώο Συμμετεχόντων ή οι ΦοΣΕ που τους εκπροσωπούν, υπόκεινται μεταβατικά στην ανάληψη υποχρεώσεων βέλτιστης ακρίβειας πρόβλεψης της δηλούμενης ποσότητας έγχυσης στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό, διαδικασία η οποία εφεξής ονομάζεται Μεταβατικός Μηχανισμός Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης. Το πλαίσιο εφαρμογής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια αναφορικά με τη λειτουργία του Μεταβατικού Μηχανισμού Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, έπειτα από εισήγηση του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και γνώμη της Ρ.Α.Ε..

9. Η λειτουργία του Μεταβατικού Μηχανισμού Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης της παραγωγής Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. της προηγούμενης παραγράφου αξιολογείται ετησίως από τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.) ο οποίος εισηγείται προς τη Ρ.Α.Ε πιθανές τροποποιήσεις αναφορικά με το πλαίσιο λειτουργίας, την υποχρέωση συμμετοχής, τις αναλογούσες χρεώσεις, τη μεθοδολογία υπολογισμού τους και κάθε άλλη διάταξη που αφορά στη συμμετοχή των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στον εν λόγω Μεταβατικό Μηχανισμό Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης της παραγωγής Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έπειτα από γνώμη της Ρ.Α.Ε. τροποποιείται το πλαίσιο εφαρμογής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια αναφορικά με τη λειτουργία του Μεταβατικού Μηχανισμού Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης.

10. Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π. και οι οποίοι συμμετείχαν στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό με αντίστοιχη Προσφορά Έγχυσης κατά Περιόδους Κατανομής στις οποίες η Οριακή Τιμή Συστήματος του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού έλαβε μηδενικές τιμές για πάνω από δύο (2) διαδοχικές ώρες κατανομής, δεν λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση για την παραγόμενη ηλεκτρική τους ενέργεια κατά τις ώρες αυτές.

11. Στους κατόχους άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π., εξαιρουμένων των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α της παραγράφου 12 του άρθρου 1, παρέχεται μεταβατικά προσαύξηση επί των Τιμών Αναφοράς του Πίνακα 1 του άρθρου 2, καλούμενη εφεξής Προσαύξηση Ανάπτυξης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας. Η Προσαύξηση Ανάπτυξης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας είναι 3€/MWh για τις αιολικές εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ονομαστική ισχύ μέχρι και 10ΜW και 2€/MWh για τις λοιπές εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Η διαδικασία χορήγησης της Προσαύξησης Ανάπτυξης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας περιγράφεται στην υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 7.

12. Η χορήγηση της Προσαύξησης Ανάπτυξης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εξαρτάται από τη λειτουργία των σταθμών αυτών στο πλαίσιο του Μεταβατικού Μηχανισμού Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης. Με την Απόφαση της παραγράφου 8 περιγράφονται τα κριτήρια, οι περιορισμοί, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με τη χορήγηση της Προσαύξησης Ανάπτυξης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας συνδυαστικά με τη λειτουργία των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο πλαίσιο συμμετοχής στον Μεταβατικό Μηχανισμό Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης.

13. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στο πλαίσιο λειτουργίας του μηχανισμού παρακολούθησης του άρθρου 8, δύναται να μειώνεται ή και να καταργείται η Προσαύξηση Ανάπτυξης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας.

14. Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οφείλουν να μεριμνήσουν για την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού, μετρητικών διατάξεων και ότι άλλο προβλέπεται από τη συμμετοχή τους στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και περιγράφεται από τους οικείους Κώδικες Διαχείρισης του Συστήματος, Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής, Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και τα αντίστοιχα Εγχειρίδια.

 • 27 Ιουνίου 2016, 12:44 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ (ΕΣΜΥΕ)

  Άρθρο 3. Συμμετοχή στην αγορά.
  Το σχέδιο νόμου κινείται πέραν των υποχρεώσεων που καθορίζουν οι κατευθυντήριες γραμμές και προσπαθεί να επιβάλει στις ΑΠΕ υποχρεώσεις χωρίς ταυτόχρονα να τους παρέχει τα προβλεπόμενα θεσμικά εργαλεία ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν.
  1) Στην παρ. 6 του αρ. 3 προβλέπεται ότι στους σταθμούς ΑΠΕ θα επιβληθούν υποχρεώσεις Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης ακόμα και πριν τη λειτουργία του target model. Η σχετική διατύπωση της διάταξης είναι εξαιρετικά ευρεία και θα πρέπει ή να διαγραφεί ή να διευκρινιστεί επαρκώς.
  2) Στην παρ. 7 του αρ. 3 προβλέπεται ότι οι ΑΠΕ αποκτούν υποχρεώσεις εξισορρόπησης στο πλαίσιο του target model χωρίς όμως να γίνεται αναφορά στις σχετικές προϋποθέσεις των Κατευθυντήριων Γραμμών. Για αυτό πρέπει να προστεθεί στο τέλος σχετική διευκρίνιση ότι οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις άρχονται «υπό την προϋπόθεση ύπαρξης επαρκούς ρευστότητας στην Ενδοημερήσια Αγορά η οποία διαπιστώνεται με αιτιολογημένη απόφαση της ΡΑΕ.»
  3) Στην παρ. 8 του αρ. 3 προβλέπεται η εφαρμογή του Μεταβατικού Μηχανισμού Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης. Ήδη από τη φάση της προηγούμενης διαβούλευσης Ο ΕΣΜΥΕ έχει υποστηρίξει ότι προϋπόθεση για αυτό πρέπει να είναι η ύπαρξη ικανού αριθμού ΦοΣΕ και η ύπαρξη και λειτουργία ΦοΣΕΤεΚ. Η αναγκαιότητα αυτή δεν έχει γίνει αντιληπτή και έτσι η παρ. 8 προβλέπει ότι ο Μεταβατικός Μηχανισμός Πρόβλεψης θα καθορισθεί εντός τριών μηνών ήτοι νωρίτερα από τη θέσπιση του ΦοΣΕΤεΚ που θα γίνει εντός τεσσάρων μηνών κατά την παρ. 5 και φυσικά πολύ νωρίτερα από την πλήρη λειτουργία και οργάνωση του ΦοΣΕΤεΚ ή άλλων ΦοΣΕ.
  4) Για αυτό θα πρέπει να γίνει σχετική διόρθωση που θα προβλέπει ότι το πλαίσιο εφαρμογής του Μεταβατικού Μηχανισμού Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης θα καθοριστεί με ΥΑ που θα εκδοθεί ικανό χρονικό διάστημα μετά την θέσπιση και λειτουργία του ΦοΣΕΤεΚ (τουλάχιστον δύο μήνες) και με την προϋπόθεση ύπαρξης επαρκούς πλήθους ΦοΣΕ και κατόπιν διαπιστωτικής γνώμης της ΡΑΕ.

 • 1) Το περιεχόμενο της παραγράφου 10 αυξάνει το ρίσκο μια επένδυσης ΑΠΕ καθώς είναι αδύνατο να προβλεφθούν με ακρίβεια κατά την κατάρτιση του επενδυτικού πλάνου οι πιθανότητες να συμβεί η περιγραφόμενη συνθήκη (μηδενική οριακή τιμή συστήματος του ημερήσιου ενεργειακού προγραμματισμού), με αποτέλεσμα οι επενδύσεις να έχουν αυξημένο ρίσκο να καταστούν οικονομικά μη βιώσιμες. Συνεπώς προτείνεται η κατάργηση της παραπάνω παραγράφου.

 • 27 Ιουνίου 2016, 09:39 | NUR-MOH Ηλιοθερμική

  Άρθρο 3, Παράγραφος 1: Γίνεται αναφορά στις συμβάσεις «Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού» και «Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος». Ισχύουν και στα ΜΔΝ αυτές οι συμβάσεις; Αν ναι, θα ακολουθούν τις ήδη υπάρχουσες διατάξεις που έχουν καθοριστεί στον Κώδικα ΜΔΝ για τις «Κατανεμόμενες ΑΠΕ»;

  Πότε θα δημοσιευτούν οι πρότυπες συμβάσεις «Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού» και «Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος»; Θα είναι διαφορετικές για το Σύστημα / Ηπειρωτική χώρα και για τα ΜΔΝ;

  Άρθρο 3, Παρ. 8: Γίνεται αναφορά για Μεταβατικό Μηχανισμό Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης. Ισχύει και για τις Ελεγχόμενες / Κατανεμόμενες ΑΠΕ των ΜΔΝ;

 • 23 Ιουνίου 2016, 19:15 | Κώστας

  Επειδή για την Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι επιθυμητό να υπάρχει ακρίβεια στη Δήλωση προβλεπόμενης ποσότητας έγχυσης στον Η.Ε.Π. θεωρώ ότι στο νομοσχέδιο πρέπει να περιληφθεί διάταξη ώστε σε περιπτώσεις μεγάλων έργων (π.χ. συγκροτημάτων αιολικών πάρκων) να υπάρχει η δυνατότητα ο κάτοχός τους να επιλέξει εφάπαξ να υποβάλλει τις ημερήσιες δηλώσεις ποσότητας έγχυσης στον Η.Ε.Π., όχι ανά αιολικό πάρκο αλλά για το σύνολο του έργου.

 • Παρ. 11: η εισαγωγή της έννοιας «Προσαύξηση Ανάπτυξης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας», που παραπέμπεται σε Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί στο μέλλον, είναι εντελώς ασαφής. Δεν τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα Προσαύξησης και πρέπει να καταργηθεί. Οι προτιμησιακές ενισχύσεις με καθεστώτα Σταθερής Τιμής πρέπει να καταργηθούν εντελώς και η όποια ενίσχυση πρέπει να δίνεται μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου ή και μέσω φοροαπαλλαγών.

 • Παρ. 8: Οι όροι λειτουργίας του Μεταβατικού Μηχανισμού Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης πρέπει να αποσαφηνιστούν το συντομότερο και πριν την έναρξη ισχύος του νέου νόμου. Πρέπει να υπάρχει σαφής και ξεκάθαρη πρόβλεψη για το ποιος επιβαρύνεται από την αστοχία έγχυσης ενέργειας των ΑΠΕ λόγω ταχείας μείωσης του ανέμου ή περιοδικής νέφωσης, αν επιβαρύνεται ο εγχέων ή ο ΑΔΜΗΕ ή αν υπάρχει επιμερισμός επιβάρυνσης. Ιδιαίτερα για τα αιολικά απαιτούνται συνεχώς «στρεφόμενες εφεδρείες» ορυκτών καυσίμων, οι οποίες μάλιστα πρέπει να προέρχονται από ακριβές τεχνολογίες και για τις οποίες καταβάλλονται και δικαιώματα εκπομπών CO2. δεν είναι δυνατόν να το επιβαρύνεται ο καταναλωτής το κόστος των «στρεφόμενων εφεδρειών», για την κάλυψη αστοχίας στην πρόβλεψη έντασης των ανέμων ή ρυθμού αυξομείωσής τους, και το κόστος αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο κόστος των επιμέρους τεχνολογιών ΑΠΕ. Αυτό ισχύει τόσο για το Διασυνδεμένο Σύστημα όσο και ιδίως για τα Μη Διασυνδεμένα Νησιά.

  Παρ. 10: το διάστημα των δυο διαδοχικών ωρών να μειωθεί σε μια ώρα.