• 1) Προτείνεται η πρώτη διαγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών να γίνει κατά το β’ εξάμηνο του 2017 ώστε να υπάρξει εύλογο χρονικό περιθώριο για τους υποψήφιους επενδυτές να προετοιμαστούν κατάλληλα, δεδομένου ότι θα πρέπει να εμπλακούν σε συζητήσεις με τις τράπεζες για την υλοποίηση των επενδύσεων τους. 2) Προτείνεται να υπάρξει μέριμνα για τα ώριμα έργα ΑΠΕ ώστε από 1/1/2017 και μέχρι την πραγματοποίηση της πρώτης διαγωνιστικής διαδικασίας να μπορούν να υπογράψουν σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης. 3) Προτείνεται η κλιμάκωση του χρονικού διαστήματος ισχύος της Τιμής Αναφοράς για αιολικές εγκαταστάσεις ανάλογα με το μέγεθος της εγκατεστημένης ισχύος και με την αναγκαιότητα κατασκευής ειδικών συνδέσεων με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα όπως η εγκατάσταση υποθαλάσσιου καλωδίου. Πιο συγκεκριμένα για αιολικές εγκαταστάσεις, μεγάλης ισχύος, και αυξημένης τεχνικής δυσκολίας, που απαιτούν αυξημένα επενδυτικά κεφάλαια, προτείνεται το χρονικό διάστημα να επεκτείνεται αναλόγως. Επιπροσθέτως, προτείνεται παράταση της χρονικής διάρκειας σε περίπτωση αναστολής εκτέλεσης εργασιών με δικαστική απόφαση κατά χρόνο ίσο με τη χρονική ισχύ της απόφασης.