• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ' | 27 Ιουνίου 2016, 12:15

    ΑΡΘΡΟ 5: Διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Παράγραφος 1 Σταθμοί γεωθερμίας (που εγκαθίσταται στο διασυνδεδεμένο σύστημα ή σε νησιά) και οι οποίοι απαιτούν πολύχρονη και υψηλού κόστους έρευνα και ιδιαιτέρως μεγάλα χρονικά διαστήματα ανάπτυξης θα πρέπει να εξαιρεθούν από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο. παράγραφοι. 10 και 11. Θα πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά για δυνατότητα συμμετοχής στην ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων των οποίων η αδειοδοτημήνη ισχύς είναι μεγαλύτερη των 10 MW. Τα έργα αυτά όμως θα υποβάλλουν προσφορά για ισχύ μικρότερη των 10 MW. Αυτό γίνεται με τη δυνατότητα τμηματικής ηλέκτρισης και τμηματικής Άδεια Λειτουργίας ακόμα και για ισχύ μικρότερη του 50% της αρχικής.