• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ' | 27 Ιουνίου 2016, 12:07

    ΑΡΘΡΟ 7: Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α παράγραφος 2 Προβλέπεται ότι η διάρκεια της Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης είναι είκοσι (20) έτη με εξαίρεση τα ηλιοθερμικά όπου είναι είκοσι πέντε (25) έτη. Προτείνεται για τα γεωθερμικά έργα να έχει διάρκεια ίση με τη διάρκεια μίσθωσης των δικαιωμάτων έρευνας και διαχείρισης και σε περίπτωση επέκτασης των δικαιωμάτων αυτών (σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία) να επεκτείνεται αντίστοιχα και η ανωτέρω σύμβαση. Άρθρο 7Α και 7Β Ισχύει το ίδιο σχόλιο με το προηγούμενο άρθρο για τη διάρκεια των μισθώσεων γεωθερμικών περιοχών και τη διάρκεια των συμβάσεων ενίσχυσης.