Άρθρο 7 – Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2016 για την ένταξη σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) συνάπτει Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (Σ.Ε.Δ.Π.) με τον κάτοχο του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 1.

2. Η Σ.Ε.Δ.Π. ισχύει για είκοσι (20) έτη. Ειδικά η Σ.Ε.Δ.Π. για ηλιοθερμικούς σταθμούς ισχύει για είκοσι πέντε (25) έτη.

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση της ΛΑΓΗΕ ΑΕ και γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης των Σ.Ε.Δ.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

 • 27 Ιουνίου 2016, 12:07 | ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

  ΑΡΘΡΟ 7: Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α

  παράγραφος 2
  Προβλέπεται ότι η διάρκεια της Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης είναι είκοσι (20) έτη με εξαίρεση τα ηλιοθερμικά όπου είναι είκοσι πέντε (25) έτη.
  Προτείνεται για τα γεωθερμικά έργα να έχει διάρκεια ίση με τη διάρκεια μίσθωσης των δικαιωμάτων έρευνας και διαχείρισης και σε περίπτωση επέκτασης των δικαιωμάτων αυτών (σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία) να επεκτείνεται αντίστοιχα και η ανωτέρω σύμβαση.
  Άρθρο 7Α και 7Β

  Ισχύει το ίδιο σχόλιο με το προηγούμενο άρθρο για τη διάρκεια των μισθώσεων γεωθερμικών περιοχών και τη διάρκεια των συμβάσεων ενίσχυσης.