• 1) Είναι απαραίτητο με την ψήφιση του νέου σχήματος ενίσχυσης των Α.Π.Ε. να προβλέπεται η δυνατότητα άμεσης υπογραφής και σύναψης «Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης τύπου Διαφορικής Προσαύξησης» (Σ.Λ.Ε.– ΔΠ) για Αιολικά Πάρκα ισχύος μεγαλύτερης των 3 MW. 2) Με δεδομένη την υπάρχουσα καθυστέρηση στην ψήφιση του νέου σχήματος και των συνοδευτικών ερμηνευτικών διατάξεων (το οποίο θα έπρεπε να βρίσκεται σε ισχύ από 01.01.2016) καθώς και την υποχρέωση διεξαγωγής από 01.01.2017 ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για τις ενισχύσεις λειτουργίας των Α.Π.Ε, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της EC2014/C 200/01, o εναπομείνας διαθέσιμος χρόνος για την υλοποίηση των προαπαιτούμενων (π.χ. Άδεια Εγκατάστασης, Σύμβαση Σύνδεσης) για τη σύναψη Σ.Λ.Ε.-ΔΠ είναι ελάχιστος και η μεταβατική περίοδος του 2016 ουσιαστικά δεν υφίσταται. Έτσι αναβάλλεται ή τίθεται εν αμφιβόλω η υλοποίηση νέων μεγάλων έργων με αδειοδοτική ωριμότητα και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση εντός του 2016. Συνεπώς, προτείνεται η παράταση ισχύος του σχήματος Σ.Λ.Ε. - ΔΠ για χρονικό διάστημα ίσο με την καθυστέρηση ψήφισης και εφαρμογής του νέου σχήματος ενίσχυσης των Α.Π.Ε., το οποίο θα έπρεπε να βρίσκεται σε ισχύ από 01.01.2016.