• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ' | 27 Ιουνίου 2016, 12:00

    ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-προτεινόμενες μεταβατικές διατάξεις • Παρά το γεγονός ότι ο νέος Νόμος ουσιαστικά αναφέρεται σε νέα Έργα, θεωρούμε αναγκαίο για τους ΜΥΗΣ οι οποίοι βρίσκονται εν λειτουργία με υφιστάμενες πριν το τέλος του 2015 υπογεγραμμένες συμβάσεις Πώλησης, να διευκρινιστεί ρητά ότι θα παραμείνουν στο σύστημα εγγυημένων τιμών FiT, αποζημιούμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει. • Για τους ΜΥΗΣ οι οποίοι βρίσκονται σε λειτουργία και αφενός ο Η/Μ εξοπλισμός τους βρίσκεται σε πολύ καλή λειτουργική κατάσταση και αφετέρου λήγει η Σύμβαση Πώλησής τους τα επόμενα χρόνια, προτείνεται να προβλεφθεί ειδική διάταξη στο Νόμο με βάση την οποία οι Σταθμοί αυτοί να μπορούν να παρατείνουν ή να ανανεώνουν ή να εκδίδουν νέα Σύμβαση Πώλησης παραμένοντας στο σύστημα εγγυημένων τιμών FiT, αποζημιούμενοι κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει. • Για την περίπτωση της ανακαίνισης παλαιών ΜΥΗΣ προτείνεται να προβλεφθεί ειδική διάταξη με βάση την οποία να ξεκαθαρίζεται ότι θα μεταπίπτουν, ως νέα Έργα, σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση της Διαφορικής Προσαύξησης, για τα έργα η ισχύς των οποίων θα είναι άνω των 3MW ή στη βάση Σταθερής Τιμής (Τ.Α) για Έργα των οποίων η ισχύς θα είναι κάτω των 3MW. • Η ετήσια Τ.Α. προτείνεται να αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με την εξέλιξη του πληθωρισμού καθώς με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται η επένδυση. • Δεν διευκρινίζονται στο παρόν σχέδιο Νόμου πολλά από τα κρίσιμα θέματα εφαρμογής και διαδικασιών, καθώς αναφέρεται ότι θα προκύψουν μετά από απόφαση του Υπουργού και με τη σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕ. • Ο καθορισμός των Τ.Α. και τα όρια ισχύος των Σταθμών ΑΠΕ αναφέρεται ότι μπορεί να τροποποιούνται μετά από απόφαση του Υπουργού και με τη σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕ. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να υπάρξει εμπιστοσύνη των επενδυτών σε ένα πλαίσιο στήριξης των ΑΠΕ, το οποίο δύναται να τροποποιείται ανά πάσα στιγμή. • Θεωρούμε ασαφές το πλαίσιο ανταγωνιστικών διαδικασιών, το οποίο θα επιθυμούσαμε να περιγραφεί με λεπτομέρεια.