• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ (ΕΣΜΥΕ)' | 27 Ιουνίου 2016, 12:44

    Άρθρο 3. Συμμετοχή στην αγορά. Το σχέδιο νόμου κινείται πέραν των υποχρεώσεων που καθορίζουν οι κατευθυντήριες γραμμές και προσπαθεί να επιβάλει στις ΑΠΕ υποχρεώσεις χωρίς ταυτόχρονα να τους παρέχει τα προβλεπόμενα θεσμικά εργαλεία ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν. 1) Στην παρ. 6 του αρ. 3 προβλέπεται ότι στους σταθμούς ΑΠΕ θα επιβληθούν υποχρεώσεις Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης ακόμα και πριν τη λειτουργία του target model. Η σχετική διατύπωση της διάταξης είναι εξαιρετικά ευρεία και θα πρέπει ή να διαγραφεί ή να διευκρινιστεί επαρκώς. 2) Στην παρ. 7 του αρ. 3 προβλέπεται ότι οι ΑΠΕ αποκτούν υποχρεώσεις εξισορρόπησης στο πλαίσιο του target model χωρίς όμως να γίνεται αναφορά στις σχετικές προϋποθέσεις των Κατευθυντήριων Γραμμών. Για αυτό πρέπει να προστεθεί στο τέλος σχετική διευκρίνιση ότι οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις άρχονται «υπό την προϋπόθεση ύπαρξης επαρκούς ρευστότητας στην Ενδοημερήσια Αγορά η οποία διαπιστώνεται με αιτιολογημένη απόφαση της ΡΑΕ.» 3) Στην παρ. 8 του αρ. 3 προβλέπεται η εφαρμογή του Μεταβατικού Μηχανισμού Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης. Ήδη από τη φάση της προηγούμενης διαβούλευσης Ο ΕΣΜΥΕ έχει υποστηρίξει ότι προϋπόθεση για αυτό πρέπει να είναι η ύπαρξη ικανού αριθμού ΦοΣΕ και η ύπαρξη και λειτουργία ΦοΣΕΤεΚ. Η αναγκαιότητα αυτή δεν έχει γίνει αντιληπτή και έτσι η παρ. 8 προβλέπει ότι ο Μεταβατικός Μηχανισμός Πρόβλεψης θα καθορισθεί εντός τριών μηνών ήτοι νωρίτερα από τη θέσπιση του ΦοΣΕΤεΚ που θα γίνει εντός τεσσάρων μηνών κατά την παρ. 5 και φυσικά πολύ νωρίτερα από την πλήρη λειτουργία και οργάνωση του ΦοΣΕΤεΚ ή άλλων ΦοΣΕ. 4) Για αυτό θα πρέπει να γίνει σχετική διόρθωση που θα προβλέπει ότι το πλαίσιο εφαρμογής του Μεταβατικού Μηχανισμού Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης θα καθοριστεί με ΥΑ που θα εκδοθεί ικανό χρονικό διάστημα μετά την θέσπιση και λειτουργία του ΦοΣΕΤεΚ (τουλάχιστον δύο μήνες) και με την προϋπόθεση ύπαρξης επαρκούς πλήθους ΦοΣΕ και κατόπιν διαπιστωτικής γνώμης της ΡΑΕ.