• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ (ΕΣΜΥΕ)' | 27 Ιουνίου 2016, 12:42

    Άρθρο 5. Διαγωνιστικές διαδικασίες. Ρυθμίσεις για ΜΥΗΕ > 1MW μετά την 01.01.2017 Καταρχήν πιστεύουμε ότι οι διαγωνιστικές διαδικασίες, πρέπει να είναι ξεχωριστές ανά τεχνολογία, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα στην πολιτεία καθορισμού ενεργειακής πολιτικής και προώθησης συγκεκριμένων τεχνολογιών που υστερούν σε διείσδυση ή τεχνολογιών που θεωρείται ότι έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα όμως πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εξαντληθεί η δυνατότητα που δίνει η οδηγία για την εξαίρεση από διαγωνιστικές διαδικασίες έργων που ικανοποιούν τα κριτήρια εξαίρεσης της οδηγίας, όπως τα Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα με ισχύ > 1 MW, για την περίοδο μετά την 01.01.2017. Συγκεκριμένα, οι Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Κρατικές Ενισχύσεις στις ΑΠΕ δίνουν τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιχειρηματολογήσουν υπέρ της μη θέσπισης διαγωνιστικής διαδικασίας, αν συντρέχει μια ή περισσότερες από τις κατωτέρω περιπτώσεις:  Όταν μόνο ένας περιορισμένος αριθμός έργων πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό.  Όταν η διαγωνιστική διαδικασία αναμένεται να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές.  Όταν η διαγωνιστική διαδικασία αναμένεται να οδηγήσει σε μικρότερο ρυθμό υλοποίησης έργων. Αποδεικνύεται ότι στην περίπτωση των ΜΥΗΕ, λαμβάνοντας υπόψη: • τις ιδιαιτερότητες τους που τα καθιστούν διακριτά το ένα από το άλλο και οδηγούν την ομαδοποίησή τους σε αποτυχία, • το χαμηλό ποσοστό διείσδυσης, • τη διαφορετικότητα που προκύπτει από τη γεωγραφική θέση εγκατάστασής τους, η οποία είναι απόλυτα καθοριστική για την παραγωγή ενέργειας, σε βαθμό που εξ αρχής προκύπτει ζήτημα ισοτιμίας των συμμετεχόντων σε ένα γενικής φύσεως διαγωνισμό για προσφορά ισχύος, με αποτέλεσμα την περιορισμένη συμμετοχή και την αύξηση των τιμών προσφοράς στο διαγωνισμό, • την πολύχρονη και επίπονη διαδικασία αδειοδότησης η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα να είναι πολύ μικρός ο αριθμός των παραγωγών που θα μπορούν να συμμετέχουν στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία, • την δημιουργία δυσμενέστερου χρηματοδοτικού περιβάλλοντος που θα προκαλέσει η μετάβαση στην πιο αβέβαιη μορφή του διαγωνισμού, • την τάση που θα υπάρχει από τους λίγους ιδιώτες παραγωγούς που θα μπορέσουν και θα τολμήσουν να λάβουν μέρος στη διαγωνιστική διαδικασία να προσφέρουν το πάνω όριο της τιμής που θα τεθεί στον διαγωνισμό, συντρέχουν και τα τρία κριτήρια εξαίρεσης που προβλέπονται στην οδηγία και επομένως μπορεί να υποστηριχθεί η εξαίρεση των ΜΥΗΕ από τις διαγωνιστικές διαδικασίες, η οποία θεωρούμε ότι θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των έργων. Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω προτεινόμενες εξαιρέσεις των ΜΥΗΕ από τις διαγωνιστικές διαδικασίες έχουν γίνει ήδη αποδεκτές και έχουν ενσωματωθεί στα συστήματα στήριξης άλλων ευρωπαϊκών χωρών (π.χ. Γερμανία). Καταρχήν θεωρούμε, όπως έχουμε αναλυτικά τεκμηριώσει στο παρόν αλλά και παλιότερα ότι τα ΜΥΗΕ πληρούν τις προϋποθέσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την εξαίρεση από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες. Σε αντίθετη περίπτωση μη εξαίρεσης των ΜΥΗΕ από τις διαγωνιστικές διαδικασίες, είναι φανερό, ότι το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του νόμου, δεν θα μπορέσει να δώσει στην αγορά το ελάχιστο μεταβατικό περιθώριο του ενός έτους ώστε να γίνει πιο ομαλή η μετάβαση στις ανταγωνιστικές διαδικασίες, με αποτέλεσμα να μεταβούμε κατευθείαν από το FiT στο καθεστώς των διαγωνισμών. Επίσης από το σχέδιο νόμου προκύπτει ότι θα συνεχίσει να υπάρχει αναστολή των διαδικασιών στην αγορά λόγω της συνεχής αναμονής έκδοσης υπουργικών ή ρυθμιστικών αποφάσεων που σε μερικές περιπτώσεις δεν φαίνεται να μπορούν να ικανοποιήσουν το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί. Ενδεικτικά αναφέρονται οι προθεσμίες για την υποβολή της γνώμης της ΡΑΕ για τον 1ο διαγωνισμό και η αντίστοιχη ΥΑ, οι οποίες φαίνεται ότι δεν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν εγκαίρως, αλλά και οι ξεχωριστές προκηρύξεις για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία, πρακτικές που έχει αποδειχθεί ότι δεν πρόκειται να στεφθούν με επιτυχία. Αντίθετα προτείνεται, η οποιαδήποτε διαδικασία αποφασιστεί, αυτή να είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, χρονικά, τεχνικά και διαδικαστικά καθορισμένη, φυσικά ηλεκτρονική και το κυριότερο, γνωστή εκ των προτέρων. Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά ότι στην Υπουργική Απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 5 θα καθορίζονται μεταξύ άλλων και οι τεχνολογίες που δεν εντάσσονται σε ανταγωνιστική διαδικασία.