• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΧΟΝΔΡΟΥ (ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ)' | 6 Σεπτεμβρίου 2016, 12:44

    Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ανάλυση συμβάλλει στη χάραξη βιώσιμων/αειφόρων,κοινωνικά ισότιμων και οικονομικά αποτελεσματικών πολιτικών προστασίας των υδάτινων θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος του προσδιορισμού του βαθμού ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις (ύδρευση, άρδευση, κτηνοτροφία, βιομηχανία, τουρισμός). Επιπλέον θα πρέπει να έχουν τεθεί κριτήρια για την αξιολόγηση των πιθανών μέτρων τιμολόγησης για την βελτίωση του βαθμού ανάκτησης ώστε να επιτευχθεί η ‘καλή κατάσταση’ για τα ύδατα, όπως προβλέπει η σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για τους Υδάτινους Πόρους 2000/60/ΕΚ. Η φύση των υδάτινων πόρων, ως δημόσια αγαθά (υπό την έννοια ότι είναι δύσκολο κανείς να αποκλειστεί από την χρήση τους ανεξάρτητα με το αν επωμίζεται το κόστος) για τις πλείστες από τις αξίες που απαρτίζουν την Συνολική Οικονομική Αξία των υδατίνων πόρων, καθιστούν την τιμολόγηση των υδάτινων πόρων δύσκολη. Έτσι, η Συνολική Κοινωνικό-Οικονομική Αξία των υδατίνων πόρων, που είναι το άθροισμα των αξιών που προέρχονται από αυτό, θα πρέπει να είναι το μέγεθος που θα καθοδηγεί την κατανομή των υδάτινων πόρων στις ανταγωνιστικές ζητήσεις (τομείς τις οικονομίας και άτομα) χωρικά και χρονικά, ώστε να επιτευχθεί η περιβαλλοντικά αειφόρος, κοινωνικά ισότιμη και οικονομικά αποτελεσματική διαχείρισής τους.