Άρθρο 6 Γενικοί κανόνες προσδιορισμού του Κόστους Πόρου

1. Το Κόστος Πόρου εκτιμάται σε επίπεδο Υδατικού Συστήματος (ΥΣ) ή ανά ομάδα ΥΣ και προκύπτει από τον προσδιορισμό του κόστους των Συμπληρωματικών Μέτρων του Προγράμματος Μέτρων του εκάστοτε ισχύοντος Σχεδίου Διαχείρισης ΛΑΠ, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του Π.Δ. 51/2007, τα οποία αφορούν στην εξοικονόμηση των υδατικών πόρων και στην ορθολογική διαχείρισή τους, μέσω της αναίρεσης πρακτικών υπεράντλησης υπόγειων ΥΣ.
2. Κόστος Πόρου προκύπτει όταν υφίσταται έστω και μια από τις ακόλουθες συνθήκες στη Λεκάνη Απορροής Ποταμού (α) υπόγεια ΥΣ με «Κακή» ποσοτική κατάσταση, (β) ελλιπής κάλυψη των αναγκών νερού των κύριων ανθρωπογενών χρήσεων, ειδικά όταν αυτή δεν οφείλεται σε σπατάλη των υδατικών πόρων, αλλά σε κακή διαχείριση αυτών.
3. Για τον προσδιορισμό του Κόστους Πόρου, ακολουθείται η μεθοδολογία που περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.
4. Ο προσδιορισμός του Κόστους Πόρου εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση, ανάλογα με τον βαθμό διαφοροποίησης του εκτιμώμενου κόστους των Συμπληρωματικών Μέτρων του Προγράμματος Μέτρων του εκάστοτε ισχύοντος Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ), σύμφωνα με την παράγραφο 2, του παρόντος άρθρου.
4.1. Όταν το Υδατικό Σύστημα εκτείνεται στα διοικητικά όρια περισσοτέρων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ο προσδιορισμός και η έγκριση του Περιβαλλοντικού Κόστους ασκείται από κοινού. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών ύδατος προμηθεύεται νερό από το εν λόγω Υδατικό Σύστημα, ενώ η χρήση του ύδατος καλύπτει διαφορετικό/ά Υδατικό/ ά Σύστημα /Συστήματα.
5. Οι αποφάσεις έγκρισης του Κόστους Πόρου κοινοποιούνται από τις οικείες Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2016, 07:57 | Μιχάλης Αναστασιάδης

  Είναι ακατανόητο γιατί η εξοικονόμηση συνδέεται μόνο με τις πρακτικές υπεράντλησης υπόγειων ΥΣ (από τα οποία μάλιστα εξαιρούνται τα φρεάτια υπόγεια ΥΣ – πηγάδια!)
  Η εξοικονόμηση πρέπει να αφορά και τη σπατάλη κατά τη χρήση και το κόστος ανάλογων Συμπληρωματικών Μέτρων.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2016, 12:43 | SAVE GREEK WATER

  Θα πρέπει λοιπόν εφεξής να πληρώνουμε την διαφορά ως «κόστος πόρου» για να μην γίνει άλλη χρήση του νερού μας με μεγαλύτερο οικονομικό όφελος;

  Mια μεγάλη βιομηχανική μονάδα πχ. εμφιαλώσεως που χρησιμοποιεί νερό πέραν του ρυθμού της φυσικής του αναπλήρωσης θα πληρώνει το «κόστος πόρου» και θα κερδοφορεί ησύχως παρότι καταστρέφει το υδατικό απόθεμα; Πώς κάτι τέτοιο συνάδει με την υποτιθέμενη επιδιωκόμενη «ορθολογική χρήση»;

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 12:44 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΧΟΝΔΡΟΥ (ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ)

  Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ανάλυση συμβάλλει στη χάραξη βιώσιμων/αειφόρων,κοινωνικά ισότιμων και οικονομικά
  αποτελεσματικών πολιτικών προστασίας των υδάτινων θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος του προσδιορισμού του βαθμού ανάκτησης του
  κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις (ύδρευση, άρδευση, κτηνοτροφία, βιομηχανία, τουρισμός). Επιπλέον θα πρέπει να έχουν τεθεί κριτήρια για την αξιολόγηση των πιθανών μέτρων τιμολόγησης για την
  βελτίωση του βαθμού ανάκτησης ώστε να επιτευχθεί η ‘καλή κατάσταση’ για τα ύδατα, όπως προβλέπει η σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για τους Υδάτινους Πόρους 2000/60/ΕΚ.

  Η φύση των υδάτινων πόρων, ως δημόσια αγαθά (υπό την έννοια ότι είναι δύσκολο κανείς να αποκλειστεί από την χρήση τους ανεξάρτητα με το αν
  επωμίζεται το κόστος) για τις πλείστες από τις αξίες που απαρτίζουν
  την Συνολική Οικονομική Αξία των υδατίνων πόρων, καθιστούν την
  τιμολόγηση των υδάτινων πόρων δύσκολη.

  Έτσι, η Συνολική Κοινωνικό-Οικονομική Αξία των υδατίνων πόρων, που
  είναι το άθροισμα των αξιών που προέρχονται από αυτό, θα πρέπει να είναι το μέγεθος που θα καθοδηγεί την κατανομή των υδάτινων
  πόρων στις ανταγωνιστικές ζητήσεις (τομείς τις οικονομίας και
  άτομα) χωρικά και χρονικά, ώστε να επιτευχθεί η περιβαλλοντικά
  αειφόρος, κοινωνικά ισότιμη και οικονομικά αποτελεσματική
  διαχείρισής τους.