• Σχόλιο του χρήστη 'Γαβριήλ' | 7 Σεπτεμβρίου 2016, 13:10

    β) μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας και εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών διενεργείται ο έλεγχος του διαγράμματος δόμησης καθώς και των αποδεικτικών καταβολής των οφειλόμενων εισφορών υπέρ του Δημοσίου και ΙΚΑ, όπως προκύπτουν από την εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών σχετικών διατάξεων. Οι οφειλόμενες εισφορές ΙΚΑ δεν μπορεί να έχουν καταβληθεί καθώς δεν θα έχουν αρχίσει οι εργασίες. Μάλλον εννοείται να έχει ολοκληρωθεί η απογραφή του έργου στο ΙΚΑ. Επίσης τι γίνεται στην περίπτωση που από τον έλεγχο του διαγράμματος δόμησης προκύψουν μεταβολές στα τ.μ. των κτισμάτων; Θα πρέπει να μεταβληθούν αντίστοιχα και τα ποσά των εισφορών. Μήπως λοιπόν ο έλεγχος καταβολής εισφορών να διενεργείται σε επόμενο στάδιο ελέγχου;