Άρθρο 49 Διαδικασία ελέγχου οικοδομικής άδειας

1. Ο έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων της οικοδομικής άδειας γίνεται από εξουσιοδοτημένους, από τον Προϊστάμενο της Υ.ΔΟΜ, υπαλλήλους μηχανικούς ΠΕ ή ΤΕ, και μόνο σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω, από πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Η οικοδομική άδεια ελέγχεται από την υποβολή των απαιτούμενων μελετών και δικαιολογητικών ως εξής:

α) εντός τριών (3) ημερών, διενεργείται ο έλεγχος πληρότητας του φακέλου και του τοπογραφικού διαγράμματος.

i. Ο έλεγχος του τοπογραφικού διαγράμματος αφορά πλήρη και λεπτομερή έλεγχο ως προς την τήρηση των γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων και προδιαγραφών, καθώς και τον έλεγχο όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτό. Ελέγχονται οι τίτλοι ιδιοκτησίας για τη διαπίστωση του χρόνου κατάτμησης σε κατά παρέκκλιση άρτια οικόπεδα και των αποδεικτικών στοιχείων νομιμότητας τυχόν υφιστάμενων κτισμάτων στο ακίνητο και τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν το δικαίωμα του ενδιαφερομένου για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.
Οι κύριοι ή οι έχοντες νόμιμο δικαίωμα δηλώνουν ενυπογράφως στο τοπογραφικό διάγραμμα και ευθύνονται για την ακρίβεια των δηλουμένων ορίων των οικοπέδων τους και για την ύπαρξη και την αιτία του δικαιώματος τους να ζητήσουν την έκδοση άδειας δόμησης.
Το τοπογραφικό διάγραμμα, επιπλέον των όσων ορίζονται με τις ισχύουσες διατάξεις, περιλαμβάνει και:
α. εξάρτηση των κορυφών της ιδιοκτησίας από το ισχύον κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο,
β. περίγραμμα του προς οικοδόμηση έργου μονοσήμαντα ορισμένο με ορθογώνιες συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων,
γ. πλήρη φωτογραφική αποτύπωση,
δ. υψομετρική αποτύπωση,
ε. βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου για την οριστική στάθμη του κρασπέδου (βεβαίωση υψομέτρου)

ii. Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ελλείψεις ή λάθη, που αφορούν όρους δόμησης ή χρήσης γης ή την ορθή υλοποίηση της οικοδομικής γραμμής ή/ και απαιτούμενες εγκρίσεις επιβάλλεται άμεσα διακοπή οικοδομικών εργασιών και καλείται ο μελετητής-μηχανικός να προβεί στις απαραίτητες συμπληρώσεις – διορθώσεις. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ελλείψεων ή λαθών καλείται ο μελετητής μηχανικός να προβεί στις απαραίτητες συμπληρώσεις – διορθώσεις εντός προθεσμίας ενός μηνός, άλλως επιβάλλεται διακοπή οικοδομικών εργασιών.

β) μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας και εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών διενεργείται ο έλεγχος του διαγράμματος δόμησης καθώς και των αποδεικτικών καταβολής των οφειλόμενων εισφορών υπέρ του Δημοσίου και ΙΚΑ, όπως προκύπτουν από την εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών σχετικών διατάξεων.

i. Το διάγραμμα δόμησης ελέγχεται ως προς την τήρηση των γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων και προδιαγραφών, καθώς και ως προς τους υπολογισμούς που αναγράφονται σε αυτό.
Το διάγραμμα δόμησης υποβάλλεται σε κλίμακα 1:100 ή 1:200 ή 1:500 και περιλαμβάνει:
α) Το οικόπεδο ή γήπεδο με τις διαστάσεις και το εμβαδόν του.
β) Τους υπολογισμούς της επιτρεπόμενης και πραγματοποιούμενης κάλυψης και δόμησης, το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, τον πραγματοποιούμενο όγκο του κτιρίου, τον συντελεστή κατ’ όγκο εκμετάλλευσης, τις πλάγιες και οπίσθιες αποστάσεις και τον υπολογισμό των αναγκών σε χώρους στάθμευσης.
γ) Τα περιγράμματα όλων των επιπέδων του κτιρίου, υπόγειων και υπέργειων, οι διαστάσεις τους, η θέση τους σε σχέση με τις οικοδομικές γραμμές και τα πλάγια όρια του οικοπέδου και όποιο άλλο βασικό στοιχείο είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό της κάλυψης, της δόμησης, του ύψους κ.λπ. του κτιρίου.
Σε περιπτώσεις προσθήκης, περιέχονται και τα παλαιά κτίσματα με όλα τα παραπάνω στοιχεία, οι αριθμοί των αδειών τους ή των τίτλων ή των αποφάσεων εξαίρεσης ή αναστολής κατεδάφισης αν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τακτοποίησης ή νομιμοποίησης.
δ) Τα περιγράμματα επιφανειών και ο υπολογισμός εμβαδών για χώρους ειδικών χρήσεων του κτιρίου που απαιτούν βεβαιώσεις κύριας χρήσης.
ε) Την τομή για την ένδειξη του μέγιστου ύψους του κτιρίου, του ιδεατού στερεού και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου σε σχέση με το οριστικά διαμορφωμένο έδαφος στην οποία περιέχονται το πραγματοποιούμενο ύψος του κτίσματος και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος.
στ) Ενδεικτικές όψεις.
ζ) Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με τις απαραίτητες ενδείξεις για τον υπολογισμό της φύτευσης και της στάθμης εδάφους σε κάθε διαμορφούμενο επίπεδο.
η) Ενδεικτική τρισδιάστατη απεικόνιση της κατασκευής, με γραμμικό ή με ελεύθερο σχεδιασμό.
Στην περίπτωση που απαιτείται γνωμοδότηση ή έγκριση άλλων οργάνων ή φορέων, το διάγραμμα δόμησης πρέπει να περιλαμβάνει και τις προδιαγραφές που τίθενται από αυτούς.

ii. Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ελλείψεις ή λάθη, που αφορούν υπερβάσεις της υλοποίησης των εγκεκριμένων όρων δόμησης ή εσφαλμένο υπολογισμό των θέσεων στάθμευσης ή των επιφανειών φύτευσης ο οποίος έχει ως αποτέλεσμα να ανατρέπεται η δυνατότητα εφαρμογής της συγκεκριμένης μελέτης, επιβάλλεται άμεσα διακοπή οικοδομικών εργασιών. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ελλείψεων ή λαθών καλείται ο μελετητής μηχανικός να προβεί στις απαραίτητες συμπληρώσεις – διορθώσεις εντός προθεσμίας ενός μηνός, άλλως επιβάλλεται διακοπή οικοδομικών εργασιών.

iii. Εφ’ όσον ο φάκελος είναι πλήρης και δεν διαπιστώνονται λάθη ή ελλείψεις, η οικοδομική άδεια δημοσιεύεται αμελλητί στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

iv. Παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας ελέγχου των δεκαοκτώ (18) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του φακέλου της οικοδομικής άδειας, θεωρείται αυτοδίκαια ότι έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος από την ΥΔΟΜ. Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος που έχει αναλάβει τον έλεγχο του φακέλου τιμωρείται πειθαρχικά.

γ) κατά το στάδιο του πρώτου ελέγχου του έργου του άρθρου 55 του παρόντος, επανελέγχονται τα στοιχεία των ανωτέρω σταδίων (α) και (β) του παρόντος άρθρου. Μετά το πέρας του ελέγχου υποβάλλεται ηλεκτρονικά σχετικό πόρισμα στην ΥΔΟΜ.

Στην περίπτωση που οι ελεγκτές δόμησης καταγράφουν στο πόρισμα ελλείψεις ή λάθη που αφορούν:
α) όρους δόμησης ή χρήσης γης ή την ορθή υλοποίηση της οικοδομικής γραμμής ή/ και απαιτούμενες εγκρίσεις ή
β) υπερβάσεις της υλοποίησης των εγκεκριμένων όρων δόμησης ή εσφαλμένο υπολογισμό των θέσεων στάθμευσης ή των επιφανειών φύτευσης,
η ΥΔΟΜ προβαίνει σε επανέλεγχο της οικοδομικής αδείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις (α) και (β) του παρόντος άρθρου εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών εκδίδοντας σχετική πράξη. Η πράξη αυτή δημοσιεύεται αμελλητί στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός 6 μηνών από την υπογραφή του παρόντος καθορίζονται τα στοιχεία και το περιεχόμενο του ελέγχου από τους ελεγκτές δόμησης των ανωτέρω σταδίων (α) και (β) του παρόντος άρθρου.

2. α) Για τις άδειες νομιμοποίησης αυθαιρέτων, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκδοσής τους, επιπλέον των ανωτέρω στοιχείων ελέγχονται:
ι) στην περίπτωση που έχει γίνει υπαγωγή στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων του ν.4014/11, ν.4178/13 και του κεφαλαίου Γ του παρόντος, τα στοιχεία της υπαγωγής όπως έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα.
ιι) στην περίπτωση αυθαιρέτων κατασκευών που έχουν ανεγερθεί μετά τις 28.07.2011, η καταβολή των βεβαιωθέντων προστίμων ανέγερσης και διατήρησης.

 • 10 Οκτωβρίου 2016, 01:06 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

  Η προθεσμία των 3 ημερών της 1α (έλεγχος πληρότητας) να γίνει τουλάχιστον 5 ημέρες. Υπάρχουν πάντα τα ζητήματα της υποστελέχωσης υπηρεσιών, ελλείψεων ειδικοτήτων, αδειών υπαλλήλων κλπ.
  Και μόνο ο έλεγχος της πληρότητας των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών σήμερα στα κτίρια ακόμα και στα πιο μικρά έχει πάρα πολλούς συνδυασμούς περιπτώσεων σχετικά με το τι μελέτες απαιτούνται, αλλά και τι στοιχεία από κάθε μελέτη.
  Αναφέρω ενδεικτικά παράγοντες που επηρεάζουν το τελικά υποβαλλόμενο σύνολο των Η/Μ μελετών : Είδος οικοδ. άδειας (ανεγέρσεις, προσθήκες, νομιμοποιήσεις, αλλαγές χρήσεις κλπ), ΚΕΝΑΚ (νέο ή ριζ. ανακαίνιση ή καθόλου), παλαιότητες υφισταμένων κτιρίων, χρήσεις κτιρίων, τύποι Η/Μ εγκαταστάσεων που προτείνονται, αριθμός ορόφων κτιρίων.
  Όλα αυτά τα κριτήρια από τους ισχύοντες κανονισμούς θα πρέπει κάποια στιγμή να ξαναδιατυπωθούν ανακεφαλαιωτικά και συνολικά για όλα τα κτίρια και όλες τις περιπτώσεις.

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 23:04 | Παπαγιαννάκης Μιχαήλ

  Η όλη θεσμοθετούμενη διαδικασία σε συνδυασμό με το άρθρο 54 που επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών πριν τον έλεγχο θα έχει ως μόνο αποτέλεσμα την έκδοση σημάτων διακοπής για κάθε άδεια του κατατίθεται.

  Αν βρεθούν σφάλματα ή παραλήψεις στο Τοπογραφικό (που είναι σύνηθες), ο έλεγχος σταματά μέχρι αυτές να συμπληρωθούν και δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει η υπηρεσία αν προκύπτουν υπερβάσεις όρων δόμησης από την μελέτη (αυτό είναι κάτι που θα διαπιστωθεί μόνο από το Διάγραμμα Δόμησης που θα ελεγχθεί σε επόμενο στάδιο) με συνέπεια την διακοπή εργασιών.

  Επίσης η περίπτωση γ παραγράφου 1 θεσμοθετεί αρμοδιότητα των ελεγκτών δόμησης για τον «επανέλεγχο» των μελετών. Πέραν του ανέφικτου της διαδικασίας (αφού ιδιώτες μηχανικοί που έχουν κληρωθεί για έλεγχο σε περιοχή εκτός του τόπου της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουν ισχύουσες χρήσεις γης, όρους δόμησης κλπ ώστε να ελέγξουν το τοπογραφικό διάγραμμα), υπάρχει και το εξής λογικό σφάλμα:
  Αφού πρόκειται για αρχικό έλεγχο, αυτός θα γίνει στο στάδιο που προβλέπει η παρ.2 του άρθρου 55 του παρόντος. Όμως, δεδομένου ότι οι εργασίες μπορούν να αρχίσουν με την λήψη αριθμού άδειας και ΠΡΙΝ τον έλεγχο των στοιχείων από την υπηρεσία (παρ.1 άρθρου 54), συνεπάγεται ότι ο ελεγκτής δόμησης δεν θα μπορεί κάνει «επανέλεγχο» των μελετών, αφού αυτές ΔΕΝ θα έχουν ελεγχθεί κατά το στάδιο αυτό από την υπηρεσία (καθώς το παρόν άρθρο προβλέπει επίσης παράλογο διάστημα 18 ημερών για τον έλεγχο από τις κατά κανόνα υποστελεχωμένες ΥΔΟΜ)

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 22:06 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

  Άρθρο 49 Διαδικασία ελέγχου οικοδομικής άδειας

  α) εντός [ πέντε (5) ημερών ], διενεργείται ο έλεγχος πληρότητας του φακέλου και του τοπογραφικού διαγράμματος.

  * στην αγκύλη οι αλλαγές που προτείνονται

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 22:45 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

  Άρθρο 49 παρ. β.iv

  Παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας ελέγχου των δεκαοκτώ (18) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του φακέλου της οικοδομικής άδειας, θεωρείται αυτοδίκαια ότι έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος από την ΥΔΟΜ. Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος που έχει αναλάβει τον έλεγχο του φακέλου τιμωρείται πειθαρχικά.

  [Δεν θα έπρεπε να υπάρχει συσχέτιση με τον φόρτο εργασίας, την άδεια ή την ασθένεια του υπαλλήλου; Ημερολογιακές ή εργάσιμες ημέρες];

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 19:17 | ΓΙΟΡΓΟΣ Κ.- ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

  Μήπως ο εξονυχιστικός αυτός έλεγχος , δεν αποσκοπεί στην προστασία του δομημένου περιβάλλοντος ( ο ίδιος υπάρχει για περισσότερα από 30 χρόνια και δεν κατόρθωσε να σταματήσει τόσες γενιές αυθαιρέτων ), άλλα στο να καταλήγει η έκδοση της οικοδομικής άδειας ή όπως αλλιώς την λέμε να είναι η μεγαλύτερη μεγάλη ταλαιπωρία, που προφανώς αυτό βολεύει μερικούς ( όχι πάνω από δυο ή τρείς μηχανικούς ανά περιφέρεια …) άλλα έχει διαλύσει στην κυριολεξία την εθνική οικονομία ;
  Μήπως ένας ποιο απλός τρόπος έλεγχου, έστω και να ξέφευγε και κάποιος ,θα βοηθούσε ,ειδικά σήμερα ,στην τόσο τραγική θέση που ήμαστε ;
  Μήπως, εθελοτυφλώντας αναλισκόμαστε στα ίδια και στα ίδια ;
  Μήπως, θα έπρεπε να επικεντρωθούμε στην παραγωγή, και όχι στο να ψειρίζουμε τις μελέτες και τα λοιπά δικαιολογητικά για πάνω από ένα χρόνο ;

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 13:22 | Μαρία Φραντζή

  Eνώ η ηλεκτρονική διεκπεραίωση των αδειών είναι ζητούμενο και θα μπορούσε να είναι σημαντική πρόοδος, η ιδιωτικοποίηση των ελέγχων, η χορήγηση αριθμού αδείας (και κατ επέκταση δυνατότητας έναρξης του έργου), χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγχος, το έλλειμμα στον καθορισμό του ακριβούς αντικειμένου των ελέγχων, μετακυλύει στους μηχανικούς τεράστια ευθύνη και παράγοντα, κάτω από την πίεση των πελατών, κινδύνων που μόνο μεγάλα γραφεία με ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης θα μπορούν να αναλάβουν. Με την υφιστάμενη πολυνομία (ΝΟΚ, κτηριοδομικός, ΦΕΚ γενικών και ειδικών όρων δόμησης), τις αντικρουόμενες ερμηνείες και τα προβληματικά υπόβαθρα στις τεχνικές υπηρεσίες των δήμων, δε διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον και δημιουργούνται στο περιβάλλον των ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών συνθήκες ακραία ανταγωνιστικών συμφερόντων και ειδικών επαγγελματικών δικαιωμάτων διαλύοντας κάθε έννοια εμπιστοσύνης και συνεργασίας.

 • §1 Οι πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευση και οι μηχανικοί ΤΕ συμπίπτουν.

  §1βiε Στο διάγραμμα δόμησης να απαιτείται σχηματική τομή.

  §1βiv Να αναφερθούν οι ποινές της πειθαρχικής τιμωρίας των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων με παρόμοιο τρόπο που αναφέρονται οι ποινές για τους ιδιώτες μηχανικούς σε άλλα άρθρα του ν/σ.

  §2i Για τις δηλώσεις υπαγωγής στους Ν. 4014/11, Ν. 4178/13 και στο παρόν ν/σ υπεύθυνοι για τις δηλώσεις υπαγωγής με καθολική ευθύνη για τα δηλωθέντα είναι οι ιδιώτες μηχανικοί που τις συντάσσουν και οι ιδιοκτήτες. Δεδομένων, λοιπόν, α) της άγνοιας των υπαλλήλων των Υ.ΔΟΜ. για τον τρόπο υπολογισμού προστίμων βάσει των Ν. 4014/11 και Ν. 4178/13, β) της προθεσμίας των 18 ημερών για την ολοκλήρωση του ελέγχου και γ) των παρερμηνειών μεταξύ μηχανικών περί του ορθού τρόπου υπολογισμού του προστίμου, προτείνεται ο έλεγχος των Υ.ΔΟΜ. να περιορίζεται στα πολεοδομικά μεγέθη των δηλώσεων και να μην επεκτείνεται στον τρόπο υπολογισμού προστίμου και στα στοιχεία που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της υπαγωγής.

 • 7 Οκτωβρίου 2016, 09:56 | ΓΕΩΡΓΙΑ Μ.

  Σχετικά με την παράγραφο 1 του άρθρου 49 θεωρώ ότι θα πρέπει ο νέος νόμος να κινηθεί στο πνεύμα των προηγούμενων διαταγμάτων (Π.Δ.8-7-93/ΦΕΚ795Δ/93 , Ν.4030/11) . Δηλαδή :
  ‘’ 1. Ο έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων για της οικοδομικής άδειας γίνεται από εξουσιοδοτημένους από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας υπαλλήλους διπλωματούχους μηχανικούς Α.Ε.Ι. και μόνο σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω, από πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης .’’ όπως ακριβώς αναγράφεται και στην παράγραφο 3 του άρθρου 47.

 • 3 Οκτωβρίου 2016, 09:13 | ΓΙΩΡΤΟΣ Π

  Απαράδεκτο και αδιανόητο, οι ελεγκτές δόμησης (ιδιώτες μηχανικοί) να αποφαίνονται για την ορθότητα των εγκερκιμένων μελετών και να ελεγχουν τους υπαλλήλους των Υ.ΔΟΜ.(εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α) …!!!!!!!!!. Ο έλεγχος των μελετών, πρέπει να αφορά αποκλειστικά και μόνο τις Υ.ΔΟΜ…!!!!!!
  Αυτό εκτός της αντισυνταγματικότητας θα δημιουργηθούν διαφωνίες – συγκρούσεις μεταξύ Υ.Δομ και ελεγκτών δόμησης όσον αφορά την ερμηνεία της νομοθεσίας κάτι που θα οδηγήσει σε σωρεία ερωτημάτων στις υπερκείμενες υπηρεσίες που τα περισσότερα θα παραμένουν αναπάντητα. Ήδη ακόμη και σήμερα η ερμηνεία της πολεοδομικής νομοθεσίας είναι τόσο δαιδαλώδες.
  Επιπροσθέτως ο εξουσιοδοτημένος από την Υ.Δομ υπάλληλος είναι γνωστό ότι λογοδοτεί μετά από καταγγελία στον εισαγγελέα, στο αστυνομικό τμήμα και ελέγχεται από τον επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης και από τον συνήγορο του πολίτη οι οποίοι και έχουν τον άπειρο χρόνο στην διάθεσή τους για να βρουν το παραμικρό λάθος στην υπό καταγγελία άδεια. Τώρα προτείνεται και έλεγχος από ιδιώτη!!!!!!!!!!!!!!!!! Μήπως αυτό υποκρύπτει κάποια ενδεχόμενη συναλλαγή ….???????????

 • 1 Οκτωβρίου 2016, 12:53 | Τριαντάφυλλος Σφυρής, Πολιτικός Μηχνανικός

  Στην παράγραφο 1.β.ι.γ που αφορά τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει το διάγραμμα κάλυψης αναφέρεται:
  «Σε περιπτώσεις προσθήκης, περιέχονται και τα παλαιά κτίσματα με όλα τα παραπάνω στοιχεία, οι αριθμοί των αδειών τους ή των τίτλων ή των αποφάσεων εξαίρεσης ή αναστολής κατεδάφισης αν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τακτοποίησης ή νομιμοποίησης.»

  Η διάταξη αυτή προέρχεται από την παρ. 4.γ. του άρθρου 9 του ν. 4030/11:
  «Σε περιπτώσεις προσθήκης, περιέχονται και τα παλαιά κτίσματα με όλα τα παραπάνω στοιχεία, οι αριθμοί των αδειών τους ή των τίτλων ή των αποφάσεων εξαίρεσης ή αναστολής κατεδάφισης αν είναι αυθαίρετα.»

  Και αυτή με την σειρά της από την παρ. Β.ΙΙ.1.1.β του Παραρτήματος του ΠΔ 3-9-1983 (ΦΕΚ 394Δ):
  «Σε περιπτώσεις προσθήκης θα περιέχονται και τα παλαιά κτίσματα με όλα τα παραπάνω στοιχεία και επιπλέον τους αριθμούς των αδειών τους ή των τίτλων ή των αποφάσεων εξαίρεσης τους από την κατεδάφιση, αν η ανέγερση τους ήταν αυθαίρετη.»

  Η διάταξη αυτή του ΠΔ 3-9-1983 αποσκοπούσε στον έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης, τον οποίο όμως έλεγχο περιόριζε αποκλειστικά και μόνο στα ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ και όχι σε άλλες αυθαίρετες εντός του οικοπέδου κατασκευές, όπως αυτές που περιλαμβάνει η κατηγορία 3 του άρθρου 9 του ν. 4178 -που υιοθετεί και το άρθρο 80 του νομοσχεδίου- όπως φούρνοι, διακοσμητικοί κρουνοί και άλλα διακοσμητικά στοιχεία (περίπτωση α), πέργολες (περίπτωση στ), δεξαμενές αποχέτευσης στεγανές ή απορροφητικές καθώς και δεξαμενές νερού (περίπτωση η), περιτοιχίσεις πάνω από 1,00 μέτρο (περίπτωση ια).

  Κατά την άποψή μου ο περιορισμός της έννοιας «αυθαίρετο» μόνο στα κτίσματα ήταν απόλυτα σωστός και τόσα χρόνια αυτό μόνο έλεγχαν οι πολεοδομίες πριν να εκδώσουν μια οικοδομική άδεια προσθήκης και κανένας δε ασχολούνταν με τους φούρνους, τους κρουνούς κλπ. που μπορεί να υπήρχαν στο οικόπεδο. Όλοι άρχισαν να ασχολούνται με τους φούρνους, τις βρύσες κλπ. από τότε που ο ν. 4014 και στην συνέχεια ο ν. 4178 όρισε την κατηγορία 3, οπότε οι ΥΔΟΜ γέμισαν με καταγγελίες για τέτοια αυθαίρετα.

  Συνεπώς μετά την ισχύ των νόμων 4014 και 4178 οι οποίοι επέκτειναν το έλεγχο νομιμότητας και στις κατασκευές της κατηγορίας 3, η διάταξη αυτή βρίσκεται σε αντίφαση με την κατηγορία 3 του άρθρου 80 του νομοσχεδίου, αφού επιτρέπει την έκδοση οικοδομικής άδειας προσθήκης χωρίς έλεγχο αν στο οικόπεδο υπάρχουν αυθαίρετα της κατηγορίας 3. Για να αρθεί αυτή η αντίφαση θα πρέπει στο διάγραμμα κάλυψης να αποτυπώνονται και ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ και να αναγράφονται οι αριθμοί των αδειών τους ή των αποφάσεων εξαίρεσης ή αναστολής κατεδάφισης αν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τακτοποίησης ή νομιμοποίησης. Αλλά αν αυτό εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες τις κατασκευές της κατηγορίες 3 και σε όσες κατασκευές χαρακτηρίζει αυθαίρετες το άρθρο 60 του νομοσχεδίου, θα οδηγηθούμε πολίτες, μελετητές και ΥΔΟΜ σε ένα άπατο πηγάδι γραφειοκρατίας και πολυπλοκότητας με αποτέλεσμα την αδυναμία έκδοσης οποιασδήποτε άδειας προσθήκης ή επισκευής, πράμα που θα εξηγήσω με μερικά παραδείγματα:

  Α) Με βάση την κατηγορία 3 θεωρούνται αυθαίρετες και οι κατασκευές που έχουν παραβάσεις του κτιριοδομικού κανονισμού (περίπτωση ιζ). Άρα σε περίπτωση άδειας προσθήκης για να πιστοποιηθεί ότι στο οικόπεδο δεν υπάρχουν αυθαίρετα, θα πρέπει πάνω στο διάγραμμα κάλυψης να αναγράφεται εκτός από τον αριθμό άδειας του υπάρχοντος κτίσματος και βεβαίωση του μηχανικού ότι στο κτίσμα δεν υπάρχουν παραβάσεις του κτιριοδομικού κανονισμού ή αν υπάρχουν ότι τακτοποιήθηκαν ή νομιμοποιήθηκαν! Μερικές συνηθισμένες παραβάσεις του κτιριοδομικού κανονισμού, οι οποίες με βάση τις διατάξεις του νομοσχεδίου καθιστούν ένα κτίσμα αυθαίρετο: εξωτερικός τοίχος ή κούφωμα που επιτρέπει την είσοδο υγρασίας στο κτίριο (παράβαση του άρθρου 9, παρ. 3.6 του κτιριοδομικού κανονισμού), κάποιο εξωτερικό κούφωμα από υλικό ευπαθές στην ηλιακή ακτινοβολία (παράβαση του άρθρου 9, παρ. 3.7 του κτιριοδομικού κανονισμού), κάποια σκάλα της οποίας κάποιο σκαλοπάτι διαφέρει από τα υπόλοιπα ως προς το ύψος περισσότερο από 5 χιλιοστά ή ως προς στο πλάτος περισσότερο από 1 εκατοστό (παράβαση του άρθρου 9, παρ. 4.6.γ του κτιριοδομικού κανονισμού). Νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε σε τι πηγάδι άπατο θα πέσουμε πολίτες, μελετητές και ΥΔΟΜ!!!

  Με βάση το άρθρο 60 του νομοσχεδίου «1. Αυθαίρετη είναι κάθε κατασκευή κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν.4067/2012 ή αλλαγή χρήσης που εκτελείται ή έχει εκτελεστεί: α) χωρίς οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ». Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4067/12 για εξωτερικούς χρωματισμούς, αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων, επισκευή επιχρισμάτων, επισκευή όψεων, αλλαγή ή επισκευή δαπέδων και επενδύσεων τοίχων ή οροφών, συντήρηση, επισκευή ή διασκευή ή τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων και για αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα απαιτείται η έγγραφη ενημέρωση, άλλως οι εργασίες είναι αυθαίρετες. Άρα σε περίπτωση άδειας προσθήκης για να πιστοποιηθεί ότι στο οικόπεδο δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές, θα πρέπει πάνω στο διάγραμμα κάλυψης να αναγράφεται εκτός από τον αριθμό άδειας του υπάρχοντος κτίσματος και βεβαίωση του μηχανικού ότι στο κτίσμα δεν έγιναν εξωτερικοί χρωματισμοί, αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων, επισκευή επιχρισμάτων κλπ. μετά την αρχική κατασκευή του κτιρίου (!!) ή αν έγιναν, να αναγράφονται τα αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν είτε ότι έγιναν πριν την ισχύ του ν. 4067 που καθιέρωσε τις έγγραφες ενημερώσεις (π.χ. μέσω τιμολογίων αγοράς υλικών) είτε ότι έγιναν μετά από έγγραφη ενημέρωση (π.χ με αναγραφή του αριθμού πρωτοκόλλου της έγγραφης ενημέρωσης) είτε αν έγιναν χωρίς την έγγραφη ενημέρωση τα αποδεικτικά στοιχεία υπαγωγής των αυθαιρέτων αυτών εργασιών σε καθεστώς τακτοποίησης ή νομιμοποίησης! Νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε και πάλι σε τι πηγάδι άπατο θα πέσουμε πολίτες, μελετητές και ΥΔΟΜ!!!

  Πάλι με βάση το άρθρο 60 του νομοσχεδίου «1. Αυθαίρετη είναι κάθε κατασκευή κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν.4067/2012 ή αλλαγή χρήσης που εκτελείται ή έχει εκτελεστεί: δ) κατά παράβαση γενικών ή ειδικών διατάξεων». Τέτοιες διατάξεις είναι και ο κανονισμός θερμομόνωσης. Άρα σε περίπτωση άδειας προσθήκης για να πιστοποιηθεί ότι στο οικόπεδο δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές, θα πρέπει πάνω στο διάγραμμα κάλυψης να αναγράφεται εκτός από τον αριθμό άδειας του υπάρχοντος κτίσματος και βεβαίωση του μηχανικού ότι στο κτίσμα δεν υπάρχει καμία παράβαση του κανονισμού θερμομόνωσης. Προφανώς ο μόνος που μπορεί να το βεβαιώσει και να είναι σίγουρος ότι δεν ψεύδεται είναι ο επιβλέπων του έργου! Νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε και πάλι σε τι πηγάδι άπατο θα πέσουμε!!!

  Σταματώ τα παραδείγματα λόγω περιορισμένου χώρου. Είμαι όμως στην διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες.

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Να επιστρέψει η έννοια «αυθαίρετο» εκεί που τον ξέραμε τόσα χρόνια, πριν να εμφανιστούν οι νόμοι 4014 και 4178, δηλ. σε αυτό που αναφέρει η διάταξη του νομοσχεδίου σας: στα κτίσματα και μόνο. Ούτε κρουνοί, ούτε παράθυρα, ούτε κλιματιστικά κλπ. Για να πάρετε μια μικρή μόνο γεύση για το που έχει οδηγήσει το «ξεχείλωμα» της έννοιας «αυθαίρετο» που προκάλεσαν οι νόμοι 4014 και 4178 (που διατηρεί και το νομοσχέδιο) διαβάστε σας παρακαλώ δύο διηγήματά μου (βασίζονται σε σύνθεση αληθινών περιπτώσεων) στα Link http://www.e-archimedes.gr/component/k2/item/4649- και http://www.e-archimedes.gr/component/k2/item/4713-

 • 27 Σεπτεμβρίου 2016, 01:30 | Δημ. Φλάσκος

  Για την 1. – β) – i – ε): «ε) Την τομή για την ένδειξη του μέγιστου ύψους του κτιρίου, του ιδεατού στερεού και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου σε σχέση με το οριστικά διαμορφωμένο έδαφος στην οποία περιέχονται το πραγματοποιούμενο ύψος του κτίσματος και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος.», έχω να παρατηρήσω τα παρακάτω:

  Υπάρχουν περιοχές , όπως π.χ. σε οικισμούς που η δόμηση τους διέπεται από ειδικά διατάγματα, όπου πρέπει να ελέγχονται χωριστά τρία «διαφορετικά» μέγιστα ύψη . Σε μία λοιπόν τριώροφη οικοδομή αν έχεις ταυτόχρονα (λόγω «κλιμάκωσης» του όγκου καθ’ ύψος), ισόγειο τμήμα , διώροφο τμήμα και τριώροφο τμήμα, τότε υποχρεούσαι (βάσει του διατάγματος που έχω υπ’ όψιν μου και χρησιμοποιώ ως παράδειγμα..) να συγκρίνεις το ύψος ενός εκάστου των παραπάνω επιμέρους τμημάτων της οικοδομής, με τα αντίστοιχα μέγιστα επιτρεπόμενα, που στο (πραγματικό…) παράδειγμα που χρησιμοποιώ, είναι 4,5μ—7,0μ—10μ. κ μάλιστα από το «ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ η ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΟ, ΤΕΧΝΗΤΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΤΟΙΟΥΤΟ…».

  Αν και γνωρίζουμε ότι γενικώς τα ειδικά διατάγματα κατισχύουν των άλλων, επειδή εδώ, διαμορφώνονται προδιαγραφές που θα ισχύουν Πανελλαδικά, πιστεύω ότι ο ενικός που χρησιμοποιείται στο κείμενο (το πραγματοποιούμενο ύψος/ το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος) μπορεί να εκληφθεί ως έμμεση κατάργηση των δύο από τα τρία ύψη που προανέφερα στο παράδειγμα.

  Επίσης απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στο φυσικό έδαφος (αναφέρομαι στη τομή) . Ακόμη και σε περιοχές όπου το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος μετράται από τη στάθμη του οριστικά διαμορφωμένου εδάφους, είναι και εκεί απαραίτητη νομίζω η ένδειξη της στάθμης του φυσικού εδάφους.
  Αλλιώς πως μπορεί να ελεγχθεί κατά ΝΟΚ η νομιμότητα της όποιας διαμορφούμενης στάθμης (έστω και «τοπικά», αφού η τομή είναι μία…). Σε άλλη περίπτωση, πως να ζητηθεί παρέκκλιση στο ύψος της διαμόρφωσης π.χ. σε κεκλιμένα εδάφη, και γενικά όπου προβέπεται τέτοια δυνατότητα από νόμο ή διάταγμα, όταν απουσιάζει μια τέτοια βασική ένδειξη;

 • 26 Σεπτεμβρίου 2016, 23:57 | Δημ. Φλάσκος

  Στην παρ. 1-β)-i-γ): » Τα περιγράμματα όλων των επιπέδων του κτιρίου, υπόγειων και υπέργειων, οι διαστάσεις τους, η θέση τους σε σχέση με τις οικοδομικές γραμμές και τα πλάγια όρια του οικοπέδου και όποιο άλλο βασικό στοιχείο είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό της κάλυψης, της δόμησης, του ύψους κ.λπ. του κτιρίου.
  Σε περιπτώσεις ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ, περιέχονται και τα παλαιά κτίσματα με όλα τα παραπάνω στοιχεία, οι αριθμοί των αδειών τους ή των τίτλων ή των αποφάσεων εξαίρεσης ή αναστολής κατεδάφισης αν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τακτοποίησης ή νομιμοποίησης.»

  Θα έπρεπε ίσως:
  1) Να διευκρινιστεί τι ακριβώς εννοείται (στο πιο πάνω, δεύτερο εδάφιο) με τη λέξη «ΠΡΟΣΘΗΚΗ» δηλαδή να διασαφηνιστεί αν η ανέγερση νέας οικοδομής σε απόσταση απο τυχόν υπάρχουσα στο ίδιο οικόπεδο θεωρείται ως «προσθήκη» για την εφαρμογή του παραπάνω. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να θεωρείται έτσι, απο τη στιγμή που πρόκειται για τον ίδιο ιδιοκτήτη.
  2)Σε ανάλογη περίπτωση όμως, σε οικόπεδο με σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας, όπου ο ιδιοκτήτης ενός τμήματος της καθέτου ζητάει την έκδοση οικ. άδειας για ανέγερση νέας οικοδομής, δεν θα έπρεπε πιστεύω να περιπλέκονται σε τέτοιο βαθμό τα πράγματα, με τόσο λεπτομερή απεικόνιση των «ξένων» οικοδομών που υπάρχουν στις άλλες κάθετες ιδιοκτησίες και ανήκουν σε διαφορετικούς ιδιοκτήτες.

  Γι’ αυτές θα αρκούσε η εμφάνιση τους στο διάγραμμα (μαζί με τους αντίστοιχους υπολογισμούς των πολεοδομικών μεγεθών η κ χωρίς αυτούς, παρά μόνο με το τελικό αποτέλεσμα και την αναγραφή του αριθμού της οικ. άδειας) ΒΑΣΕΙ των στοιχείων των οικοδομικών τους αδειών. Είναι γνωστό ότι σε ανάλογες περιπτώσεις, υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες μέχρι και αδυναμία αποτύπωσης. Καλό θα ήταν να δοθεί μία ξεκάθαρη λύση και πάντως όχι ανάλογη αυτής που δόθηκε για τον ν. 4178/13, όπου έγινε αναφορά σε «αιτιολόγηση της αδυναμίας» του μελετητή να αποτυπώσει κτίσματα ξένων ιδιοκτητών, σε περιπτώσεις με κάθετες ιδιοκτησίες.
  Οι περιπτώσεις αυτές συναντώνται συχνότερα σε οικισμούς χωρίς σχέδιο, και σε περιοχές όπου τα ελάχιστα όρια αρτιότητας καθιστούν αδύνατη την κατάτμηση, οπότε εξ’ ανάγκης και προκειμένου να γίνουν αγοραπωλησίες μικρότερων τμημάτων (δηλ. μικρότερης αξίας, στα «μέτρα» του αγοραστή…), δίνεται η λύση της σύστασης καθέτου συνιδιοκτησίας.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2016, 20:03 | Δημ. Φλάσκος

  Στην 1.-α)-ii: «ii. Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ελλείψεις ή λάθη, που αφορούν όρους δόμησης ή χρήσης γης ή την ορθή υλοποίηση της οικοδομικής γραμμής ή/ και απαιτούμενες εγκρίσεις επιβάλλεται άμεσα διακοπή οικοδομικών εργασιών και……..»

  Το παραπάνω ίσως πρέπει να διατυπωθεί με «μεγαλύτερη» λεπτομέρεια διότι θα υπάρξουν περιπτώσεις όπου θα γίνεται διακοπή εργασιών χωρίς κανένα ουσιαστικό λόγο.
  Ένα απλό παράδειγμα: ας υποθέσουμε ότι έχει αναγραφεί λανθασμένα ως μέγιστο ύψος περιοχής, άλλο, μεγαλύτερο απο το ορθό, όμως η οικοδομή σύμφωνα με τα σχέδια αλλά και στην πράξη δεν εξαντλεί το «πραγματικό» μέγιστο ύψος.
  Σύμφωνα με την υπάρχουσα διατύπωση έχουμε λάθος που αφορά όρο δόμησης, άρα επιβάλλεται διακοπή εργασιών (άνευ λόγου και αιτίας).

 • 26 Σεπτεμβρίου 2016, 19:34 | Δημ. Φλάσκος

  Στη παρ. 1-α)-ι-ε, αναφέρεται: «ε.βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου για την οριστική στάθμη του κρασπέδου (βεβαίωση υψομέτρου)».

  Όμως σε οικισμούς χωρίς σχέδιο, στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν υπάρχουν πεζοδρόμια συνεπώς ούτε και κράσπεδα (ως «κράσπεδο» ορίζεται «η άκρη του πεζοδρομίου, δίπλα στο δρόμο»).

  Ποιό υψόμετρο λοιπόν να βεβαιώσει ο Δήμος στη προκειμένη περίπτωση; Μήπως π.χ. τα υψόμετρα 5-10 σημείων ενός κεκλιμένου δημοτικού χωματόδρομου στον οποίο τυγχάνει να έχει πρόσωπο το οικόπεδο; (στη συνέχεια… σε πιό επίπεδο αναφοράς, με τι εξοπλισμό κ.λ.π.)

  Πιθανόν λοιπόν να χρειαστεί να προστεθεί μια εξαίρεση για τη περίπτωση αυτή, των οικισμών χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο.
  Σε περίπτωση πάντως που (για κάποιο λόγο, π.χ. περιτοίχιση επι του προσώπου) πρέπει να βεβαιωθεί επι του τοπογραφικού ένα η περισσότερα υψόμετρα είτε απο την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου η απο τον ίδιο τον μελετητή, επιτρέψτε μου να αναφέρω συμπληρωματικά τα παρακάτω:
  Σε οικισμούς χωρίς σχέδιο τα μέγιστα επιτρεπόμενα ύψη των οικοδομών ορίζονται μέσω ειδικών η «άλλων» διαταγμάτων είτε απο τη στάθμη του τελικά διαμορφωμένου έδάφους του οικοπέδου (με τους περιορισμούς που ισχύουν επ’ αυτού), είτε απο το φυσικό έδαφος. Μάλιστα στην τελευταία περίπτωση και ειδικά σε εδάφη με κλίση το ύψος ελέγχεται σε «διάφορες» θέσεις ώστε να προκύψει το δυσμενέστερο η τα δυσμενέστερα (άλλο για ισόγειο, άλλο για διώροφο τμήμα οικοδομής κ.ο.κ.), που στη συνέχεια συγκρίνονται με τα μέγιστα επιτρεπόμενα της περιοχής…
  Ετσι κ αλλιώς η πλήρης υψομετρική μελέτη που εκπονεί ο μελετητής πρέπει να περιλαμβάνει εκτός το οικόπεδο και τους δρόμους δηλ. υψόμετρα σε διάφορα σημεία του δρόμου, κατά μήκος του προσώπου, καθ΄όσον η στάθμη του οικόπεδου δεν ταυτίζεται σχεδόν ποτέ με τη στάθμη του δρόμου.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2016, 19:12 | Σάκης

  Αυτή τη στιγμή στην Υ.ΔΟΜ. της περιοχής μου εξετάζονται φάκελοι που έχουν πρωτοκολληθεί τον Ιανουάριο (9 μήνες). Το 18ήμερο δεν θα εφαρμοστεί όπως δεν εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία. Φυσικά και κάποιος θα μπορεί να αρχίσει την κατασκευή άμεσα, αλλά ποιος μηχανικός θα αναλαμβάνει το ρίσκο όταν στον οικοδομικό κανονισμό κάθε άρθρο μπορεί να ερμηνευθεί με δέκα διαφορετικούς τρόπους?

 • 22 Σεπτεμβρίου 2016, 17:09 | Νέστωρ Ζύγρας

  αρ. 49.1
  Επί του τοπογραφικού διαγράμματος νΔ βεβαιώνεται από τον Μηχανικό η συμβατότητα του γεωτεμαχίου με τα γεωχωρικά δεδομένα του ΕΚ (συνεννόηση με ΕΚΧΑ).

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 12:18 | ΕΕΤΕΜ

  Από τον έλεγχο των απαιτούμενων στοιχείων της οικοδομικής άδειας αποκλείονται αδικαιολόγητα οι Μηχανικοί των Τ.Ε.Ι.

  Για τους ίδιους λόγους που αναφέρουμε στο Άρθρο 47, προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 1 ως εξής:

  «1. Ο έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων της οικοδομικής άδειας γίνεται από εξουσιοδοτημένους, από τον Προϊστάμενο της Υ.ΔΟΜ, υπαλλήλους μηχανικούς ΠΕ ή ΤΕ.»

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 11:33 | ΕΦΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ

  Στην παράγραφο 1 αναγράφεται:
  έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων της οικοδομικής άδειας γίνεται από εξουσιοδοτημένους, από τον Προϊστάμενο της Υ.ΔΟΜ, υπαλλήλους μηχανικούς ΠΕ ή ΤΕ, και μόνο σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω, από πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης.» Πρέπει να γίνει διόρθωση διότι μαλλον εκ παραδρομής έμεινε η φράση «και μόνο σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω, από πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης». Το σωστό είναι «υπαλλήλους μηχανικούς ΠΕ ή ΤΕ.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2016, 16:43 | ΝΙΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

  1. ΑΝΑΓΚΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Στις ΥΔΟΜ σήμερα παρατηρείται το παρακάτω παράδοξο:
  Για παράδειγμα, το σχέδιο “Καλλικράτης” Ν.3852/10 προβλέπει στο άρθρο 95 παρ.4, ότι:
  “4. Η διοικητική υποστήριξη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των προηγούμενων παραγράφων από το δήμο της έδρας του νομού παρέχεται μέχρι 31.12.2012. Μέχρι την ίδια ημερομηνία οι λοιποί δήμοι του ίδιου νομού υποχρεούνται να έχουν οργανώσει αντίστοιχες υπηρεσιακές μονάδες.”
  Ουσιαστικά δηλαδή σήμερα οι ΥΔΟΜ θα έπρεπε να είναι στελεχωμένες σε όλους σχεδόν τους Δήμου της χώρας.
  Αντ’ αυτού παρατηρείται το ανάποδο.

  Οι μικρότεροι ιδίως Δήμοι συνεχώς αποδυναμώνονται τεχνικά. Έτσι οι περισσότερες υπάρχουσες ΥΔΟΜ συνεχίζουν να υποστηρίζουν τους μικρότερους Δήμους του νομού τους.
  Το προσωπικό των ΥΔΟΜ αυτών είναι όλο και λιγότερο αριθμητικά, χωρίς ηλικιακή ανανέωση και με πολλά παράλληλα καθήκοντα.
  Πλήθος ΥΔΟΜ βρίσκονται πέρα από τα όρια της λειτουργίας τους, ακόμα και για την στοιχειώδη εξυπηρέτηση της καθημερινότητας.
  Οι συνθήκες αυτές συχνά εξοργίζουν τους συναλλασσόμενους πολίτες και μηχανικούς.
  Η υπερβολική πίεση συνεπάγεται σημαντική πιθανότητα λαθών κατά τους έλεγχους, κυρίως αρτιότητας/οικοδομησιμότητας, διαγράμματος δόμησης και χρήσεων γης, τα οποία λάθη δύσκολα διορθώνονται αργότερα.

  Η υποστελέχωση επίσης οδηγεί πολλές διαδικασίες οι οποίες κρίνουν την πορεία ένταξης επενδυτικών προτάσεων (ΕΣΠΑ, Leader, κ.λπ.) να κινδυνεύουν με απένταξη.
  Το προσωπικό που είναι ήδη λιγοστό, «γηρασμένο», επιφορτισμένο με αρκετές αρμοδιότητες και πολυπλοκότητα υποθέσεων-νομοθεσίας, θα κληθεί να προχωρήσει, επιπλέον των αυξημένων καθηκόντων του, στην καταγραφή και ψηφιοποίηση στοιχείων και γεωχωρικών δεδομένων, τα οποία εισαγάγει το υπό ψήφιση νομοσχέδιο σε αρκετά σημεία του.

  Επίσης οι ΥΔΟΜ των Δήμων έχουν ως μέλημα εκτός τον έλεγχο, την χάραξη και θεσμοθέτηση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού της περιοχής αρμοδιότητάς τους (σχέδια πόλης, όρια οικισμών, ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ/ΖΟΕ/κύρωση δρόμων/ κανονιστικές πράξεις/καταγραφή, προστασία και διαχείριση δημοτικής περιουσίας, κ.α.), το οποίο ελάχιστα γίνεται κατορθωτό σήμερα.

  Η ανάθεση του ελέγχου κατασκευών στο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος δεν θα ελαφρύνει τόσο σημαντικά τις ΥΔΟΜ, καθώς αφενός ο έλεγχος των καταγγελιών είναι ένα μόνο μέρος από τον όγκο του αντικειμένου τους και αφετέρου το Παρατηρητήριο ενδεχομένως να αποσπάσει ήδη κάποιους από τους υπαλλήλους των ΥΔΟΜ, με συνέπεια την περαιτέρω συρρίκνωση της λειτουργικής τους επάρκειας.
  Σίγουρα λύση δεν αποτελεί η προτεινόμενη εφαρμογή ασφυκτικών περιορισμών στους χρόνους διεκπεραίωσης και ελέγχου των φακέλων των οικοδομικών αδειών και μόνον προστριβές και επί πλέον εντάσεις άνευ ουσίας, εκτιμάται ότι θα προκαλέσει.

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ

  Να υλοποιηθεί άμεσα θεσμική ρύθμιση, ώστε να δοθεί η δυνατότητα προσλήψεων μονίμου νέου προσωπικού για την απαραίτητη στελέχωση των ΥΔΟΜ κάθε Δήμου. Εναλλακτικά να δοθεί η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων, με σκοπό την όσο το δυνατόν αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας τους.
  Έτσι θα μπορέσει να “δουλέψει” ο υπό ψήφιση Νόμος, με τις όποιες απαραίτητες βελτιώσεις του, ως προς την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση των στόχων του, του πολεοδομικού σχεδιασμού, της μηχανοργάνωσης, της παραγωγικότητας, της διαφάνειας και μετάβασης στην ηλεκτρονική εποχή.

  2) Αναφορά στο άρθρο 49 παρ.β.iv) και με δεδομένη την κατάσταση και τις παρούσες συνθήκες στις ΥΔΟΜ:

  A) Η δυνατότητα που δίδεται με την άπρακτη παρέλευση 18 ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του φακέλου της οικοδομικής άδειας, να θεωρείται αυτοδίκαια ολοκληρωμένος ο έλεγχος από την ΥΔΟΜ, κρίνεται ότι θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα κι εμπλοκές από διευκολύνσεις.
  Είναι πιθανό να περάσουν φάκελοι με πολλές και σημαντικές ελλείψεις, κάποιες από τις οποίες δύσκολα θα διορθώνονται στη συνέχεια.
  Είναι παράλογο να θεωρείται κάποιος φάκελος ελεγμένος, όταν υπάρχει η πιθανότητα να μην έχει καν ανοιχθεί ο φάκελος, για τους λόγους που αναφέρθηκαν κι αναλύθηκαν παραπάνω.

  B) Επίσης, κρίνεται ιδιαιτέρως αυστηρό, να τιμωρείται πειθαρχικά υπάλληλος, λόγω του ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία 18 ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του φακέλου της οικοδομικής άδειας.
  Υπάρχουν χρονικές περίοδοι όπου στην ΥΔΟΜ κατατίθενται μαζικά φάκελοι λόγω διαφόρων περιστάσεων, συνεπώς δεν θα μπορούν να ελεγχθούν σωστά ταυτόχρονα όλες εντός του 18ήμερου.
  Επίσης υπάρχουν περίοδοι όπου δίδονται άδειες προσωπικού ή δίδονται προθεσμίες διεκπεραίωσης υπηρεσιακών θεμάτων-καταγγελιών-κλήτευσης ως μαρτύρων ή ενόρκων σε δικαστήρια-συμμετοχής σε σεμινάρια και επιτροπές, για τις οποίες οι ήδη λιγοστοί υπάλληλοι ΥΔΟΜ αναγκάζονται να μην εκτελούν καθημερινά το καθαυτό έργο ελέγχου οικοδομικών αδειών.

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ
  Να απαλειφθεί η παρ.1.β.iv.) του άρθρου 49.

  3) Στο Άρθρο 49 γίνεται αναφορά για “υπαλλήλους μηχανικούς ΠΕ ή ΤΕ”, ενώ στο ίδιο άρθρο παρακάτω γίνεται λόγος για την περίπτωση έλλειψης των παραπάνω, ότι ο έλεγχος θα γίνεται από “πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης”.
  Δηλαδή, το ίδιο αντικείμενο αναφέρεται με άλλη ονομασία.
  Στο Σχέδιο Νόμου έχουν υπεισέλθει και άλλες όμοιες περιπτώσεις, όπως ενδεικτικά αναφέρονται: διπλωματούχους μηχανικούς Α.Ε.Ι./μηχανικούς ΠΕ, ΥΔΟΜ/Υ.ΔΟΜ/Υπηρεσία Δόμησης, οικοδομική άδεια/άδεια δόμησης, κ.λπ. Επίσης, στο ίδιο άρθρο 49, στο τέλος της παρ.1, γίνεται λόγος για
  “…περιπτώσεις (α) και (β) του παρόντος άρθρου…” και παρακάτω για “…των ανωτέρω σταδίων (α) και (β) του παρόντος άρθρου”,
  χωρίς να είναι σαφώς προσδιορισμένα ποια είναι αυτά τα στάδια (α) και (β).

  Με εκτίμηση

 • 20 Σεπτεμβρίου 2016, 08:22 | ΗΛΙΑΣ

  Ο ρόλος της Υ.Δομ εξαντλείται στην έκδοση οικοδομικών αδειών από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο με τον πέλεκυ πειθαρχικής δίωξης αν καθυστερήσει πάνω από 15 ημέρες, ενώ ελέγχεται!!! ως προς λάθη,ελλείψεις (νομιμότητα) της έκδοσης της Ο.Α από τον εκάστοτε ιδιώτη μηχανικό ελεγκτή δόμησης. Χωρίς κωδικοποίηση – απλοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας, θα δημιουργηθούν διαφωνίες – συγκρούσεις μεταξύ Υ.Δομ και νέων ελεγκτών δόμησης όσον αφορά την ερμηνεία της νομοθεσίας κάτι που θα οδηγήσει σε σωρεία ερωτημάτων στις υπερκείμενες υπηρεσίες που τα περισσότερα θα παραμένουν αναπάντητα.
  Με δεδομένο ότι ουδεμία εμπλοκή της Υ.Δομ. προβλέπεται αναφορικά με τα αυθαίρετα στην ουσία παύει να συνιστά υπηρεσιακή δομή. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Δήμος (πρωτεύουσα νομού) εξακολουθεί να παρέχει διοικητική υποστήριξη στους λοιπούς Καλλικρατικούς Δήμους, είναι αδιανόητο να παραμένει ως δημοτική υπηρεσία η έκδοση Ο.Α. Θεωρώ ως αυταπόδεικτο ότι το παραπάνω αντικείμενο (έκδοση αδειών) θα πρέπει πλέον να μεταφερθεί στο παρατηρητήριο.
  Επιπροσθέτως ο εξουσιοδοτημένος από την Υ.Δομ υπάλληλος είναι γνωστό ότι λογοδοτεί μετά από καταγγελία στον εισαγγελέα, στο αστυνομικό τμήμα και ελέγχεται από τον επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης και από τον συνήγορο του πολίτη οι οποίοι και έχουν τον άπειρο χρόνο στην διάθεσή τους για να βρουν το παραμικρό λάθος στην υπό καταγγελία άδεια. Τώρα προτείνεται και έλεγχος από ιδιώτη!

  Θα ήθελα να ρωτήσω:

  Πόσες άλλες πράξεις της διοίκησης που χορηγούνται από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από ιδιώτη – φυσικό πρόσωπο;
  Υπάρχει άλλος δημόσιος υπάλληλος που αν δεν απαντήσει σε δέκα πέντε ημέρες διώκεται πειθαρχικά?
  Πόσο εφικτό είναι να γίνεται έλεγχος ενός πολύπλοκου διαγράμματος δόμησης με διαστάσεις μεγαλύτερες του Α0 σε μια οθόνη υπολογιστή 14 ιντσών η στην καλύτερη περίπτωση λίγο μεγαλύτερη;
  Ποιος από τους συντάξαντες το νόμο θα ήθελε να κάτσει στην καρέκλα του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου?

  Όσον αφορά την συνάδελφο κ. Μπεζαντέ που έχει αποδεικτικά στοιχεία από το παρελθόν! συναλλαγής με υπάλληλο θα έπρεπε να τα καταθέσει τότε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Όλα τα άλλα είναι κατόπιν εορτής.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2016, 15:05 | Δημήτρης Δ.

  Στην αρχή του άρθρου 1 αναφέρετε:
  «1. Ο έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων της οικοδομικής άδειας γίνεται από εξουσιοδοτημένους, από τον Προϊστάμενο της Υ.ΔΟΜ, υπαλλήλους μηχανικούς ΠΕ ή ΤΕ, και μόνο σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω, από πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης.»

  Το ορθό είναι:
  «1. Ο έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων της οικοδομικής άδειας γίνεται από εξουσιοδοτημένους, από τον Προϊστάμενο της Υ.ΔΟΜ, υπαλλήλους μηχανικούς ΠΕ ή ΤΕ.»

 • 19 Σεπτεμβρίου 2016, 10:23 | ΜΑΛΙΑΚΑΣ ΜΟΣΧΟΣ

  ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Ν.4030/2011 ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚ.ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΥΠ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΣΟ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΕΚΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ.Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ Π.Χ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ Ε.Μ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ.ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠ ΟΨΗ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΘΟΡΙΣΘΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΝΑ ΜΗ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ Η ΑΣΧΕΤΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΟΙ ΕΛΕΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2016, 14:12 | θωμας

  στα δικαιολογητικα εκδοσης αδειας οικοδομης , ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙμ υποβολη τοπογραφικου διαγραμματος με τις προδιαγραφες του , ουτε το διαγραμμα καλυψης .. προτεινεται ,, ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΥΠΟΧΡΩΤΙΚΑ ,, δηλωση Ν 651/77,, του μελετητη πολιτικου μηχανικου ή τοπογραφου μηχανικου ,, στην οποια να δηλωνεται ότι το οικοπεδο ή γηπεδο , ειναι αρτιο και οικοδομησιμο ,, ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ,, που δεσμευει την αδειοδοτουσα Αρχη ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΚΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ.. Σε περιπτωση , αναληθους δηλωσης , να προβλεπεται αποζημιωση του εντολεα ιδιοκτητη .. Το Σχόλιο σας θα δημοσιευθεί μόλις ελεγχθεί απο τον διαχειριστή.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2016, 13:15 | Γιάννης Γκούμας

  Όροι δόμησης πρέπει να ελέγχονται στο τοπογραφικό, στο οποίο δεν πρέπει να απαιτείται να τοποθετούνται τα μελλοντικά κτίσματα. Αυτά πρέπει να απαιτούνται στις μελέτες των αρχιτεκτονικών, ώστε τυχόν αλλαγές στην αρχιτεκτονική μελέτη να μην θέλουν διπλές υπογραφές.

  Η σχετική θέση του κτιρίου στο οικόπεδο ή γήπεδο είναι αντικείμενο της αρχιτεκτονική μελέτης, όχι της τοπογραφικής ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ και γίνεται στο διάγραμμα δόμησης έτσι κι αλλιώς.

  Ο ελεγκτές δόμησης έλέγχουν ότι δεν έχει ήδη ελέγξει η ΥΔΟΜ, την ορθή υλοποίηση του έργου και τέλος.

  Πέρα από την υποστελέχωση των ΥΔΟΜ, υπάρχουν και δήμοι (όπως ο δικός μου) που μας εξυπηρετούν οι γειτονικοί δήμοι, με τις δικές τους ΥΔΟΜ, γιατί η πολιτεία δεν δίνει στον δήμο τις απαραίτητες θέσεις μηχανικών στον δήμο για να στήσει ΥΔΟΜ. Ο δήμος μας έχει εδώ και 2-3 χρόνια που έχουμε ζητήσει μηχανικούς για να κάνει ΥΔΟΜ «0» μηχανικούς!!! Αυτό σημαίνει ότι 2 μηχανικοί του δίπλα δήμου εξυπηρετούν 2-3 δήμους, ότι και αν σημαίνει αυτό για το χρόνο που έχουν για τους πολίτες και για τις ανάγκες των δήμων.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2016, 10:41 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΚΑΝΑΣ

  Απαράδεκτο και αδιανόητο, οι ελεγκτές δόμησης να αποφαίνονται για την ορθότητα π.χ. των όρων δόμησης ή τις χρήσεις γης κλπ.Αυτο το τόσο σοβαρό θέμα, πρέπει να αφορά αποκλειστικά και μόνο τις ΥΔΟΜ

 • 14 Σεπτεμβρίου 2016, 08:06 | ΟΛΙΑ

  Θα έπρεπε ίσως ο έλεγχος του τοπογραφικού ως προς τους όρους δόμησης αλλά κυρίως ως προς την αρτιότητα και οικοδομησιμότητα του οικοπέδου να πραγματοποιείται σε χρόνο προγενέστερο της κατάθεσης του φακέλου και πριν την έναρξη των οικοδομικών αδειών ή σε διαφορετική περίπτωση να είναι ξεκάθαρα με ευθύνη του μελετητή μηχανικού.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2016, 16:47 | ΝΙΚΟΣ

  Οι υποχρεώσεις της παραγράφου 4 ε ι αφορούν προγενέστερες άδειες, ή αυτές που θα εκδοθούν μετά την ψήφιση του νόμου. Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί και να προσεχθεί, γιατί λόγω της κρίσης άπειρες οικοδομές είναι σταματημένες στα μπετά (οικοδομικό σκελέτό) ή στα τούβλα (καρά γιαπί). Είμαι σίγουρος ότι δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί η διάταξη αυτή!

  Επίσης στην παράγραφο 9 θα πρέπει να προβλεφθεί να μπορεί να ενημερώνετε ο φάκελος της αδείας με σχέδια που έχουν υποβληθεί στο Ν.4178/13 ή στο νέο Νόμο. Αυτό είναι απαραίτητο καθόσον οι συμβολαιογράφοι ζητούν αντίγραφο θεωρημένο από ΥΔΟΜ με την υφιστάμενη κατάσταση, για να προχωρήσουν σε μεταβίβαση και η ΥΔΟΜ αρνείται να ενημερώσει το φάκελο και τα αντίστοιχα σχέδια. Είναι πολύ σοβαρό αυτό, πρέπει να το προβλέψει ο Νόμος. Είναι έγκυρα τα σχέδια που υποβάλλονται στο σύστημα και πληρώνονται πρόστιμα ή δεν είναι. Αν δεν έίναι να υποχρεωθούν οι ΥΔΟΜ να σφραγίζουν έστω ως γνήσιο αντίγραφο από το υποβληθέν σχέδιο στο σύστημα του ΤΕΕ ή όπου αλλού θα κατατεθεί στη συνέχεια.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2016, 16:17 | ΝΙΚΟΣ

  Στην παραγραφο 1 θα πρέπει να διορθωθεί: …. Ο έλεγχος των απαιτούμενων …. υπαλλήλους μηχανικούς ΠΕ ή ΤΕ, και μόνο….
  Σε:Ο έλεγχος των απαιτούμενων …. υπαλλήλους μηχανικούς ΠΕ, και μόνο…. πτυχιούχους μηχανικούος τεχνολογικήες εκπαίδευσης ΤΕ.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2016, 17:45 | Μοσχάκη Ευδοκία

  παρ. 1β σε συνδυασμό και με το άρθρο 50 παρ.1.ιδ.»αποδεικτικών καταβολής των οφειλόμενων εισφορών υπέρ του Δημοσίου και ΙΚΑ»:Αυτό σημαίνει ότι δεν ελέγχεται και δεν απαιτείται καμία κατάθεση αμοιβής μηχανικού για την έκδοση αδείας;

 • 10 Σεπτεμβρίου 2016, 09:09 | ΜΠΕΖΑΝΤΕ Χριστίνα

  Εχει φυσικά δίκηο η κ.Λεμπέση. Αν διαπιστωθεί ότι κακώς εγκρίθηκε το Τοπογραφικό ή το Διάγρ.Δόμησης ΥΠΕΧΕΙ ΕΥΘΥΝΗ πρωτίστως ο αρμόδιος ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ και δεν θα πρέπει οι επιπτώσεις να είναι (όπως ως τώρα γίνεται σε ανάλογες περιπτώσεις) απλώς προσχηματικές. Αλλοιώς θα συνεχίζονται οι συναλλαγές κάτω από το τραπέζι, κατά τον έλεγχο για την έγκριση της Αδειας . Αποδεικτικά στοιχεία από το παρελθόν στα χέρια μου και στη διάθεση σας, όποτε τα ζητήσετε…

 • 8 Σεπτεμβρίου 2016, 10:04 | θωμας

  στα δικαιολογητικα εκδοσης αδειας οικοδομης , ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙμ υποβολη τοπογραφικου διαγραμματος με τις προδιαγραφες του , ουτε το διαγραμμα καλυψης .. προτεινεται ,, ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΥΠΟΧΡΩΤΙΚΑ ,, δηλωση Ν 651/77,, του μελετητη πολιτικου μηχανικου ή τοπογραφου μηχανικου ,, στην οποια να δηλωνεται ότι το οικοπεδο ή γηπεδο , ειναι αρτιο και οικοδομησιμο ,, ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ,, που δεσμευει την αδειοδοτουσα Αρχη ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΚΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ.. Σε περιπτωση , αναληθους δηλωσης , να προβλεπεται αποζημιωση του εντολεα ιδιοκτητη ..

  Το Σχόλιο σας θα δημοσιευθεί μόλις ελεγχθεί απο τον διαχειριστή.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2016, 09:34 | θωμας

  ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ στο παρον νομοσχεδιο ,, Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για τις αιτησεις έκδοσης αδειων οικοδομης κλπ που εκκρεμουν τις υπηρεσιες πολεοδομιας με τους νομους που ισχυουν μεχρι την εφαρμογη του παροντος , Ειτε επειδη δεν ολοκληρωθηκε η εκδοση λογω ελλειψης δικαιολογητικων ή εγκρισεων ,, ή λογω παραλειψης των ενεργειων απο την υπηρεσια , ειτε λογω εκκεμοδικιας στα αρμοδιΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ Ή ΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ..αφου ληφθει υο ΟΨΗ ΟΤΙ ,, ΟΠΩς ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ,, Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ για την εκδοση ληγει την 31-12-2017 ,, για τις εκκεμεις αιτησεις

 • 7 Σεπτεμβρίου 2016, 13:10 | Γαβριήλ

  β) μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας και εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών διενεργείται ο έλεγχος του διαγράμματος δόμησης καθώς και των αποδεικτικών καταβολής των οφειλόμενων εισφορών υπέρ του Δημοσίου και ΙΚΑ, όπως προκύπτουν από την εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών σχετικών διατάξεων.

  Οι οφειλόμενες εισφορές ΙΚΑ δεν μπορεί να έχουν καταβληθεί καθώς δεν θα έχουν αρχίσει οι εργασίες. Μάλλον εννοείται να έχει ολοκληρωθεί η απογραφή του έργου στο ΙΚΑ.

  Επίσης τι γίνεται στην περίπτωση που από τον έλεγχο του διαγράμματος δόμησης προκύψουν μεταβολές στα τ.μ. των κτισμάτων; Θα πρέπει να μεταβληθούν αντίστοιχα και τα ποσά των εισφορών. Μήπως λοιπόν ο έλεγχος καταβολής εισφορών να διενεργείται σε επόμενο στάδιο ελέγχου;

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 14:38 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΧΟΝΔΡΟΥ (ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ)

  Επιπλέον, συμφωνώ με το σχόλιο της κας Λεμπέση σχετικά με το Άρθρο 49 παρ.β.i.η.ii και άρθρο 55 παρ.2.α :
  Είναι προαιρετικό ή υποχρεωτικό να ελέγξει ο Ελεγκτής Δόμησης αν είναι σωστά τα στοιχεία της άδειας;;;; Αν είναι υποχρεωτικό πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις. Αν όχι αποτελεί απαράδεκτο πεδίο συναλλαγής…….

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 14:50 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΧΟΝΔΡΟΥ (ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ)

  Δεν έχει ουδόλως συνυπολογισθεί η ανάγκη έκδοσης και ΠΕΑ (Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης) του αποπερατωθέντος κτιρίου.
  Έτσι, θα εκδίδεται το ΠΕΚ χωρίς να ελεγχθεί εάν υπάρχει ΠΕΑ. Η μόνη περίπτωση διασφάλισης της υποχρεωτικής έκδοσης ΠΕΑ είναι να απαιτείται για τη σύνδεση του κτιρίου με τα δίκτυα κοινής ωφελείας. Βέβαια για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίου συνυπολογίζονται, τόσο η χρησιμοποιούμενη πηγή ενέργειας, όσο και οι τελικές καταναλώσεις και αυτό δεν μπορεί να συμβεί εάν το κτίριο δεν έχει συνδεθεί με το ανάλογο ηλεκτρικό δίκτυο. Ωστόσο, θα μπορούσε, στο στάδιο αυτό να απαιτείται ένα ΠΕΑ με τα χαρακτηριστικά μόνο του ίδιου του κτιρίου ή να βρεθεί ένας άλλος τρόπος τελικής επισφράγησης του ΠΕΚ μετά από τον ενεργειακό έλεγχο.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 07:23 | ΟΛΙΑ

  Γιατί μόνο 3 ημέρες για τον έλεγχο του τοπογραφικού και 15 ημέρες για τον έλεγχο του διαγράμματος δόμησης; Γιατί αυτή η μεγάλη διαφορά;
  Το τοπογραφικό είναι το υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα στηθεί σωστά η μελέτη της οικοδομής. Ας μην το υποτιμάμε.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 13:44 | Χαρης

  Το κείμενο αναφέρει: γ) κατά το στάδιο του πρώτου ελέγχου του έργου του άρθρου 55 του παρόντος, επανελέγχονται τα στοιχεία των ανωτέρω σταδίων (α) και (β) του παρόντος άρθρου. Μετά το πέρας του ελέγχου υποβάλλεται ηλεκτρονικά σχετικό πόρισμα στην ΥΔΟΜ. Για ποιο λόγο ξαναελέγχεται ό,τι έχει ήδη ελεγχθεί; Και αν διαπιστωθεί λάθος σε ό,τι έχει ήδη ελεγχθεί ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό; Ο ξαναέλεγχος των εγκεκριμένων εκτιμώ ότι είναι τουλάχιστον άσκοπος και πηγή μεγάλων προβλημάτων.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 01:10 | κωστας

  Ο ελεγχος του διαγραμματος δομησης και αδειων δομησης με βασει εγκεκριμενο τοπογραφικο( απο την καθε φορα τοπικη αρμοδια ΥΔΟΜ Δημου) ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ απο ελεγκτες δομησης επ αμοιβη με βασει τα τετραγωνικα , κατα τον συνηθη τροπο κληρωσης και κατα τα λοιπα με τον γνωστο τροπο που λειτουργουν οι ελεγκτες δομησης .Η διαβιβαση στην αρμοδια ΥΔΟΜ απο τον ελεγκτη ειναι προυποθεση για εκδοση της αδεις δομησης η εγκρισης δομησης.

 • 3 Σεπτεμβρίου 2016, 18:52 | Νίκος Β. Παχούλης

  το κείμενο του νόμου είναι:

  1. Ο έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων της οικοδομικής άδειας γίνεται από εξουσιοδοτημένους, από τον Προϊστάμενο της Υ.ΔΟΜ, υπαλλήλους μηχανικούς ΠΕ ή ΤΕ, και μόνο σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω, από πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης.

  πρόταση διόρθωσης:

  1. Ο έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων της άδειας δόμησης γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένους, από τον Προϊστάμενο της Υ.ΔΟΜ, υπαλλήλους μηχανικούς ΠΕ (πανεπιστημιακής εκπαίδευσης) ή ΤΕ (τεχνολογικής εκπαίδευσης).

 • 3 Σεπτεμβρίου 2016, 18:19 | Δημητρης Αξιλιθιωτης

  Ε όχι και να ελέγχουμε ξανά τους υπολογισμούς των συντελεστών και να γνωρίζουμε όλες τις πολεοδομικές διατάξεις για κάθε περιοχή ελεγχου δόμησης. Αυτή είναι δουλειά της ΥΔΟΜ. Οι ελεγκτές δόμησης πρέπει να ελέγχουν μόνο τα πραγματοποιούνται. Μόνο τις κατασκευές και όχι τις θεωρίες.

 • 3 Σεπτεμβρίου 2016, 16:21 | ΤΖΟΥΡΜΑΚΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  »1. Ο έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων της οικοδομικής άδειας γίνεται από εξουσιοδοτημένους, από τον Προϊστάμενο της Υ.ΔΟΜ, υπαλλήλους μηχανικούς ΠΕ ή ΤΕ, και μόνο σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω, από πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης»
  Δεν γίνεται κατανοητή η διάκριση μεταξύ Τ.Ε. Μηχανικών και Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής εκπαίδευσης. Βάσει των Νόμων που ισχύουν είναι ισότοιμοι. Μήπως εννοείτε πτυχιούχους πριν το 2001 και μετά το 2001;
  Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ειδικότητα για τον έλεγχο πληρότητας π.χ. Μηχανολόγος ΠΕ ή ΤΕ τι γίνεται;

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 16:17 | ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ ΛΕΜΠΕΣΗ

  Άρθρο 49 παρ.β.i.η.ii και άρθρο 55 παρ.2.α : Είναι προαιρετικό ή υποχρεωτικό να ελέγξει ο Ελεγκτής Δόμησης αν είναι σωστά τα στοιχεία της άδειας;;;; Αν είναι υποχρεωτικό πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις. Αν όχι αποτελεί απαράδεκτο πεδίο συναλλαγής…….

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 13:11 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

  Στην παράγραφο 1 αναγράφεται:
  » έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων της οικοδομικής άδειας γίνεται από εξουσιοδοτημένους, από τον Προϊστάμενο της Υ.ΔΟΜ, υπαλλήλους μηχανικούς ΠΕ ή ΤΕ, και μόνο σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω, από πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης.»

  Πρέπει να γίνει διόρθωση διότι μάλλον ο συντάκτης εννοεί ότι μόνο σε ΠΕ μηχανικούς ανατίθεται ο έλεγχος και μόνο μετά από έλλειψη ανατίθεται σε ΤΕ μηχανικούς

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 08:47 | ΤΖΟΥΡΜΑΚΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Καθυστερήσεις διεκπεραίωσης Πολεοδομικών Υποθέσεων
  Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη οπωσδήποτε την υφιστάμενη κατάσταση του Δυναμικού των ΥΔΟΜ πριν προχωρήσετε σε αυτό το μέτρο »iv. Παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας ελέγχου των δεκαοκτώ (18) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του φακέλου της οικοδομικής άδειας, θεωρείται αυτοδίκαια ότι έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος από την ΥΔΟΜ. Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος που έχει αναλάβει τον έλεγχο του φακέλου τιμωρείται πειθαρχικά»
  Προς πιστοποίηση των προβλημάτων που υπάρχουν για τις καθυστερήσεις των ΥΔΟΜ, σας επισυνάπτω σχετικό link όπου έχει κάνει παρέμβαση ο Συνήγορος του Πολίτη προς τους αρμόδιους Υπουργούς (το με ΑΠ Φ.1300.2/45460/2015 έγγραφο). Link: http://www.synigoros.gr/?i=quality-of-life.el.pznews.343935

 • 1 Σεπτεμβρίου 2016, 22:07 | ΤΖΟΥΡΜΑΚΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  iv. Παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας ελέγχου των δεκαοκτώ (18) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του φακέλου της οικοδομικής άδειας, θεωρείται αυτοδίκαια ότι έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος από την ΥΔΟΜ. Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος που έχει αναλάβει τον έλεγχο του φακέλου τιμωρείται πειθαρχικά.
  Σας παρακαλώ πείτε μου πως είναι δυνατό ο Νομοθέτης να βρίσκεται »εκτός τόπου και χρόνου» στο συγκεκριμένο σημείο του Νομοσχεδίου. Μεταφέρατε τις ΥΔΟμ στους Δήμους. Οι περισσότεροι έχουν συνταξιοδοτηθεί και από μετατάξεις όλοι οι Μηχανικοί έχουν πάει σε Τεχνικές Υπηρεσίες και όχι στις ΥΔΟΜ. Δεν υπάρχουν πλέον υπάλληλοι στις ΥΔΟΜ και αυτό δεν έχει ελεγχθεί απ’ το κράτος. Πόσοι υπάλληλοι απαιτούνται λοιπόν κατόπιν μελέτης που δεν έχει κάνει το κράτος για κάθε ΥΔΟΜ ανάλογα του πληθυσμού και τα χαρακτηριστικά του κάθε τόπου; Όταν η κάθε υπηρεσία είναι έρμαιο του Δημάρχου ο οποίος μετακινεί υπαλλήλους ενδεχομένως και χωρίς να υπάρχει ανάγκη από ποιόν ελέγχεται; Πως είναι δυνατόν λοιπόν χωρίς να έχουν προηγηθεί όλα αυτά, να ζητείται ο υποχρεωτικός έλεγχος σε 18 μόλις ημέρες όταν υπάρχουν υπηρεσίες που έχουν έναν μόνο Μηχανικό και έχει τόσους φακέλους αλλά και άλλες υποθέσεις να ελέγξει; Πόσες φορές σας έκρουσε ο Συνήγορος του Πολίτη τον κώδωνα του κινδύνου για την υποστελέχωση των ΥΔΟΜ και ότι μ’ αυτό το τρόπο ο πολίτης στραγγαλίζεται και ακυρώνεται οποιαδήποτε προσπάθεια ανάκαμψης. Πως επιβραβέυετε μ’ αυτό το τρόπο τους υπαλλήλους που προσπαθούν να εξθπηρετήσουν τους Πολίτες. Αλήθεια έχετε ελέγξει πόσο δουλεύουν κάποιοι υπάλληλοι στις Υ.ΔΟΜ, (πράγμα πολύ εύκολο απ’ το e-πολεοδομία-στην καρτέλα παραγωγικότητας υπαλλήλων)σε αντίθεση με κάποιους που λουφάρουν σε άλλα τμήματα των Δήμων ως εκλεκτοί των Δημάρχων;
  Σας παρακαλώ ως υπάλληλος 13 ετών σε μεγάλη Πολεοδομία και από μετάταξη σε μικρή μη μας καταδικάζετε με την πειθαρχική δίωξη χωρίς να ελέγξετε τα ανωτέρω. Αλλάξτε το…..γνωρίζετε ποιά είναι η σωστή μέθοδος. Η ΕΕΤΑΑ έχει στοιχεία και μπορείτε να κάνετε πρώτα την απαιτούμενη στελέχωση των ήδη υποστελεχωμένων υπηρεσιών με μεταφορά δυναμικού από υπερστελεχωμένες υπηρεσίες που δεν έχουν ουσιαστικά αντικείμενο. Μετά τη διαδικασία αυτή μπορείτε να μειώστε ακόμη περισσότερο και τον χρόνο (από 18 σε 15 π.χ. ημέρες). Σας ευχαριστώ……..ελπίζω να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα ανωτέρω…..