• Σχόλιο του χρήστη 'ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ' | 11 Σεπτεμβρίου 2016, 18:28

    Στις παρ.3, 4 του άρθρου 10 και 1 ,3 του άρθρου 11 αναφέρονται ασαφείς χρονικές προθεσμίες για την πλήρη επιβολή των περιβαλλοντικών τελών (μέχρι την Δεύτερη Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης) και όχι επαρκώς προσδιορισμένες κατηγορίες χρηστών εξαιρουμένων από την επιβολή περιβαλλοντικών τελών (ευάλωτες ή ειδικές ομάδες αγροτών, λόγω γεωμορφολογικών ιδιομορφιών ή ακραίων κλιματικών συνθηκών) δίδοντας δυνατότητα σε διασαφήνιση των ανωτέρω ασαφειών με κριτήρια σκοπιμοτήτων κατά την επιθυμία της Προϊσταμένης Αρχής , ιδιαίτερα όταν ο ρυθμιστικός φορέας είναι διοικητική υπηρεσία της εκάστοτε κυβέρνησης. Είναι σκοπιμότερο να γίνει αποδεκτό ,ότι για ορισμένο χρονικό διάστημα , μέχρι να σχεδιασθούν περιφερειακές πολιτικές διαχείρισης υδάτων σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα , η ανάκτηση των περιβαλλοντικών τελών σε κάποια υδατικά διαμερίσματα θα είναι τμηματική.