• Σχόλιο του χρήστη 'Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)' | 16 Σεπτεμβρίου 2016, 13:29

    Στο Άρθρο 4, Παράγραφος 3, η διατύπωση πρέπει να είναι «η ΡΑΕ δύναται να συνεργάζεται» αντί «να συνεργάζεται», καθώς κρίνεται σκόπιμη η διατήρηση της ανεξαρτησίας της όσον αφορά την κάλυψη, την εκκαθάριση και τον διακανονισμό των ενεργειακών προϊόντων χονδρικής απο κεντρικό αντισυμβαλλόμενο.