Άρθρο 04 – Σχέσεις ΡΑΕ με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

1. Η ΡΑΕ δύναται να συνεργάζεται με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που αφορά τη λειτουργία, την ακεραιότητα και τη διαφάνεια της ενεργειακής αγοράς, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.
2. Η ΡΑΕ δύναται να συνεργάζεται με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όσον αφορά στη διάθεση των Ενεργειακών Προϊόντων Χονδρικής, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.
3. Η ΡΑΕ συνεργάζεται με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όσον αφορά στην Κάλυψη, την Εκκαθάριση και τον Διακανονισμό των Ενεργειακών Προϊόντων Χονδρικής από Κεντρικό Αντισυμβαλλόμενο που λειτουργεί συμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 648/2012 και 1222/2015 και και το ν. 3606/2007,όπως εκάστοτε ισχύουν.

  • 16 Σεπτεμβρίου 2016, 13:29 | Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

    Στο Άρθρο 4, Παράγραφος 3, η διατύπωση πρέπει να είναι «η ΡΑΕ δύναται να συνεργάζεται» αντί «να συνεργάζεται», καθώς κρίνεται σκόπιμη η διατήρηση της ανεξαρτησίας της όσον αφορά την κάλυψη, την εκκαθάριση και τον διακανονισμό των ενεργειακών προϊόντων χονδρικής απο κεντρικό αντισυμβαλλόμενο.