• Σχόλιο του χρήστη 'Βιργίνιος' | 18 Σεπτεμβρίου 2016, 10:08

    να αναθεωθει ως εξης: α) ΝΑ ΣΒΗΣΤΕΙ.ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ β β) ....... και δραστηριότητα κατά τα πέντε τελευταία έτη. γ) Ο Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ συνδέεται με σύμβαση εργασίας ή σύμβαση έργου ή σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών με το Νομικό Πρόσωπο που εκπόνησε την αξιολογούμενη Μελέτη για το συγκεκριμένο έργο ή συνοδό ή επι μέρους έργο και δραστηριότητα. δ) Για ιδιωτικά έργα, ο Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ έχει δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής ή αντλεί άλλο οικονομικό ή προσωπικό όφελος διότι συμμετέχει στον φορέα του συγκεκριμένου έργου ή δραστηριότητας είτε ο ίδιος είτε συγγενής του έως β΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, είτε νομικό πρόσωπο του οποίου ο ίδιος είναι μέλος ΔΣ, μέτοχος, εταίρος ή υπάλληλος. ε) Ο πιστοποιημένος αξιολογητής ΜΠΕ συνδέεται με σύμβαση ή συγγένεια α' βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, με το νομικό πρόσωπο ή τη διοίκηση του νομικού προσώπου αντίστοιχα, που ζητά την αδειοδότηση για την οποία εκπονήθηκε η μελέτη, που καλείται να ελέγξει.