Άρθρο 09 – Ασυμβίβαστες ιδιότητες Πιστοποιημένων Αξιολογητών

Ως ασυμβίβαστες ιδιότητες ενός Πιστοποιημένου Αξιολογητή ΜΠΕ για την αξιολόγηση της ΜΠΕ ενός συγκεκριμένου έργου ή δραστηριότητας ορίζονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Ο Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ εκπόνησε ή συμμετείχε στην ομάδα εκπόνησης της προς αξιολόγηση ΜΠΕ του συγκεκριμένου έργου ή συνοδού ή επι μέρους έργου και δραστηριότητας.
β) Ο Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ έχει εκπονήσει ΜΠΕ ή συμμετείχε στην ομάδα εκπόνησης ΜΠΕ για το συγκεκριμένο έργο ή συνοδό ή επι μέρους έργο και δραστηριότητα κατά τα δέκα τελευταία έτη.
γ) Ο Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ συνδέεται με σύμβαση εργασίας ή σύμβαση έργου ή σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών με το Νομικό Πρόσωπο που εκπόνησε την αξιολογούμενη Μελέτη για το συγκεκριμένο έργο ή συνοδό ή επι μέρους έργο και δραστηριότητα.
γ) Για ιδιωτικά έργα, ο Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ έχει δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής ή αντλεί άλλο οικονομικό ή προσωπικό όφελος διότι συμμετέχει στον φορέα του συγκεκριμένου έργου ή δραστηριότητας είτε ο ίδιος είτε συγγενής του έως β΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, είτε νομικό πρόσωπο του οποίου ο ίδιος είναι μέλος ΔΣ, μέτοχος, εταίρος ή υπάλληλος.

 • 18 Σεπτεμβρίου 2016, 10:08 | Βιργίνιος

  να αναθεωθει ως εξης:

  α) ΝΑ ΣΒΗΣΤΕΙ.ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ β
  β) ……. και δραστηριότητα κατά τα πέντε τελευταία έτη.
  γ) Ο Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ συνδέεται με σύμβαση εργασίας ή σύμβαση έργου ή σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών με το Νομικό Πρόσωπο που εκπόνησε την αξιολογούμενη Μελέτη για το συγκεκριμένο έργο ή συνοδό ή επι μέρους έργο και δραστηριότητα.
  δ) Για ιδιωτικά έργα, ο Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ έχει δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής ή αντλεί άλλο οικονομικό ή προσωπικό όφελος διότι συμμετέχει στον φορέα του συγκεκριμένου έργου ή δραστηριότητας είτε ο ίδιος είτε συγγενής του έως β΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, είτε νομικό πρόσωπο του οποίου ο ίδιος είναι μέλος ΔΣ, μέτοχος, εταίρος ή υπάλληλος.
  ε) Ο πιστοποιημένος αξιολογητής ΜΠΕ συνδέεται με σύμβαση ή συγγένεια α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, με το νομικό πρόσωπο ή τη διοίκηση του νομικού προσώπου αντίστοιχα, που ζητά την αδειοδότηση για την οποία εκπονήθηκε η μελέτη, που καλείται να ελέγξει.