• Σχόλιο του χρήστη 'Βιργίνιος' | 18 Σεπτεμβρίου 2016, 11:59

    στον πίνακα 1 του παραρτ Ι θα πρέπει στην τελευταία στήλη να μπουν τα μελετητικά πτυχία έτσι όπως προβλέπονται στην νομοθεσία μας, τα οποία αποδεικνύουν την αντίστοιχη εμπειρία των μελετητών. Η διατύπωση που χρησιμοποιείται τώρα είναι ασαφής και γενικόλογη και δεν εξασφαλίζει τη ισότητα και την εγκυρότητα κατά την αξιολόγηση απο τον εκάστοτε φορέα πιστοποίησης επίσης στο παράρτημα ΙΙ παράγραφος 5 γ. της έκδοσης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων και των αποφάσεων πιστοποίησης παράγραφος 6.2 Οι φορείς πιστοποίησης των δεξιοτήτων των αξιολογητών ΜΠΕ διαχειρίζονται τις αιτήσεις κάθε υποψηφίου αξιολογητή ΜΠΕ χωρίς διακρίσεις. παράγραφος 7 αναδιατύπωση: 7. Σύστημα Επιβεβαίωσης των ικανοτήτων του υποψηφίου Αξιολογητή ΜΠΕ (Σχήμα Πιστοποίησης) Το σύστημα επιβεβαίωσης των ικανοτήτων των υποψηφίων Αξιολογητών ΜΠΕ (Σχήμα Πιστοποίησης) ακολουθεί τις διαδικασίες που προβλέπονται στο διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024 και την επικαιροποιήση αυτού. Οι γραπτές εξετάσεις θα αποτελούνται από ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Τα θέματα των γραπτών εξετάσεων θα προτείνονται από τους Φορείς Πιστοποίησης κατα την διαδικασία διαπίστευσής τους, στην Επιτροπή Συντονισμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συγκεκριμένα Οι Φορείς Πιστοποίησης θα πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή επαρκή αριθμό θεμάτων όλων των κατηγοριών ητοι δυο φορές περισσότερα από όσα προβλέπονται ανά κατηγορία/υποκατηγορία γνωστικών ενοτήτων, ώστε αυτή να τα ελέγχει, να τα τροποποιεί/ βελτιώνει κατά την κρίση της και να τα εγκρίνει προς εμπλουτισμό της τράπεζας θεμάτων που θα διατηρεί για χρήση από τους Φορείς Πιστοποίησης. Η διαδικασία αυτή της επιτροπής, που θα βελτιώνει και εγκρίνει τα θέματα εξετάσεων, θα αποφασίζει για την ένταξή τους στην τράπεζα, θα αποφασίζει για τις επιμέρους παραμέτρους του σχήματος (διάρκεια εξέτασης, βάση επιτυχίας, αριθμός θεμάτων) θα καλύπτει τις απαιτήσεις για ενσωμάτωση των απόψεων των ενδιαφερομένων μερών. Τα θέματα των γραπτών εξετάσεων θα είναι 2 κατηγοριών: Α. οριζόντια, τα οποία θα εξετάζουν το επίπεδο γνώσης του υποψήφιου Αξιολογητή ΜΠΕ στην περιβαλλοντική νομοθεσία, στις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης και στις αρχές της περιβαλλοντικής διαχείρισης, και Β. εξειδικευμένα, ανά Πεδίο Εφαρμογής Πιστοποίησης των Πινάκων 1 και 2 του Παραρτήματος Ι του παρόντος Π.Δ., τα οποία θα εξετάζουν το επίπεδο εξειδικευμένης γνώσης του υποψήφιου Αξιολογητή ΜΠΕ στις επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων της Υ.Α. 37674/2016 όπως εκάστοτε ισχύει. Τα εγκεκριμένα θέματα των γραπτών εξετάσεων έκαστου Φορέα Πιστοποίησης θα εισάγονται σε κοινή βάση δεδομένων (Τράπεζα ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών του ΥΠΕΚΑ), από την οποία ο κάθε Φορέας Πιστοποίησης θα αντλεί τα θέματα που θα χρησιμοποιήσει κατά τις γραπτές εξετάσεις που θα διεξάγει, με τυχαίο ηλεκτρονικό τρόπο. Η Τράπεζα ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών θα περιλαμβάνει επαρκή αριθμό θεμάτων από κάθε ενότητα Α και Β της προηγούμενης παραγράφου, ο οποίος θα καθοριστεί από την Επιτροπή Συντονισμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου. Τα θέματα των γραπτών εξετάσεων (ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών) θα εμπλουτίζονται από κάθε νέο φορέα που θα διαπιστεύεται και όταν προκύπτουν νέες νομοθετικές ή τεχνικές απαιτήσεις. Σύνηθες διάστημα θεωρούνται τα δύο (2) έτη Έκαστος υποψήφιος Αξιολογητής ΜΠΕ θα εξετάζεται σε συγκεκριμένο αριθμό: α) οριζόντιων θεμάτων και β) εξειδικευμένων θεμάτων για τα συγκεκριμένα Πεδία Εφαρμογής Πιστοποίησης στα οποία βάσει της Αίτησης του επιθυμεί να πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 4 του παρόντος Π.Δ. Ο αριθμός θεμάτων, ο χρόνος εξέτασης και η βάση επιτυχίας καθορίζεται από την Επιτροπή Συντονισμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου. Οδηγίες για τις εξετάσεις θα είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο τόσο των Φορέων Πιστοποίησης όσο και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εξετάσεις υποψήφιων Αξιολογητών ΜΠΕ θα πραγματοποιούνται όταν υπάρχει αίτημα απο φορέα πιστοποίησης γα τουλάχιστον 5 υποψηφίους. Η κλήρωση θα γίνεται από το ΥΠΕΚΑ και τα θέματα θα αποστέλλονται στον φορέα πιστοποίησης 1 ημέρα πριν τις εξετάσεις.