Άρθρο 15 – Παραρτήματα (πατήστε στον σύνδεσμο που ακολουθεί)

Για να δείτε τα παραρτήματα πατήστε εδώ

 • 18 Σεπτεμβρίου 2016, 11:59 | Βιργίνιος

  στον πίνακα 1 του παραρτ Ι θα πρέπει στην τελευταία στήλη να μπουν τα μελετητικά πτυχία έτσι όπως προβλέπονται στην νομοθεσία μας, τα οποία αποδεικνύουν την αντίστοιχη εμπειρία των μελετητών.
  Η διατύπωση που χρησιμοποιείται τώρα είναι ασαφής και γενικόλογη και δεν εξασφαλίζει τη ισότητα και την εγκυρότητα κατά την αξιολόγηση απο τον εκάστοτε φορέα πιστοποίησης

  επίσης στο παράρτημα ΙΙ
  παράγραφος 5
  γ. της έκδοσης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων και των αποφάσεων πιστοποίησης

  παράγραφος 6.2
  Οι φορείς πιστοποίησης των δεξιοτήτων των αξιολογητών ΜΠΕ διαχειρίζονται τις αιτήσεις κάθε υποψηφίου αξιολογητή ΜΠΕ χωρίς διακρίσεις.

  παράγραφος 7 αναδιατύπωση:
  7. Σύστημα Επιβεβαίωσης των ικανοτήτων του υποψηφίου Αξιολογητή ΜΠΕ
  (Σχήμα Πιστοποίησης)
  Το σύστημα επιβεβαίωσης των ικανοτήτων των υποψηφίων Αξιολογητών ΜΠΕ
  (Σχήμα Πιστοποίησης) ακολουθεί τις διαδικασίες που προβλέπονται στο διεθνές
  Πρότυπο ISO/IEC 17024 και την επικαιροποιήση αυτού.
  Οι γραπτές εξετάσεις θα αποτελούνται από ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.
  Τα θέματα των γραπτών εξετάσεων θα προτείνονται από τους Φορείς
  Πιστοποίησης κατα την διαδικασία διαπίστευσής τους, στην Επιτροπή Συντονισμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συγκεκριμένα Οι Φορείς Πιστοποίησης θα πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή επαρκή αριθμό θεμάτων όλων των κατηγοριών ητοι δυο φορές περισσότερα από όσα προβλέπονται ανά κατηγορία/υποκατηγορία γνωστικών ενοτήτων, ώστε αυτή να τα ελέγχει, να τα τροποποιεί/ βελτιώνει κατά την κρίση της και να τα εγκρίνει προς εμπλουτισμό της τράπεζας θεμάτων που θα διατηρεί για χρήση από τους Φορείς Πιστοποίησης. Η διαδικασία αυτή της επιτροπής, που θα βελτιώνει και εγκρίνει τα θέματα εξετάσεων, θα αποφασίζει για την ένταξή τους στην τράπεζα, θα αποφασίζει για τις επιμέρους παραμέτρους του σχήματος (διάρκεια εξέτασης, βάση επιτυχίας, αριθμός θεμάτων) θα καλύπτει τις απαιτήσεις για ενσωμάτωση των απόψεων των ενδιαφερομένων μερών.

  Τα θέματα των γραπτών εξετάσεων θα είναι 2 κατηγοριών:
  Α. οριζόντια, τα οποία θα εξετάζουν το επίπεδο γνώσης του υποψήφιου Αξιολογητή ΜΠΕ στην περιβαλλοντική νομοθεσία, στις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης και στις αρχές της περιβαλλοντικής διαχείρισης, και
  Β. εξειδικευμένα, ανά Πεδίο Εφαρμογής Πιστοποίησης των Πινάκων 1 και 2 του
  Παραρτήματος Ι του παρόντος Π.Δ., τα οποία θα εξετάζουν το επίπεδο
  εξειδικευμένης γνώσης του υποψήφιου Αξιολογητή ΜΠΕ στις επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων της Υ.Α. 37674/2016 όπως εκάστοτε ισχύει.

  Τα εγκεκριμένα θέματα των γραπτών εξετάσεων έκαστου Φορέα Πιστοποίησης θα
  εισάγονται σε κοινή βάση δεδομένων (Τράπεζα ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών του ΥΠΕΚΑ), από την οποία ο κάθε Φορέας Πιστοποίησης θα αντλεί τα θέματα που θα χρησιμοποιήσει κατά τις γραπτές εξετάσεις που θα διεξάγει, με τυχαίο ηλεκτρονικό τρόπο. Η Τράπεζα ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών θα περιλαμβάνει επαρκή αριθμό θεμάτων από κάθε ενότητα Α και Β της προηγούμενης παραγράφου, ο οποίος θα καθοριστεί από την Επιτροπή Συντονισμού, Παρακολούθησης και
  Ελέγχου.

  Τα θέματα των γραπτών εξετάσεων (ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών) θα
  εμπλουτίζονται από κάθε νέο φορέα που θα διαπιστεύεται και όταν προκύπτουν νέες νομοθετικές ή τεχνικές απαιτήσεις. Σύνηθες διάστημα θεωρούνται τα δύο (2) έτη
  Έκαστος υποψήφιος Αξιολογητής ΜΠΕ θα εξετάζεται σε συγκεκριμένο αριθμό: α)
  οριζόντιων θεμάτων και β) εξειδικευμένων θεμάτων για τα συγκεκριμένα Πεδία
  Εφαρμογής Πιστοποίησης στα οποία βάσει της Αίτησης του επιθυμεί να πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 4 του παρόντος Π.Δ. Ο αριθμός θεμάτων, ο χρόνος εξέτασης και η βάση επιτυχίας καθορίζεται από την Επιτροπή Συντονισμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου.
  Οδηγίες για τις εξετάσεις θα είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο τόσο των Φορέων Πιστοποίησης όσο και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

  Εξετάσεις υποψήφιων Αξιολογητών ΜΠΕ θα πραγματοποιούνται όταν υπάρχει αίτημα απο φορέα πιστοποίησης γα τουλάχιστον 5 υποψηφίους. Η κλήρωση θα γίνεται από το ΥΠΕΚΑ και τα θέματα θα αποστέλλονται στον φορέα πιστοποίησης 1 ημέρα πριν τις εξετάσεις.

 • Στο κεφάλαιο 7 του Παραρτήματος ΙΙ αναφέρεται ότι η διαδικασία εξέτασης των υποψηφίων θα διεξάγεται γραπτώς με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.
  Η μέθοδος της γραπτής εξέτασης των υποψηφίων εγκυμονεί τους εξής κινδύνους: διαρροής των θεμάτων, αντιγραφής από πλευράς των υποψηφίων, έκδοσης λανθασμένου αποτελέσματος, λάθους στη βαθμολόγηση του γραπτού. Δεν είναι τυχαίο ότι τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα προτιμάται η εξέταση με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς εκμηδενίζει τους παραπάνω κινδύνους και προσφέρει ασφάλεια και αξιοπιστία. Η βαθμολόγηση γίνεται αυτοματοποιημένα και εξάγεται αμέσως με το πέρας των εξετάσεων και έτσι ο κάθε εξεταζόμενος γνωρίζει άμεσα το αποτέλεσμα της εξέτασής του. Επιπρόσθετα τα αυτοματοποιημένα εξεταστικά συστήματα των φορέων πιστοποίησης θα αντλούν αυτόματα τα θέματα εξέτασης από την τράπεζα θεμάτων του υπουργείου. Παραδείγματα αυτοματοποιημένων εξετάσεων στη χώρα μας: εξετάσεις επί των Σημάτων ΚΟΚ του Υπουργείου Μεταφορών, εξετάσεις πιστοποίησης ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, εξετάσεις πιστοποίηση γνώσεων Η/Υ που διεξάγονται από φορείς πιστοποίησης.
  Θεωρούμε λοιπόν απαραίτητο να προβλεφθεί ως αποκλειστική η μέθοδος της αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής εξέτασης των υποψήφιων Αξιολογητών ΜΠΕ.

  Ιωάννης Ανδρονικίδης,
  Διευθύνων σύμβουλος
  ACTA A.E. – Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ.
  Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού

 • 16 Σεπτεμβρίου 2016, 16:54 | PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε.

  Άρθρο 15 – Παράτημα ΙΙ (Διαδικασία Πιστοποίησης Αξιολογητών ΜΠΕ)

  Στο κεφάλαιο 7 του Παραρτήματος ΙΙ αναφέρεται ότι η διαδικασία εξέτασης των υποψηφίων θα διεξάγεται γραπτώς με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.
  Στην συντριπτική πλειοψηφία των εξετάσεων επαγγελματικής πιστοποίησης που διεξάγονται διεθνώς, ειδικά δε όταν αυτές είναι με ερωτήματα πολλαπλών επιλογών, προτιμάται η εξέταση με ηλεκτρονικά μέσα (computer based exams) που προσφέρει πολλαπλά οφέλη. Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική εξέταση συνιστά τον πλέον ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο διεξαγωγής εξετάσεων, καθώς περιορίζει στο ελάχιστο την πιθανότητα έκδοσης λανθασμένου αποτελέσματος, μειώνει τον κίνδυνο λάθους αξιολογικής κρίσης που απορρέει από τον ανθρώπινο παράγοντα ενώ παράλληλα σχεδόν εκμηδενίζει τη δυνατότητα νοθείας των θεμάτων και αντιγραφής από πλευράς των υποψηφίων. Στη χώρα μας υπάρχει πολύ μεγάλη εμπειρία στη διεξαγωγή ηλεκτρονικών εξετάσεων τόσο από τους φορείς πιστοποίησης όσο και από το ίδιο το ελληνικό δημόσιο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων Η/Υ που διεξάγονται σε όλη την επικράτεια από φορείς πιστοποίησης, όπως επίσης και οι εξετάσεις επί των Σημάτων ΚΟΚ που διεξάγει το Υπουργείο Μεταφορών όπου για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας τους εδώ και αρκετά χρόνια διεξάγονται πλέον αποκλειστικά ηλεκτρονικά.
  Για τους παραπάνω λόγους, προτείνουμε στο κεφάλαιο 7 του Παραρτήματος ΙΙ να προβλεφθεί η μέθοδος της ηλεκτρονικής εξέτασης των υποψήφιων Αξιολογητών ΜΠΕ αν όχι ως αποκλειστική, τουλάχιστον ως εναλλακτική επιλογή εξέτασης.
  Δεδομένου μάλιστα ότι όπως αναφέρεται στο συγκεκριμένο κεφάλαιο τα θέματα θα είναι εισηγμένα σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα διατηρεί το Υπουργείο, η πλέον πρόσφορη μέθοδος είναι αυτή της ηλεκτρονικής εξέτασης όπου τα εξεταστικά συστήματα των φορέων θα επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τη βάση δεδομένων του Υπουργείου και θα αντλούν αυτόματα τα θέματα εξέτασης.