• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΙΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ' | 20 Σεπτεμβρίου 2016, 16:43

    1. ΑΝΑΓΚΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στις ΥΔΟΜ σήμερα παρατηρείται το παρακάτω παράδοξο: Για παράδειγμα, το σχέδιο “Καλλικράτης” Ν.3852/10 προβλέπει στο άρθρο 95 παρ.4, ότι: “4. Η διοικητική υποστήριξη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των προηγούμενων παραγράφων από το δήμο της έδρας του νομού παρέχεται μέχρι 31.12.2012. Μέχρι την ίδια ημερομηνία οι λοιποί δήμοι του ίδιου νομού υποχρεούνται να έχουν οργανώσει αντίστοιχες υπηρεσιακές μονάδες.” Ουσιαστικά δηλαδή σήμερα οι ΥΔΟΜ θα έπρεπε να είναι στελεχωμένες σε όλους σχεδόν τους Δήμου της χώρας. Αντ’ αυτού παρατηρείται το ανάποδο. Οι μικρότεροι ιδίως Δήμοι συνεχώς αποδυναμώνονται τεχνικά. Έτσι οι περισσότερες υπάρχουσες ΥΔΟΜ συνεχίζουν να υποστηρίζουν τους μικρότερους Δήμους του νομού τους. Το προσωπικό των ΥΔΟΜ αυτών είναι όλο και λιγότερο αριθμητικά, χωρίς ηλικιακή ανανέωση και με πολλά παράλληλα καθήκοντα. Πλήθος ΥΔΟΜ βρίσκονται πέρα από τα όρια της λειτουργίας τους, ακόμα και για την στοιχειώδη εξυπηρέτηση της καθημερινότητας. Οι συνθήκες αυτές συχνά εξοργίζουν τους συναλλασσόμενους πολίτες και μηχανικούς. Η υπερβολική πίεση συνεπάγεται σημαντική πιθανότητα λαθών κατά τους έλεγχους, κυρίως αρτιότητας/οικοδομησιμότητας, διαγράμματος δόμησης και χρήσεων γης, τα οποία λάθη δύσκολα διορθώνονται αργότερα. Η υποστελέχωση επίσης οδηγεί πολλές διαδικασίες οι οποίες κρίνουν την πορεία ένταξης επενδυτικών προτάσεων (ΕΣΠΑ, Leader, κ.λπ.) να κινδυνεύουν με απένταξη. Το προσωπικό που είναι ήδη λιγοστό, «γηρασμένο», επιφορτισμένο με αρκετές αρμοδιότητες και πολυπλοκότητα υποθέσεων-νομοθεσίας, θα κληθεί να προχωρήσει, επιπλέον των αυξημένων καθηκόντων του, στην καταγραφή και ψηφιοποίηση στοιχείων και γεωχωρικών δεδομένων, τα οποία εισαγάγει το υπό ψήφιση νομοσχέδιο σε αρκετά σημεία του. Επίσης οι ΥΔΟΜ των Δήμων έχουν ως μέλημα εκτός τον έλεγχο, την χάραξη και θεσμοθέτηση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού της περιοχής αρμοδιότητάς τους (σχέδια πόλης, όρια οικισμών, ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ/ΖΟΕ/κύρωση δρόμων/ κανονιστικές πράξεις/καταγραφή, προστασία και διαχείριση δημοτικής περιουσίας, κ.α.), το οποίο ελάχιστα γίνεται κατορθωτό σήμερα. Η ανάθεση του ελέγχου κατασκευών στο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος δεν θα ελαφρύνει τόσο σημαντικά τις ΥΔΟΜ, καθώς αφενός ο έλεγχος των καταγγελιών είναι ένα μόνο μέρος από τον όγκο του αντικειμένου τους και αφετέρου το Παρατηρητήριο ενδεχομένως να αποσπάσει ήδη κάποιους από τους υπαλλήλους των ΥΔΟΜ, με συνέπεια την περαιτέρω συρρίκνωση της λειτουργικής τους επάρκειας. Σίγουρα λύση δεν αποτελεί η προτεινόμενη εφαρμογή ασφυκτικών περιορισμών στους χρόνους διεκπεραίωσης και ελέγχου των φακέλων των οικοδομικών αδειών και μόνον προστριβές και επί πλέον εντάσεις άνευ ουσίας, εκτιμάται ότι θα προκαλέσει. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Να υλοποιηθεί άμεσα θεσμική ρύθμιση, ώστε να δοθεί η δυνατότητα προσλήψεων μονίμου νέου προσωπικού για την απαραίτητη στελέχωση των ΥΔΟΜ κάθε Δήμου. Εναλλακτικά να δοθεί η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων, με σκοπό την όσο το δυνατόν αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας τους. Έτσι θα μπορέσει να “δουλέψει” ο υπό ψήφιση Νόμος, με τις όποιες απαραίτητες βελτιώσεις του, ως προς την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση των στόχων του, του πολεοδομικού σχεδιασμού, της μηχανοργάνωσης, της παραγωγικότητας, της διαφάνειας και μετάβασης στην ηλεκτρονική εποχή. 2) Αναφορά στο άρθρο 49 παρ.β.iv) και με δεδομένη την κατάσταση και τις παρούσες συνθήκες στις ΥΔΟΜ: A) Η δυνατότητα που δίδεται με την άπρακτη παρέλευση 18 ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του φακέλου της οικοδομικής άδειας, να θεωρείται αυτοδίκαια ολοκληρωμένος ο έλεγχος από την ΥΔΟΜ, κρίνεται ότι θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα κι εμπλοκές από διευκολύνσεις. Είναι πιθανό να περάσουν φάκελοι με πολλές και σημαντικές ελλείψεις, κάποιες από τις οποίες δύσκολα θα διορθώνονται στη συνέχεια. Είναι παράλογο να θεωρείται κάποιος φάκελος ελεγμένος, όταν υπάρχει η πιθανότητα να μην έχει καν ανοιχθεί ο φάκελος, για τους λόγους που αναφέρθηκαν κι αναλύθηκαν παραπάνω. B) Επίσης, κρίνεται ιδιαιτέρως αυστηρό, να τιμωρείται πειθαρχικά υπάλληλος, λόγω του ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία 18 ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του φακέλου της οικοδομικής άδειας. Υπάρχουν χρονικές περίοδοι όπου στην ΥΔΟΜ κατατίθενται μαζικά φάκελοι λόγω διαφόρων περιστάσεων, συνεπώς δεν θα μπορούν να ελεγχθούν σωστά ταυτόχρονα όλες εντός του 18ήμερου. Επίσης υπάρχουν περίοδοι όπου δίδονται άδειες προσωπικού ή δίδονται προθεσμίες διεκπεραίωσης υπηρεσιακών θεμάτων-καταγγελιών-κλήτευσης ως μαρτύρων ή ενόρκων σε δικαστήρια-συμμετοχής σε σεμινάρια και επιτροπές, για τις οποίες οι ήδη λιγοστοί υπάλληλοι ΥΔΟΜ αναγκάζονται να μην εκτελούν καθημερινά το καθαυτό έργο ελέγχου οικοδομικών αδειών. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Να απαλειφθεί η παρ.1.β.iv.) του άρθρου 49. 3) Στο Άρθρο 49 γίνεται αναφορά για “υπαλλήλους μηχανικούς ΠΕ ή ΤΕ”, ενώ στο ίδιο άρθρο παρακάτω γίνεται λόγος για την περίπτωση έλλειψης των παραπάνω, ότι ο έλεγχος θα γίνεται από “πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης”. Δηλαδή, το ίδιο αντικείμενο αναφέρεται με άλλη ονομασία. Στο Σχέδιο Νόμου έχουν υπεισέλθει και άλλες όμοιες περιπτώσεις, όπως ενδεικτικά αναφέρονται: διπλωματούχους μηχανικούς Α.Ε.Ι./μηχανικούς ΠΕ, ΥΔΟΜ/Υ.ΔΟΜ/Υπηρεσία Δόμησης, οικοδομική άδεια/άδεια δόμησης, κ.λπ. Επίσης, στο ίδιο άρθρο 49, στο τέλος της παρ.1, γίνεται λόγος για “…περιπτώσεις (α) και (β) του παρόντος άρθρου…” και παρακάτω για “…των ανωτέρω σταδίων (α) και (β) του παρόντος άρθρου”, χωρίς να είναι σαφώς προσδιορισμένα ποια είναι αυτά τα στάδια (α) και (β). Με εκτίμηση