• • Άρθρο 5: Το κείμενο του παρόντος σχεδίου νόμου παραμένει σε πολύ γενικές γραμμές όσον αφορά στο σχεδιασμό και στη δομή των Αγορών Χονδρικής (Χονδρική Αγορά Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Αγορά Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσια Αγορά και Αγορά Εξισορρόπησης). Είναι απολύτως αναγκαίο να περιγραφούν αναλυτικά οι Αγορές Χονδρικής και οι σχετικοί Κώδικες, όπως αντίστοιχα γίνεται στο ν. 4001/2011 για τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό και τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να χρησιμοποιηθεί η δουλειά που ήδη έχει γίνει από ΡΑΕ, ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ με την εκπόνηση συγκεκριμένων κειμένων που αφορούν την εφαρμογή του μοντέλου-στόχου στην Ελλάδα και τα οποία παρουσιάστηκαν στους συμμετέχοντες στην αγορά τον Οκτώβριο του 2014. • Άρθρο 5, Παρ. 1: Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη και για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά στα οποία οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ περισσοτέρων του ενός προμηθευτών. • Άρθρο 5, Παρ. 2: Το σχέδιο νόμου δεν διευκρινίζει εάν στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, την Ενδοημερήσια Αγορά, καθώς και την Αγορά Εξισορρόπησης η συμμετοχή γίνεται σε επίπεδο μονάδας παραγωγής ή χαρτοφυλακίου ενέργειας. Η θέση του Συνδέσμου μας είναι ότι για όσο χρονικό διάστημα εξακολουθεί να υπάρχει μόνο μια εταιρεία στην ελληνική αγορά η οποία διαθέτει διαφοροποιημένο στόλο μονάδων παραγωγής, αλλά και πολύ αυξημένα μερίδια στην λιανική αγορά, η διασφάλιση των ίσων όρων ανταγωνισμού αλλά και της οικονομικά αποδοτικής παραγωγής ηλεκτρισμού, συνεπάγεται η συμμετοχή σε αυτές τις Αγορές Χονδρικής να γίνεται σε επίπεδο μονάδων παραγωγής. Η έως τώρα διεθνής εμπειρία δείχνει ότι η κεντρική κατανομή των συμβατικών μονάδων παραγωγής από τον Διαχειριστή Συστήματος, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή των συμβατικών παραγωγών ανά μονάδα κι όχι με χαρτοφυλάκιο ενέργειας, είναι περισσότερο πιθανό να οδηγήσει στη βελτιστοποίηση του κοινωνικού πλεονάσματος και στο βέλτιστο δυνατό προγραμματισμό και κατανομή των μονάδων προκειμένου να καλυφθεί το φορτίο του συστήματος και οι απαιτήσεις σε εφεδρεία κι ευέλικτη ισχύ. • Άρθρο 5, Παρ. 2Α: Το παρόν σχέδιο νόμου θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η λειτουργία της Αγοράς Προθεσμιακών Προϊόντων δεν θα επιτρέψει στη μοναδική εταιρεία με διαφοροποιημένο στόλο μονάδων παραγωγής και πολύ υψηλό μερίδιο στη λιανική αγορά να συνάπτει διμερή συμβόλαια για την κάλυψη πελατών που εκπροσωπεί με χρήση των ακριβότερων θερμικών μονάδων που κατέχει και λειτουργεί. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα οι μονάδες αυτές να ενταχθούν στον προγραμματισμό και να κατανεμηθούν σε πραγματικό χρόνο σε βάρος των πιο σύγχρονων και αποδοτικών μονάδων παραγωγής, ενώ το μεσοσταθμικό κόστος της δεσπόζουσας εταιρείας, άρα και τα τιμολόγια που προσφέρει, να παραμένουν συγκρατημένα με την αυξημένη χρήση των φθηνότερων της μονάδων στην Αγορά Επόμενης Ημέρας. Επομένως θα πρέπει στο πλαίσιο του υγιούς ανταγωνισμού το παρόν σχέδιο νόμου να περιλάβει και σχετική διάταξη που να προνοεί για την αποτροπή μιας τέτοιας στρατηγικής συμπεριφοράς από τη δεσπόζουσα επιχείρηση.