Άρθρο 05 – Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας

1. Οι συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας διενεργούνται στις ακόλουθες Αγορές: Χονδρική Αγορά Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Αγορά Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσια Αγορά και Αγορά Εξισορρόπησης. Συναλλαγές επί Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι δυνατό να συνάπτονται διμερώς και εκτός της Χονδρικής Αγοράς Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας,.
2. Οι Αγορές έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Α. Χονδρική Αγορά Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας,
(α) Στην Χονδρική Αγορά Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας,οι Συμμετέχοντες δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις αγοράς και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, με υποχρέωση φυσικής παράδοσης, συμφωνα με τα χαρακτηριστικά των Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας.
(β) Η λειτουργία της Χονδρικής Αγοράς Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας,διενεργείται από τον Διαχειριστή της Χονδρικής Αγοράς Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος νόμου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα της Χονδρικής Αγοράς Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Β. Αγορά Επόμενης Ημέρας
(α) Στην Αγορά Επόμενης Ημέρας υποβάλλονται από τους Συμμετέχοντες Εντολές Συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας με υποχρέωση φυσικής παράδοσης την επόμενη ημέρα (Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης). Στην Αγορά Επόμενης Ημέρας δηλώνονται και οι ποσότητες ενέργειας που έχουν δεσμευτεί μέσω διενέργειας συναλλαγών επί Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, που έχουν πραγματοποιηθεί είτε μέσω της Χονδρικής Αγοράς Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, είτε εκτός αυτής. Οι εντολές πώλησης των Παραγωγών οφείλουν να εξαντλούν το υπόλοιπο της διαθέσιμης ισχύος των μονάδων τους, που δεν έχει δεσμευτεί μέσω διενέργειας συναλλαγών επί Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας.
(β) Η λειτουργία της Aγοράς Επόμενης Ημέρας, στο πλαίσιο της ενιαίας σύζευξης των ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, διενεργείται από τον Ορισθέντα Διαχειριστή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΟΔΑΗΕ), σε συνεργασία με τον Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ και τους αρμόδιους φορείς, σύμφωνα με τον Κώδικα Αγοράς Επομένης Ημέρας.
Γ. Ενδοημερήσια Αγορά
(α) Στην Ενδοημερήσια Αγορά οι Συμμετέχοντες δύνανται να υποβάλλουν Εντολές Συναλλαγών για φυσική παράδοση την Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Εντολών Συναλλαγών στην Αγορά Επόμενης Ημέρας λαμβάνοντας υπόψη τις ποσότητες ενέργειας που έχουν δεσμευτεί μέσω διενέργειας συναλλαγών επί Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας,τις οποίες έχουν πραγματοποιήσει, τα αποτελέσματα της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, καθώς και τυχόν περιορισμούς που έχουν προκύψει από την Αγορά Εξισορρόπησης.
(β) Η λειτουργία της Ενδοημερήσιας Aγοράς, στο πλαίσιο της ενιαίας σύζευξης των ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και των συμπληρωματικών ενδοημερήσιων περιφερειακών δημοπρασιών, διενεργείται από τον Ορισθέντα Διαχειριστή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΟΔΑΗΕ) σε συνεργασία με τον Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ και τους αρμόδιους φορείς, σύμφωνα με τον Κώδικα Ενδοημερήσιας Αγοράς και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου.
Δ. Αγορά Εξισορρόπησης
(α) Η Αγορά Εξισορρόπησης περιλαμβάνει την Αγορά Ισχύος Εξισορρόπησης, την Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης, καθώς και τη διαδικασία εκκαθάρισης αποκλίσεων. Οι Συμμετέχοντες σε αυτήν έχουν υποχρέωση υποβολής προσφορών με υποχρέωση φυσικής παράδοσης για το σύνολο της διαθέσιμης ισχύος τους, τόσο στην Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης όσο και στην Αγορά Ισχύος Εξισορρόπησης.
(β) Η διαχείριση της Αγοράς Εξισορρόπησης είναι αρμοδιότητα του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, ως υπευθύνου για την εξισορρόπηση του ΕΣΜΗΕ. Η λειτουργία της Aγοράς διενεργείται σύμφωνα με τον Κώδικα Αγοράς Εξισορρόπησης και τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.
3. Για τη λειτουργία των Aγορών που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, οι αρμόδιοι Διαχειριστές διαθέτουν κατάλληλα πιστοποιημένα πληροφοριακά συστήματα, τα οποία θα πρέπει να διασφαλίζουν τη λειτουργική διεπαφή μεταξύ τους και την ομαλή μεταφορά δεδομένων από τη μία Αγορά στην άλλη, όπου αυτό απαιτείται, ιδίως στις περιπτώσεις όπου τα αποτελέσματα μιας Αγοράς αποτελούν εισαγόμενα δεδομένα και βάση για την επόμενη χρονικά Αγορά.
4. Με την επιφύλαξη διατάξεων του ενωσιακού δικαίου, οι συναλλαγές που τελούνται στο πλαίσιο των ανωτέρω Aγορών, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για τη δικαστική επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος νόμου, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

  • • Άρθρο 5: Το κείμενο του παρόντος σχεδίου νόμου παραμένει σε πολύ γενικές γραμμές όσον αφορά στο σχεδιασμό και στη δομή των Αγορών Χονδρικής (Χονδρική Αγορά Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Αγορά Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσια Αγορά και Αγορά Εξισορρόπησης). Είναι απολύτως αναγκαίο να περιγραφούν αναλυτικά οι Αγορές Χονδρικής και οι σχετικοί Κώδικες, όπως αντίστοιχα γίνεται στο ν. 4001/2011 για τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό και τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να χρησιμοποιηθεί η δουλειά που ήδη έχει γίνει από ΡΑΕ, ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ με την εκπόνηση συγκεκριμένων κειμένων που αφορούν την εφαρμογή του μοντέλου-στόχου στην Ελλάδα και τα οποία παρουσιάστηκαν στους συμμετέχοντες στην αγορά τον Οκτώβριο του 2014.

    • Άρθρο 5, Παρ. 1: Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη και για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά στα οποία οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ περισσοτέρων του ενός προμηθευτών.

    • Άρθρο 5, Παρ. 2: Το σχέδιο νόμου δεν διευκρινίζει εάν στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, την Ενδοημερήσια Αγορά, καθώς και την Αγορά Εξισορρόπησης η συμμετοχή γίνεται σε επίπεδο μονάδας παραγωγής ή χαρτοφυλακίου ενέργειας. Η θέση του Συνδέσμου μας είναι ότι για όσο χρονικό διάστημα εξακολουθεί να υπάρχει μόνο μια εταιρεία στην ελληνική αγορά η οποία διαθέτει διαφοροποιημένο στόλο μονάδων παραγωγής, αλλά και πολύ αυξημένα μερίδια στην λιανική αγορά, η διασφάλιση των ίσων όρων ανταγωνισμού αλλά και της οικονομικά αποδοτικής παραγωγής ηλεκτρισμού, συνεπάγεται η συμμετοχή σε αυτές τις Αγορές Χονδρικής να γίνεται σε επίπεδο μονάδων παραγωγής. Η έως τώρα διεθνής εμπειρία δείχνει ότι η κεντρική κατανομή των συμβατικών μονάδων παραγωγής από τον Διαχειριστή Συστήματος, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή των συμβατικών παραγωγών ανά μονάδα κι όχι με χαρτοφυλάκιο ενέργειας, είναι περισσότερο πιθανό να οδηγήσει στη βελτιστοποίηση του κοινωνικού πλεονάσματος και στο βέλτιστο δυνατό προγραμματισμό και κατανομή των μονάδων προκειμένου να καλυφθεί το φορτίο του συστήματος και οι απαιτήσεις σε εφεδρεία κι ευέλικτη ισχύ.

    • Άρθρο 5, Παρ. 2Α: Το παρόν σχέδιο νόμου θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η λειτουργία της Αγοράς Προθεσμιακών Προϊόντων δεν θα επιτρέψει στη μοναδική εταιρεία με διαφοροποιημένο στόλο μονάδων παραγωγής και πολύ υψηλό μερίδιο στη λιανική αγορά να συνάπτει διμερή συμβόλαια για την κάλυψη πελατών που εκπροσωπεί με χρήση των ακριβότερων θερμικών μονάδων που κατέχει και λειτουργεί. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα οι μονάδες αυτές να ενταχθούν στον προγραμματισμό και να κατανεμηθούν σε πραγματικό χρόνο σε βάρος των πιο σύγχρονων και αποδοτικών μονάδων παραγωγής, ενώ το μεσοσταθμικό κόστος της δεσπόζουσας εταιρείας, άρα και τα τιμολόγια που προσφέρει, να παραμένουν συγκρατημένα με την αυξημένη χρήση των φθηνότερων της μονάδων στην Αγορά Επόμενης Ημέρας. Επομένως θα πρέπει στο πλαίσιο του υγιούς ανταγωνισμού το παρόν σχέδιο νόμου να περιλάβει και σχετική διάταξη που να προνοεί για την αποτροπή μιας τέτοιας στρατηγικής συμπεριφοράς από τη δεσπόζουσα επιχείρηση.

  • 16 Σεπτεμβρίου 2016, 13:17 | Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

    Στο Άρθρο 5, Παράγραφος 1 αναφέρεται ότι Συναλλαγές επί Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι δυνατό να συνάπτονται διμερώς και εκτός της Χονδρικής Αγοράς Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Επομένως, ανακύπτει το ερώτημα αν ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ και ο ΛΑΓΗΕ θα γνωρίζουν την ύπαρξη τέτοιου είδους συναλλαγών, οπότε προτείνεται να καλυφθεί αυτό το κενό.