• Σχόλιο του χρήστη 'Τριαντάφυλλος Σφυρής, Πολιτικός Μηχνανικός' | 1 Οκτωβρίου 2016, 12:53

    Στην παράγραφο 1.β.ι.γ που αφορά τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει το διάγραμμα κάλυψης αναφέρεται: "Σε περιπτώσεις προσθήκης, περιέχονται και τα παλαιά κτίσματα με όλα τα παραπάνω στοιχεία, οι αριθμοί των αδειών τους ή των τίτλων ή των αποφάσεων εξαίρεσης ή αναστολής κατεδάφισης αν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τακτοποίησης ή νομιμοποίησης." Η διάταξη αυτή προέρχεται από την παρ. 4.γ. του άρθρου 9 του ν. 4030/11: "Σε περιπτώσεις προσθήκης, περιέχονται και τα παλαιά κτίσματα με όλα τα παραπάνω στοιχεία, οι αριθμοί των αδειών τους ή των τίτλων ή των αποφάσεων εξαίρεσης ή αναστολής κατεδάφισης αν είναι αυθαίρετα." Και αυτή με την σειρά της από την παρ. Β.ΙΙ.1.1.β του Παραρτήματος του ΠΔ 3-9-1983 (ΦΕΚ 394Δ): "Σε περιπτώσεις προσθήκης θα περιέχονται και τα παλαιά κτίσματα με όλα τα παραπάνω στοιχεία και επιπλέον τους αριθμούς των αδειών τους ή των τίτλων ή των αποφάσεων εξαίρεσης τους από την κατεδάφιση, αν η ανέγερση τους ήταν αυθαίρετη." Η διάταξη αυτή του ΠΔ 3-9-1983 αποσκοπούσε στον έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης, τον οποίο όμως έλεγχο περιόριζε αποκλειστικά και μόνο στα ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ και όχι σε άλλες αυθαίρετες εντός του οικοπέδου κατασκευές, όπως αυτές που περιλαμβάνει η κατηγορία 3 του άρθρου 9 του ν. 4178 -που υιοθετεί και το άρθρο 80 του νομοσχεδίου- όπως φούρνοι, διακοσμητικοί κρουνοί και άλλα διακοσμητικά στοιχεία (περίπτωση α), πέργολες (περίπτωση στ), δεξαμενές αποχέτευσης στεγανές ή απορροφητικές καθώς και δεξαμενές νερού (περίπτωση η), περιτοιχίσεις πάνω από 1,00 μέτρο (περίπτωση ια). Κατά την άποψή μου ο περιορισμός της έννοιας «αυθαίρετο» μόνο στα κτίσματα ήταν απόλυτα σωστός και τόσα χρόνια αυτό μόνο έλεγχαν οι πολεοδομίες πριν να εκδώσουν μια οικοδομική άδεια προσθήκης και κανένας δε ασχολούνταν με τους φούρνους, τους κρουνούς κλπ. που μπορεί να υπήρχαν στο οικόπεδο. Όλοι άρχισαν να ασχολούνται με τους φούρνους, τις βρύσες κλπ. από τότε που ο ν. 4014 και στην συνέχεια ο ν. 4178 όρισε την κατηγορία 3, οπότε οι ΥΔΟΜ γέμισαν με καταγγελίες για τέτοια αυθαίρετα. Συνεπώς μετά την ισχύ των νόμων 4014 και 4178 οι οποίοι επέκτειναν το έλεγχο νομιμότητας και στις κατασκευές της κατηγορίας 3, η διάταξη αυτή βρίσκεται σε αντίφαση με την κατηγορία 3 του άρθρου 80 του νομοσχεδίου, αφού επιτρέπει την έκδοση οικοδομικής άδειας προσθήκης χωρίς έλεγχο αν στο οικόπεδο υπάρχουν αυθαίρετα της κατηγορίας 3. Για να αρθεί αυτή η αντίφαση θα πρέπει στο διάγραμμα κάλυψης να αποτυπώνονται και ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ και να αναγράφονται οι αριθμοί των αδειών τους ή των αποφάσεων εξαίρεσης ή αναστολής κατεδάφισης αν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τακτοποίησης ή νομιμοποίησης. Αλλά αν αυτό εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες τις κατασκευές της κατηγορίες 3 και σε όσες κατασκευές χαρακτηρίζει αυθαίρετες το άρθρο 60 του νομοσχεδίου, θα οδηγηθούμε πολίτες, μελετητές και ΥΔΟΜ σε ένα άπατο πηγάδι γραφειοκρατίας και πολυπλοκότητας με αποτέλεσμα την αδυναμία έκδοσης οποιασδήποτε άδειας προσθήκης ή επισκευής, πράμα που θα εξηγήσω με μερικά παραδείγματα: Α) Με βάση την κατηγορία 3 θεωρούνται αυθαίρετες και οι κατασκευές που έχουν παραβάσεις του κτιριοδομικού κανονισμού (περίπτωση ιζ). Άρα σε περίπτωση άδειας προσθήκης για να πιστοποιηθεί ότι στο οικόπεδο δεν υπάρχουν αυθαίρετα, θα πρέπει πάνω στο διάγραμμα κάλυψης να αναγράφεται εκτός από τον αριθμό άδειας του υπάρχοντος κτίσματος και βεβαίωση του μηχανικού ότι στο κτίσμα δεν υπάρχουν παραβάσεις του κτιριοδομικού κανονισμού ή αν υπάρχουν ότι τακτοποιήθηκαν ή νομιμοποιήθηκαν! Μερικές συνηθισμένες παραβάσεις του κτιριοδομικού κανονισμού, οι οποίες με βάση τις διατάξεις του νομοσχεδίου καθιστούν ένα κτίσμα αυθαίρετο: εξωτερικός τοίχος ή κούφωμα που επιτρέπει την είσοδο υγρασίας στο κτίριο (παράβαση του άρθρου 9, παρ. 3.6 του κτιριοδομικού κανονισμού), κάποιο εξωτερικό κούφωμα από υλικό ευπαθές στην ηλιακή ακτινοβολία (παράβαση του άρθρου 9, παρ. 3.7 του κτιριοδομικού κανονισμού), κάποια σκάλα της οποίας κάποιο σκαλοπάτι διαφέρει από τα υπόλοιπα ως προς το ύψος περισσότερο από 5 χιλιοστά ή ως προς στο πλάτος περισσότερο από 1 εκατοστό (παράβαση του άρθρου 9, παρ. 4.6.γ του κτιριοδομικού κανονισμού). Νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε σε τι πηγάδι άπατο θα πέσουμε πολίτες, μελετητές και ΥΔΟΜ!!! Με βάση το άρθρο 60 του νομοσχεδίου «1. Αυθαίρετη είναι κάθε κατασκευή κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν.4067/2012 ή αλλαγή χρήσης που εκτελείται ή έχει εκτελεστεί: α) χωρίς οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ». Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4067/12 για εξωτερικούς χρωματισμούς, αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων, επισκευή επιχρισμάτων, επισκευή όψεων, αλλαγή ή επισκευή δαπέδων και επενδύσεων τοίχων ή οροφών, συντήρηση, επισκευή ή διασκευή ή τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων και για αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα απαιτείται η έγγραφη ενημέρωση, άλλως οι εργασίες είναι αυθαίρετες. Άρα σε περίπτωση άδειας προσθήκης για να πιστοποιηθεί ότι στο οικόπεδο δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές, θα πρέπει πάνω στο διάγραμμα κάλυψης να αναγράφεται εκτός από τον αριθμό άδειας του υπάρχοντος κτίσματος και βεβαίωση του μηχανικού ότι στο κτίσμα δεν έγιναν εξωτερικοί χρωματισμοί, αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων, επισκευή επιχρισμάτων κλπ. μετά την αρχική κατασκευή του κτιρίου (!!) ή αν έγιναν, να αναγράφονται τα αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν είτε ότι έγιναν πριν την ισχύ του ν. 4067 που καθιέρωσε τις έγγραφες ενημερώσεις (π.χ. μέσω τιμολογίων αγοράς υλικών) είτε ότι έγιναν μετά από έγγραφη ενημέρωση (π.χ με αναγραφή του αριθμού πρωτοκόλλου της έγγραφης ενημέρωσης) είτε αν έγιναν χωρίς την έγγραφη ενημέρωση τα αποδεικτικά στοιχεία υπαγωγής των αυθαιρέτων αυτών εργασιών σε καθεστώς τακτοποίησης ή νομιμοποίησης! Νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε και πάλι σε τι πηγάδι άπατο θα πέσουμε πολίτες, μελετητές και ΥΔΟΜ!!! Πάλι με βάση το άρθρο 60 του νομοσχεδίου «1. Αυθαίρετη είναι κάθε κατασκευή κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν.4067/2012 ή αλλαγή χρήσης που εκτελείται ή έχει εκτελεστεί: δ) κατά παράβαση γενικών ή ειδικών διατάξεων». Τέτοιες διατάξεις είναι και ο κανονισμός θερμομόνωσης. Άρα σε περίπτωση άδειας προσθήκης για να πιστοποιηθεί ότι στο οικόπεδο δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές, θα πρέπει πάνω στο διάγραμμα κάλυψης να αναγράφεται εκτός από τον αριθμό άδειας του υπάρχοντος κτίσματος και βεβαίωση του μηχανικού ότι στο κτίσμα δεν υπάρχει καμία παράβαση του κανονισμού θερμομόνωσης. Προφανώς ο μόνος που μπορεί να το βεβαιώσει και να είναι σίγουρος ότι δεν ψεύδεται είναι ο επιβλέπων του έργου! Νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε και πάλι σε τι πηγάδι άπατο θα πέσουμε!!! Σταματώ τα παραδείγματα λόγω περιορισμένου χώρου. Είμαι όμως στην διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες. ΠΡΟΤΑΣΗ: Να επιστρέψει η έννοια "αυθαίρετο" εκεί που τον ξέραμε τόσα χρόνια, πριν να εμφανιστούν οι νόμοι 4014 και 4178, δηλ. σε αυτό που αναφέρει η διάταξη του νομοσχεδίου σας: στα κτίσματα και μόνο. Ούτε κρουνοί, ούτε παράθυρα, ούτε κλιματιστικά κλπ. Για να πάρετε μια μικρή μόνο γεύση για το που έχει οδηγήσει το «ξεχείλωμα» της έννοιας «αυθαίρετο» που προκάλεσαν οι νόμοι 4014 και 4178 (που διατηρεί και το νομοσχέδιο) διαβάστε σας παρακαλώ δύο διηγήματά μου (βασίζονται σε σύνθεση αληθινών περιπτώσεων) στα Link http://www.e-archimedes.gr/component/k2/item/4649- και http://www.e-archimedes.gr/component/k2/item/4713-