• §1 Δεν είναι δυνατό να ταυτίζονται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών. Για το λόγο αυτό ζητούμε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών να είναι τουλάχιστον κατά δύο χρόνια μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης, όπως ακριβώς προβλέπεται και στο Ν.4178/13. §4 Στο τέλος της παραγράφου πρέπει να γίνει η εξής διόρθωση: «…όπως ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 84…»