Άρθρο 86 Μειώσεις και επιβαρύνσεις ενιαίου ειδικού προστίμου και καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής

1. Για τις αυθαίρετες κατασκευές που υπάγονται στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων του παρόντος νόμου η υποβολή της αίτησης υπαγωγής και των συνοδευτικών της στοιχείων και δικαιολογητικών δύνανται να υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι την 08/10/2018. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να παραταθεί η παραπάνω προθεσμία υπαγωγής.

2. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α του παρόντος, μειώνεται:

α) κατά 20%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή/ χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος έως την 08/02/2017.
β) κατά 10%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή/ χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 09/02/2017 έως την 08/08/2017.

3. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α του παρόντος, αυξάνεται:
α) κατά 10%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή/ χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 09/08/2017 έως την 08/02/2018.
β) κατά 20%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή/ χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος μετά την 09/02/2018.

4. Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 3 μείωση του προστίμου δεν ισχύει σε περίπτωση που πριν την ημερομηνία υπαγωγής εντοπιστούν οι αυθαίρετες κατασκευές/ αλλαγές χρήσης από το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος. Στην περίπτωση αυτή το ενιαίο ειδικό πρόστιμο όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α του παρόντος, αυξάνεται σε κάθε περίπτωση κατά 20%, στις δε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές, όπως ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 84, αυξάνεται κατά 40%.

5. Σε περίπτωση που για την υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες εργασίες προσαρμογής:
α) βάσει της απόφασης της Επιτροπής ελέγχου αυθαίρετων κατασκευών για λόγους προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος σύμφωνα με το άρθρο 99 ή
β) βάσει της απόφασης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής ή του Περιφερειακού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής ή του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής για τις αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις σε διατηρητέα κτίρια σύμφωνα με το άρθρο 100,
το ενιαίο ειδικό πρόστιμο, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α του παρόντος, μειώνεται κατά 50%, εφόσον προσκομιστεί βεβαίωση της Επιτροπής ή των Συμβουλίων ότι οι εργασίες προσαρμογής υλοποιήθηκαν προσηκόντως.

6. Σε περίπτωση που για την υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες εργασίες στατικής ενίσχυσης με βάση την εκπονηθείσα στατική μελέτη μηχανικού που προβλέπεται στην περ. 8 του άρθρου 83, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α του παρόντος, μειώνεται κατά:
α) 60% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 3
β) 50% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 2
γ) 30% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 1,
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσδιορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

 • 10 Οκτωβρίου 2016, 08:10 | ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΡΚΩΝΑ

  Άρθρο 86
  Παρ.2,3
  Αδύνατον να εφαρμοσθούν για τεχνικούς λόγους, λόγω συσσώρευσης απίστευτου όγκου δουλειάς κατά το α’ ή και β’ εξάμηνο με το δελεαστικό bonus της έκπτωσης του 20% & 10%.
  Αναιρούν την ουσία του νόμου, τορπιλίζουν το πνεύμα των προθέσεων και της πολιτικής βούλησης του υπουργείου να θεραπεύσει μια πληγή δεκαετιών όταν επικεντρώνονται στενά σε ρυθμίσεις που έχουν αποκλειστικά εισπρακτικό χαρακτήρα.
  Εντός της διάρκειας ισχύος ενός νόμου οι πολίτες από τον ίδιο το νόμο δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα.
  Η μετάβαση από το β’ στο γ’ εξάμηνο ορίζει αύξηση του προστίμου κατά 22% και από το α’ στο δ’ 50%
  Απαιτείται κατά τη γνώμη μου ριζική αναθεώρηση και επαναπροσδιορισμός των διατάξεων του συγκεκριμένου άρθρου συμπεριλαμβανομένων των παρ. 4, 5 & 6.
  Παρ.4
  Οι ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές, δεν ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 84, αλλά στην παράγραφο 8 του άρθρου 84,

 • 10 Οκτωβρίου 2016, 07:42 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Παράγραφος 3 και 4 : Να διαγραφούν στο σύνολο τους οι παράγραφοι 3 και 4 . Να σταματήσουν οι τιμωριτικές τακτικές των πολιτών με αυξήσεις προστίμων
  Παράγραφος 6 : Αν δεν καταργηθεί να επαναδιατυπωθεί ως εξής :

  Σε περίπτωση προαιρετικής επιλογής για εκπόνηση Μελέτης στατικής επάρκειας
  το ειδικό πρόστιμο όπως υπολογίζεται με το Παράρτημα Α του παρόντος μειώνεται κατά (20%)

 • 10 Οκτωβρίου 2016, 06:07 | Δημ. Φλάσκος

  Αναφορικά με την παρ. 3:

  «3. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α του παρόντος, αυξάνεται:
  α) κατά 10%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή/ χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 09/08/2017 έως την 08/02/2018.
  β) κατά 20%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή/ χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος μετά την 09/02/2018»

  Ενα παράδειγμα που αφορά υπόγειο επιφάνειας 50τμ (αδιάφορο το μέγεθος, το αποτέλεσμα είναι ανάλογο σε κάθε περίπτωση), σύμφωνο με την οικοδομική άδεια και με «μόνη» παράβαση την αυθαίρετη μετατροπή απο βοηθητική χρήση σε κύρια (εντός οικισμού, μετά το 2004…).
  Η παραπάνω αυθαίρετη χρήση «έχει την ατυχία» να αφορά κτίσμα εντός παραδοσιακού οικισμού και επιπρόσθετα ο ιδιοκτήτης του να προβαίνει στην υπαγωγή μετά τις 09/02/2018.
  Η τιμή ζώνης ήταν 900, και τώρα θα υπολογίζεται η νέα που είναι 850.

  Αν θεωρήσουμε ως Α το γινόμενο της επιφάνειας της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης(που υπολογίζεται με συντελ. υπέρβασης…) επι τους διάφορους συντελεστές που υπεισέρχονται στον υπολογισμό και παραμένουν κοινοί και για τον ν.4178/2013 και για τον παρόντα,
  Τότε το πρόστιμο θα είναι:

  1)Με τον ν4178/13: 900(ΤΖ) χ Α χ 0,50=450χΑ

  Με τον παρόντα:
  2α) 850(TZ) x A x 0,70 χ 1,20 χ1,20=856,8χΑ δηλαδή +190,4% προσαύξηση ή αν δεν υφίστανται οι προϋποθέσεις για το 0,70…

  2β) 850(TZ) x A x 1,0 χ 1,20 χ1,20= 1224χΑ δηλαδή +272% προσαύξηση.

  Σημειώνεται ότι εκ των δύο όμοιων συντελεστών της 2α) και της 2β), ο μεν ένας (1,20) αφορά την παρ. 8. β) του άρθρου 84
  και ο άλλος (1,20) την παρ. 3. β) του παρόντος.

  Νομίζω ότι οι παραπάνω προσαυξήσεις είναι υπερβολικές και «περισσότερο» άδικες αν αφορούν αυθαιρεσία εντός του εγκεκριμμένου όγκου.

 • 10 Οκτωβρίου 2016, 03:45 | Ε.Β.

  Να δοθεί περισσότερος χρόνος για την υποβολή των συνοδευτικών στοιχείων και δικαιολογητικών. Να υπάρχει μείωση προστίμου κατά 50% για ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου ή της αυτοτελούς ιδιοκτησίας. Η μείωση κατά 20% του προστίμου να ισχύει για τους 6 πρώτους μήνες.

 • §1 Δεν είναι δυνατό να ταυτίζονται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών. Για το λόγο αυτό ζητούμε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών να είναι τουλάχιστον κατά δύο χρόνια μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης, όπως ακριβώς προβλέπεται και στο Ν.4178/13.

  §4 Στο τέλος της παραγράφου πρέπει να γίνει η εξής διόρθωση: «…όπως ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 84…»

 • 9 Οκτωβρίου 2016, 13:58 | ΣΔΑΤΜΚ

  Πως θα ολοκληρωθεί η διαδικασία καταγραφής ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ των αυθαιρέτων μέσα σε δύο μόνο χρόνια, όταν μετά από 5 χρόνια και 2 νόμους (ν.4014/2011 και ν.4178/2013) έχει υπαχθεί ένα μικρό μόνο μέρος, (αλλά άγνωστο ως ποσοστό του συνόλου); Κατ’ εκτίμηση του Αναπληρωτή Υπουργού σε συνέντευξη τύπου στο Υ.Π.ΕΝ η εκτίμηση είναι κάτω του 40%. Μετά από πέντε χρόνια καταγραφής, το Υπουργείο μπορεί να κάνει μόνο εμπειρικές εκτιμήσεις δια της ηγεσίας του!

 • 8 Οκτωβρίου 2016, 13:28 | Μπονίκος Φ.

  Κατά την άποψη μου στις μειώσεις του προστίμου θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η δαπάνη για την ενεργειακή αναβάθμιση κατασκευών προ του έτους 2003 όπως όριζε ο Ν.4178/13. Δίνεται κίνητρο στους πολίτες να αναβαθμίσουν ενεργειακά τα ακίνητά τους και είναι ένας τρόπος για να κινηθεί η αγορά. Το κράτος εισπράτει ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές καθώς για όλες τις εργασίες που απαιτούνται εκδίδονται τα αντίστοιχα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.

 • 8 Οκτωβρίου 2016, 11:21 | Χρήστος Αντωνίου Πολιτικός Μηχανικός

  Στο άρθρο 86 παρ. 3 οι μειώσεις του Ενιαίου Ειδικού Προστίμου σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 1 πρέπει να αυξηθούν στο 50% , ενώ για σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 3 να φτάσουν έως και το 100 % με εξαίρεση του παράβολου. Σας θυμίζω ότι ο καταστρεπτικός σεισμός της 13ης Μαΐου 1995 της Κοζάνης έγινε σε περιοχή σεισμικής επικινδυνότητας 1 από τις τέσσερεις που προέβλεπε ο αντισεισμικός κανονισμός που ίσχυε τότε.
  Με το ίδιο σκεπτικό θα πρέπει να γίνει κλιμάκωση των μειώσεων του Ενιαίου Ειδικού Προστίμου και για τις Ενεργειακές Αναβαθμίσεις ανάλογα με την κλιματολογική ζώνη του ΚΕΝΑΚ .

 • 4 Οκτωβρίου 2016, 18:25 | Δημήτριος Αξιλιθιώτης Αρχιτέκτων Μηχανικός

  Θα πρέπει να μην υπάρχουν καταλητικές ημερομηνίες γιατι εως το 2050 θα υπάρχουν άλλες 17 καταλυτικές ημερομηνίες. Να καταργηθούν οι μειώσεις και οι αυξήσεις των προθεσμιών των παραγράφων 2 και 3.

  «4. Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 3 μείωση του προστίμου δεν ισχύει σε περίπτωση που πριν την ημερομηνία υπαγωγής εντοπιστούν οι αυθαίρετες κατασκευές/ αλλαγές χρήσης από το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος. Στην περίπτωση αυτή το ενιαίο ειδικό πρόστιμο όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α του παρόντος, αυξάνεται σε κάθε περίπτωση κατά 20%, στις δε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές, όπως ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 84, αυξάνεται κατά 40%.»
  ΕΔΩ ΕΓΙΝΕ «ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ» ΛΑΘΟΣ. ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2 ΚΑ ΙΟΧΙ ΣΤΗΝ 3 ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ.