• §1 Ο ελεγκτής δόμησης θα πρέπει να πραγματοποιεί έλεγχο επί τόπου προκειμένου να διαπιστώνει εάν καταγράφηκαν σωστά οι επιφάνειες και το είδος όλων των αυθαιρεσιών του ακινήτου. Αντίθετα ο έλεγχος για τον ορθό τρόπο υπολογισμού του προστίμου θα πρέπει να πραγματοποιείται από το ηλεκτρονικό σύστημα αυθαιρέτων. Με δικλείδες ασφαλείας που θα διαθέτει θα αποτρέπει ακούσια ή εκούσια λάθη στον τρόπο υπολογισμού του προστίμου. Επίσης ο έλεγχος από ελεγκτή δόμησης θα πρέπει να διενεργείται πριν από την έκδοση διοικητικής πράξης ή σύσταση δικαιοπραξίας ανεξαρτήτως ποσοστού εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου. §2 Όπως είναι διατυπωμένη η παράγραφος υπονοείται ότι η προσκόμιση βεβαίωσης απαιτείται για όλες τις δηλώσεις υπαγωγής, δηλαδή για εκείνες των Ν.4014/11 και Ν.4178/13 καθώς και του ν/σ. Προκειμένου να αποφευχθεί παρανόηση προτείνουμε η παράγραφος να διαμορφωθεί ως εξής: «Σε κάθε έκδοση διοικητικής πράξης ή σύσταση δικαιοπραξίας προσκομίζεται επιπλέον των απαιτουμένων στοιχείων, ηλεκτρονική βεβαίωση του αρμόδιου Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος για την ολοκλήρωση του ελέγχου της δήλωσης υπαγωγής στον παρόντα νόμο από Ελεγκτή Δόμησης.»