Άρθρο 92 Έλεγχος δηλώσεων υπαγωγής

1. Ο έλεγχος των δηλώσεων υπαγωγής στον παρόντα διενεργείται από Ελεγκτή Δόμησης, ο οποίος ορίζεται τυχαία, μετά από ηλεκτρονική κλήρωση και θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την εξόφληση του 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου. Ο έλεγχος αφορά στο σύνολο των στοιχείων που υποβλήθηκαν για την υπαγωγή και έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα.
α) Εφ’ όσον διαπιστωθούν ελλείψεις ή λάθη στον τρόπο υπολογισμού του προστίμου, ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός υποχρεούται εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση του πορίσματος να συμμορφωθεί με τις διαπιστωθείσες παρατηρήσεις.
β) Σε περίπτωση διαπίστωσης κατά τον έλεγχο της δήλωσης υπαγωγής ότι οι αυθαίρετες κατασκευές εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του άρθρου 73 της παρούσας ενότητας, η δήλωση ανακαλείται και επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 78 του παρόντος νόμου.
γ) Σε περίπτωση που έχει διενεργηθεί έλεγχος δήλωσης υπαγωγής από Ελεγκτή Δόμησης κατόπιν καταγγελίας και σχετικής εντολής από το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος, δεν απαιτείται νέος έλεγχος.
δ) Σε περίπτωση καταγγελίας κατά δήλωσης υπαγωγής η οποία έχει ελεγχθεί από Ελεγκτή Δόμησης, διενεργείται νέος έλεγχος της δήλωσης από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος, ο οποίος και αποφαίνεται τελικά.

2. Σε κάθε έκδοση διοικητικής πράξης ή σύσταση δικαιοπραξίας προσκομίζεται επιπλέον των απαιτουμένων στοιχείων, ηλεκτρονική βεβαίωση του αρμόδιου Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος για την ολοκλήρωση του ελέγχου της δήλωσης υπαγωγής από Ελεγκτή Δόμησης.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος, καθώς και η διαδικασία αμοιβής των Ελεγκτών Δόμησης.

4. Το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος ελέγχει δειγματοληπτικά ποσοστό τουλάχιστον 15% των πορισμάτων των Ελεγκτών Δόμησης της παραγράφου 1.

5. Το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος ελέγχει δειγματοληπτικά ποσοστό τουλάχιστον 15% των δηλώσεων υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών στους νόμους 4014/11 και 4178/13.

6. Καταγγελίες που αφορούν δηλώσεις υπαγωγής αυθαιρέτων στους νόμους 4014/11 και 4178/13 και στον παρόντα, ελέγχονται από Ελεγκτή Δόμησης μετά από σχετική ηλεκτρονική κλήρωση και εντολή από το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος. Σε περίπτωση προσφυγής του πορίσματος του Ελεγκτή Δόμησης επιλαμβάνεται η Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων του άρθρου 16.

 • 10 Οκτωβρίου 2016, 08:15 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΩΤΗΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΑΘΗ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 4178/2013 Η ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4178/2013 ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑΤΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΘΗ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.

 • 10 Οκτωβρίου 2016, 08:15 | ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΡΚΩΝΑ

  Άρθρο 92
  Παρ.1
  Γενικά θετικό το να ελέγχονται οι δηλώσεις υπαγωγής, όχι όμως στα στενά χρονικά όρια που τίθενται από τη διάταξη. Υπερβολικά μεγάλος όγκος δουλειάς αν σκεφτεί κανείς την πιθανότητα συσσώρευσης των περισσότερων δηλώσεων το πρώτο εξάμηνο ισχύος του νόμου
  Ανέφικτο να ελέγχονται όλα τα στοιχεία υποβολής όταν μάλιστα δεν προσδιορίζεται, για το μηχανικό, προθεσμία υποχρέωσης υποβολής τους στο ηλεκτρονικό σύστημα υπαγωγής.
  Πλήρης ασάφεια για το έργο που θα επιτελεί ο ελεγκτής δόμησης και τον τρόπο αμοιβής του.
  Διανοηθείτε τον όγκο δουλειάς όταν θα πρέπει να γίνει αυτοψία και να ελεγχθούν: ορθότητα αποτυπώσεων, παλαιότητα, στοιχεία οικ. άδειας, ισχύοντες όροι δόμησης, ιδιοκτησιακό καθεστώς (τίτλοι, συστάσεις, συναινέσεις κ.λπ.), δικαιολογητικά και προϋποθέσεις μειωτικών συντελεστών, υπολογισμός προστίμου, μελέτη στατικής επάρκειας και τόσα άλλα!!! Πώς θα προσδιοριστούν οι εργατοώρες του ελεγκτή και πώς θα αμειφθεί?
  Ο έλεγχος προβλέπεται και στις υπαγωγές για έκδοση απλών βεβαιώσεων μηχανικού?

  Πρόταση:
  i. Ο έλεγχος αν γίνεται από ελεγκτή δόμησης να είναι υποχρεωτικός πριν από την έκδοση διοικητικής πράξης ή σύσταση δικαιοπραξίας και σε κάθε περίπτωση με την συμπλήρωση της ταυτότητας κτιρίου.
  ii. Προσδιορισμός αξιοπρεπούς αποζημίωσης του ελεγκτή δόμησης, που θα προσεγγίζει κατ’ ελάχιστον το 30% της ελάχιστης νόμιμης αμοιβής που έχει προσδιοριστεί από το ΤΕΕ ανά υπαγωγή.
  iii. Η αποζημίωση του ελεγκτή δόμησης να αφαιρείται από το ειδικό πρόστιμο και να καταβάλλεται από τον ιδιοκτήτη στον ελεγκτή εφ’ όσον δεν διαπιστωθούν ελλείψεις ή λάθη στον τρόπο υπολογισμού του προστίμου.
  iv. Εφ’ όσον διαπιστωθούν ελλείψεις ή λάθη στον τρόπο υπολογισμού του προστίμου, αυτό να επαναπροσδιορίζεται στο σύνολό του, να καταβάλλεται η διαφορά και η αποζημίωση του ελεγκτή από τον ιδιοκτήτη.
  v. Στην περίπτωση που με υπαιτιότητα του εξουσιοδοτημένου για την υπαγωγή μηχανικού, μετά τον έλεγχο επέλθει ανάκληση της δήλωσης υπαγωγής, πέραν των κυρώσεων του άρθρου 78 του παρόντος νόμου και του άρθρου 64 παρ. 6α, β, γ, να καταβάλλεται η αποζημίωση του ελεγκτή από τον μηχανικό διαχειριστή της δήλωσης.

 • 10 Οκτωβρίου 2016, 07:17 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Προτείνεται η κατάργηση του άρθρου 92

  Οι ρυθμίσεις αυθαιρέτων δεν είναι και δεν πρέπει να συγχέονται με τις Οικοδομικές Άδειες και τις Άδειες δόμησης . Είναι λάθος συνεπώς προσέγγιση ο έλεγχος των δηλώσεων υπαγωγής από ελεγκτές δόμησης.
  Επιπλέον δε υποβαθμίζονται οι Μηχανικοί. (Με την ίδια λογική να θεσπιστούν και ελεγκτές Ιατρών και χειρουργικών πράξεων καθώς και δικηγόρων και δικηγορικών πράξεων κλπ)

  Καταγγελίες που αφορούν δηλώσεις υπαγωγής αυθαιρέτων να συνοδεύονται με «παράβολο καταγγελίας» πεντακοσίων (500) ευρώ

 • 10 Οκτωβρίου 2016, 00:55 | Λ. ΜΠΟΥΖΙΑΝΑ

  Στις οικοδομικές άδειες ο ελεγκτής δόμησης ελέγχει την εφαρμογή των εγκεκριμένων μελετών από τις ΥΔΟΜ. Στις δηλώσεις ρύθμισης των αυθαιρέτων των Ν. 4014/11, Ν. 4178/13 και του νέου νόμου, τι θα ελέγξει; Την ευθύνη του μηχανικού, που του την παρείχε η Πολιτεία, και που ο κάθε μηχανικός ανέλαβε καθ’ ολοκληρία για την εφαρμογή και τήρηση της νομοθεσίας; Στις συγκεκριμένες χρονικές περιόδους η Πολιτεία επέλεξε, ακριβώς για να επιλύσει την αβάσταχτη γραφειοκρατία, να αναθέσει όλη την ευθύνη στους ιδιώτες μηχανικούς. Και τώρα, εκ των υστέρων, μετά την παρέλευση ετών, έρχεται να πει ότι όλοι εσείς που αναλάβατε τις ευθύνες απέναντι στους πολίτες, σε διαδικασίες που αφορούν στην γενικότερη ανάπτυξη της χώρας, πρέπει να ελεγχθείτε αν κάνατε υπεύθυνα και επιστημονικά την δουλειά σας; Εκτός των άλλων, σε κάθε επί μέρους νομοθέτημα για τα αυθαίρετα, άπειρος ήταν ο αριθμός νεώτερων και μεγαλύτερων μηχανικών, που συνωστίζονταν και θα συνωστίζονται σε κάθε παρουσίαση της ισχύουσας νομοθεσίας, σε κάθε μορφή της, από διάφορους φορείς (ΤΕΕ, δομική ενημέρωση κ.λ.π.). Η πρόσβαση στην ισχύουσα νομοθεσία δεν είναι εύκολη για κανέναν, δεν υπάρχει και κοστίζει. Ποιός λοιπόν θα αξιολογηθεί ως γνώστης, ώστε να ελέγξει άλλους συναδέλφους; Και επειδή αναμφισβήτητο γεγονός είναι ότι όλοι ανεξαιρέτως οι μηχανικοί κατέβαλαν εξαιρετικές προσπάθειες για να κάνουν την δουλειά τους κατά τον καλύτερο τρόπο, καταντάει απαξιωτικό το γεγονός του ελέγχου της παρεχόμενης από την Πολιτεία ευθύνης σε μηχανικό, από άλλο μηχανικό.

 • §1 Ο ελεγκτής δόμησης θα πρέπει να πραγματοποιεί έλεγχο επί τόπου προκειμένου να διαπιστώνει εάν καταγράφηκαν σωστά οι επιφάνειες και το είδος όλων των αυθαιρεσιών του ακινήτου. Αντίθετα ο έλεγχος για τον ορθό τρόπο υπολογισμού του προστίμου θα πρέπει να πραγματοποιείται από το ηλεκτρονικό σύστημα αυθαιρέτων. Με δικλείδες ασφαλείας που θα διαθέτει θα αποτρέπει ακούσια ή εκούσια λάθη στον τρόπο υπολογισμού του προστίμου. Επίσης ο έλεγχος από ελεγκτή δόμησης θα πρέπει να διενεργείται πριν από την έκδοση διοικητικής πράξης ή σύσταση δικαιοπραξίας ανεξαρτήτως ποσοστού εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου.

  §2 Όπως είναι διατυπωμένη η παράγραφος υπονοείται ότι η προσκόμιση βεβαίωσης απαιτείται για όλες τις δηλώσεις υπαγωγής, δηλαδή για εκείνες των Ν.4014/11 και Ν.4178/13 καθώς και του ν/σ. Προκειμένου να αποφευχθεί παρανόηση προτείνουμε η παράγραφος να διαμορφωθεί ως εξής: «Σε κάθε έκδοση διοικητικής πράξης ή σύσταση δικαιοπραξίας προσκομίζεται επιπλέον των απαιτουμένων στοιχείων, ηλεκτρονική βεβαίωση του αρμόδιου Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος για την ολοκλήρωση του ελέγχου της δήλωσης υπαγωγής στον παρόντα νόμο από Ελεγκτή Δόμησης.»

 • 8 Οκτωβρίου 2016, 20:55 | ΔΗΣΥΜ Πολιτικών Μηχανικών

  Ως Δημοκρατική Συμπαράταξη Πολιτικών Μηχανικών θεωρούμε ότι :
  • Ο ελεγκτής δόμησης θα δημιουργήσει καθυστερήσεις στο χρόνο διεκπεραίωσης και θα αποτελεί ένα πρόσθετο οικονομικό βάρος για τους ιδιοκτήτες
  • Θα δημιουργήσει αρκετά προβλήματα ως προς την ορθότητα των τακτοποιήσεων, καθώς έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο για την ίδια Αυθαίρετη Κατασκευή, από διαφορετικούς Μηχανικούς να υπολογίζονται διαφορετικά πρόστιμα
  Ως Δημοκρατική Συμπαράταξη Πολιτικών Μηχανικών προτείνουμε :
  • Η αρμοδιότητα ελέγχου των στοιχείων υπαγωγής να πραγματοποιείται υπό την ευθύνη του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος πριν από οποιαδήποτε δικαιοπραξία με δυνατότητα διορθώσεων από τον Μηχανικό.

 • 8 Οκτωβρίου 2016, 10:57 | Π.Ν.Π.

  Άνευ τινός άλλου συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο της
  28 Σεπτεμβρίου 2016, 17:20 | ΠΟΛΥ. (Σας) τα είπε όλα.

 • 7 Οκτωβρίου 2016, 12:14 | Παναγιωτιδου Μάνια

  Ακρως απαράδεκτο! Θα έπρεπε να καλείται ο ελεκτής μόνο σε περιπτώσεις αντιδικίας. Επίσης, θα έπρεπε ο Νόμος να προβλέπει τη δυνατότητα να ελέξει κάποιος τρίτος τί έχει τακτοποιηθεί και πώς, (ο γείτονας τον γείτονα κ.λ.π) όπως συμβαίνει σήμερα που ο κάθε ιδιώτης μπορεί να πάρει τα σχέδια από την Πολεοδομία, καθώς αυτά αποτελούν δημόσια έγγραφα. Το ότι το σύστημα του 4014 και του 4178 είναι «κλειστό», απαγορεύει το άμεσο έλεγχο από το μηχανικό του κάθε ενδιαφερόμενου θεωρεί ότι βλαπτεται από την τακτοποίηση του «γείτονα» και δημιουργεί περισσότερα προβλήματα μεταξύ των πολιτών και των μηχανικών που εμπλέκονται, παρά λύνει…

 • 6 Οκτωβρίου 2016, 13:26 | ΗΛΙΑΣ

  Τραγική εξέλιξη εάν κάθε δήλωση ελέγχεται απο ελεγκτή δόμησης.

  Αυτό θα επιφέρει δοσοληψίες δωροδοκίες μεταξύ ιδιοκτήτη και ελεγκτών δόμησης,ενω θα επιτελέσει αρνητικά σαν έλεγχο μηχανικού σε μηχανικό.

  Τότε τι νόημα έχει να αναλαμβάνει την ευθύνη ο μηχανικός των όσων κάνει?
  Εκτός και αν αποποιείται πλέον των ευθυνών ο μηχανικός και μετακυλίεται στον ελεγκτή δόμησης.
  Πέραν αυτού ξαναμεγαλώνει την γραφειοκρατία
  Τα πράγματα πρέπει να απλοποιούνται με κάθε νέο νόμο
  Πιστεύω ότι πρέπει να συνεχιστεί το υπάρχον καθεστώς

 • 5 Οκτωβρίου 2016, 17:07 | Κατερίνα

  Συντάσσομαι με τις απόψεις του κύριου όγκου των σχολιαστών σε αυτό το άρθρο: το συγκεκριμένο άρθρο είναι σε λάθος τροχιά. Με τις διαρκείς ασάφειες στις διαδικασίες τακτοποίησης, μόνο προβλήματα και προστριβές μπορεί να δημιουργήσει το άρθρο αυτό. Εξάλλου είναι πρακτικά αδύνατον ένας δεύτερος μηχανικός με ελάχιστη αμοιβή να αφομοιώσει το σύνολο του κάθε ακινήτου για να αποφανθεί εάν υπάρχει λάθος ή όχι. Και το κόστος/καθυστέρηση που θα προκύψουν αντισταθμίζει κάθε πιθανό όφελος. Κατά την άποψη μου το άρθρο αυτό πρέπει να καταργηθεί από τον τελικό νόμο. Μην ξεχνάμε ότι τίθεται ενεργή και η ηλεκτρονική ταυτότητα των κτιρίων που απαιτεί ξανά έλεγχο. Το πλήθος όλων αυτών των ελέγχων μας κρατούν δέσμιους σαν χώρα γραφειοκρατίας και απομάκρυνσης των επενδύσεων. Τέλος ίσως είχε κάποια ουσία ο έλεγχος μόνο των δηλώσεων για αυθαίρετα τα οποία είναι εντελώς άνευ αδείας ή με μεγάλες παραβάσεις (κατηγορία πέντε). Ελπίζω να εισακουστεί η άποψή μου (που εξάλλου διαπιστώνω είναι παρόμοια με τους περισσότερους σχολιαστές του άρθρου και επιτέλους αφενός να καταγράψουμε επιτυχώς όλα τα αυθαίρετα και αφετέρου η χώρα να κάνει ένα βήμα μακριά από την γραφειοκρατία των ελέγχων…ελέγχων…ελέγχων…βεβαιώσεων…βεβαιώσεων…βεβαιώσεων… επιτέλους, μια καλή αρχή να γίνει! Ευχαριστώ

 • 5 Οκτωβρίου 2016, 17:43 | Δημήτριος Αξιλιθιώτης Αρχιτέκτων Μηχανικός

  Συμφωνώ απόλυτα με τον έλεγχο των δηλώσεων από ελεγκτές δόμησης γιατί όντως έχουν γίνει δηλώσεις ψευδείς είτε εσκεμμένα είτε λόγω άγνοιας των συναδέλφων και δεν εννοώ τα αδιευκρίνιστα, όμως υπό προϋποθέσεις. Θα πρέπει να αποσαφηνιθούν όλα τα σημεία του νόμου και να μην υπάρχουν πολλαπλές ερμηνίες, τους ελεγκτές να τους πληρώνει το Παρατηρητήριο, να αναρτηθούν επιτέλους οι αεροφωτογραφίες στις 28/07/2011 (αν υπάρχουν τελικά) και να δεχόμαστε τις φωτολήψεις από το Google Earth ειδικά για τις εμρομηνίες κοντά στο 2003 και 2011. Επίσης ο ελεγκτής τι χρονικό περιθώριο θα έχει για τον έλεγχό του. για παράδειγμα αν ελέγξει ένα ξενοδοχείο με πολλά κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχή θα χρειαστεί και τοπογράφο με GPS ή να νοικιάσει, που σημαίνει κόστος, χρόνος και ότι άλλο προκύψει. Πρέπει να σταματίσει επίσης κάποια στιγμή οι μηχανικοί που ακολουθούν την γραμμή του νόμου (σε αυτά τουλάχιστον που είναι ξεκάθαρα) να θεωρουνται οι κακοί, ενώ αυτοί που εκτελούν τις εντολές του κάθε ιδιοκτήτη να φαίνονται ώς καλοί ή «τσακάλια»…

 • 29 Σεπτεμβρίου 2016, 07:59 | Κώστας

  Ανεφάρμοστο στην πράξη. εκτός από το πρόσθετο κόστος θα υπάρχει σίγουρα θέμα στην ερμηνεία αφού η νομοθεσία είναι δαιδαλώδης και ο καθένας έχει διαφορετική γνώμη. Η πολιτεία φέρει μεγάλες ευθύνες καταρχήν που δεν ανάρτησε ακόμη (!) τις αεροφωτογραφίες της 28-07-2011 και μας άφησε να τακτοποιούμε μυρίζοντας τα νύχια μας και κατά δεύτερον που λόγω της ανεπάρκεια της να ασκήσει ουσιαστικό έλεγχο θα μας βάλει να τρωγόμαστε μεταξύ μας στις δικαστικές αίθουσες.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2016, 17:20 | ΠΟΛΥ

  Είνα απαράδεκτο να προτείνονται συνέχεια έλεγχοι επί των ελέγχων. Με ποιά αρμοδιότητα ένας ελεγκτής δόμησης θα ελέγξει έναν μηχανικό. Αρμόδιος για τον έλεγχο είναι μόνον κάποια δημόσια αρχή.
  Ποιός θα πληρώσει και με τι χρήματα τον ελεγκτή δόμησης.
  Μήπως στο τέλος θα βάλετε και κάποιον άλλον να ελέγχει τους ελεγκτές δόμησης.
  Νομίζω ότι το ΥΠΕΚΑ προσπαθεί με όλα τα προτεινόμενα μέτρα και τους ελέγχους στον παρόντα Νόμο μα πραγματικά με κάθε παράγραφο και άρθρο αυτού του Νόμου να
  – Εμποδίσει την σύνταξη οποιουδήποτε συμβολαίου που να αφορά οποιαδήποτε πράξη.
  – Να υποβαθμίσει το σύνολο των μηχανικών αυτής χώρας αμφισβητώντας τις γνώσεις τους και μεταθέτοντας τον ρόλο της διοίκησης σε ιδιώτες ελεγκτές.
  -Να φορτώσει ένα ακόμη φορτίο στα ακίνητα και χίλια άλλα.
  Είναι σαν να βάλθηκαν οι κύριοι του ΥΠΕΚΑ να αποτελειώσουν την οικοδομή και το ακίνητο, να στρέψουν μηχανικούς εναντίον μηχανικών, να δημιουργήσουν ένα χάος και μια ανείπωτη δυσκολία στον κάθε πολίτη.
  Δεν υπάρχει άρθρο ή παράγραφος αυτού του Νόμου που να μην στρέφεται κατά της ιδιοκτησίας και στην ουσία κατά των μηχανικών αφού και το ακίνητο και τους μηχανικούς απαξιώνει και τις μεταβιβάσεις ακυρώνει.
  Θα πρέπει αντί των πολλών «παρατηρητηρίων» που θα δημιουργηθούν για να παρατηρούν το ακίνητο και τους μηχανικούς, να δημιουργηθεί ένα παρατηρητήριο από όπου οι συντάκτες των Νόμων του ΥΠΕΚΑ θα μπορέσουν έστω και λίγο να παρατηρήσουν την κατάσταση της κοινωνίας και της χώρας, μήπως επί τέλους καταλάβουν σε ποιούς πολίτες και σε ποιούς μηχανικούς απευθύνονται.
  Το ερώτημα που γεννιέται είναι τελικά μέσα από όλα αυτά είναι ποιός ο ρόλος αυτού του Νόμου και τί προσδοκά να πετύχει και κυρίως σε ποιούς απευθύνεται.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2016, 08:09 | Γιάννης

  Συμφωνώ απόλυτα με τον ορισμό ελεγκτή Δόμησης. πρέπει επιτέλους τα αυθαίρετα να ελέγχονται διότι πλέον ο καθένας δηλώνει ότι θέλει σε συνεργασία με το μηχανικό του πολλές φορές.
  Σίγουρα ο νόμος είναι δαιδαλώδης και υπάρχει δυσκολία στην ερμηνεία αλλα ο ελεγκτής είναι ικανός σίγουρα να ξεχωρίσει την ερμηνεία απο το δόλο. Δόλος που σε παρα πολλές φορές μειώνει το πρόστιμο δεκάδες χιλιάδες ευρώ.. περιπτώσεις που βγάζουν μάτι, που στην περιοχή που εργαζομαι αυτες οι περιπτώσεις αγγίζουν το 50% των δηλώσεων.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2016, 19:54 | giolanda

  θεωρώ απαράδεκτο τον έλεγχο των δηλώσεων από ελεγκτη δόμησης προς συνάδελφο μηχανικό. Επιπλέον λόγω των χιλιάδων περιπτώσεων και των αδιευκρίνιστων θεμάτων θα υπάρξει αντιπαράθεση σε πολλές περιπτώσεις. Απο τη στιγμή που δεν τα ελέγχει η Υπηρεσία δόμησης (που θα έπρεπε) δε θα πρέπει να ελέγχονται από ελεγκτές. Θεωρω ότι θα έπρεπε να κατατίθενται όλοι οι φάκελοι της υπαγωγής μετά την εξόφληση του 30% ή της εξόφλησής τους στην Υπηρεσία δόμησης και να ελέγχει βασικά στοιχεία υπολογισμού (επιφανεια, τιμή ζώνης, μειωτικούς συντελεστές , πρώτη κατοικία, πρασιές, ταξη μεγέθους αναλυτικών προϋπολογισμών κλπ). ΔΕΝ είναι δυνατόν σ ενα νόμο με τόσες διευκρινίσεις και ασάφειες να ελέγξουν και να συμφωνησουν όλοι στο πρόστιμο. Απλά να μην υπάρχει καποια βασική παράλειψη ή εσκεμμένη απόκρυψη.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2016, 11:05 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

  Ναι στον δειγματοληπτικό έλεγχο μόνο από αρμόδια υπηρεσία και όχι με οικονομική επιβάρυνση των ιδιοκτητών. Πως δικαιούται ένας Ελεγκτής Δόμησης να επιβάλλει στον μηχανικό διαφορετικό τρόπο υπολογισμού προστίμου χωρίς να γνωρίζει λεπτομέρειες της κατασκευής; Αν ο υπολογισμός και η υπαγωγή έχει γίνει όπως του ν.3843/10 (με φάκελλο στην Υ.ΔΟΜ) μετά χαράς να αναλάβουν οι ελεγκτές την διαδικασία της διαπίστωσης των μεγεθών και αντίστοιχων δικαιολογητικών. Βάζουμε μηχανικό πάνω στον ιδιοκτήτη (για την υπαγωγή), Ελεγκτή πάνω στον μηχανικό, Παρατηρητήριο πάνω στον Ελεγκτή και ποιος ξέρει τι άλλο.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2016, 10:42 | Ελένη Κοσμά

  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ!
  Πως μπορεί γίνει κάτι τέτοιο;
  1) σύμφωνα με αυτή τη παράγραφο, αν ο μηχανικός που κάνει τη δήλωση είναι ελεγκτής δόμησης θα πρέπει να εξαιρείται από απαίτηση διενέργειας ελέγχου για τις δικές του δηλώσεις. σωστά; αφού είναι ικανός να ελέγξει συνάδελφο γιατί να μην μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του; Για τους πελάτες του είναι ένας απλός μηχανικός ενώ για τους συναδέλφους είναι δημόσιος λειτουργός; σα να λέμε άλλη το πρωί άλλη το βράδυ…
  2) από τους μέχρι τώρα «παρ-όμοιους» νόμους έχει προκύψει ότι 100 μηχανικούς να ρωτήσεις για ένα αυθαίρετο, 100 διαφορετικές γνώμες θα πάρεις. Μόνο να σκεφτεί κανείς ότι από το 2013 που ψηφίστηκε ο 4178 και μέχρι και σήμερα το υπουργείο εκδίδει συνέχεια νέες διευκρινιστικές εγκυκλίους!
  3) για ένα πρόστιμο 250-1000€ θα αναγκάζεται ο ιδιώτης να πληρώνει άλλα 248€ για να γίνει έλεγχος;
  4) ποιος ελεγκτής θα συμφωνήσει να διενεργήσει τέτοιο έλεγχο και να αναλάβει τέτοια ευθύνη για 200+ΦΠΑ; όταν οι ίδιοι οι υπάλληλοι της πολεοδομίας δεν μπορούν να απαντήσουν σε πολλά θέματα για τα αυθαίρετα λόγω ασάφειας του νόμου και μας παραπέμπουν στο υπουργείο.
  5) εφόσον πλέον θα μπορεί ο κάθε μηχανικός να γίνεται ελεγκτής δόμησης ακόμα και χωρίς προϋπηρεσία και χωρίς εξετάσεις, με τι κριτήρια και τι προσόντα θα μπαίνει στην κληρωτίδα ένας ελεγκτής για να διενεργεί τέτοιον έλεγχο;
  6) πως μπορείται να ζητάτε από έναν μηχανικό να ελέγξει έναν άλλο συνάδελφο;

  Εφόσον μας έχετε κάνει να ελέγχουμε ο ένας τον άλλο για ποιό λόγο δεν κλείνεται τελείως τις ΥΔΟΜ;

 • 26 Σεπτεμβρίου 2016, 09:37 | ΜΑΡΙΑ ΣΕΒΑΣΤΟΥ

  άρθρο 92.
  Κατ αρχάς θα συμφωνήσω με τα περισσότερα που έχουν επισημάνει οι συνάδελφοι μου μηχανικοί. Αλλά πραγματικά όταν διάβασα τα άρθρο δεν πίστευα στα μάτια μου. Δηλαδή αν κατάλαβα καλά θα κληθώ εγώ ως μηχανικός να ελέγξω ένα αυθαίρετο και τον επόμενο μήνα θα πρέπει να φωνάξω ελεγκτή δόμησης να με ελέγξει αν έχω κάνει σωστά την δήλωση!!! Αυτομάτως με ακυρώνει ως μηχανικό!! Και το κόστος του ελεγκτή ? Ότι προσπάθεια έχει γίνει να μειωθούν τα πρόστιμα για να πειστούν περισσότεροι να δηλώσουν το αυθαίρετό τους θα τα πληρώνουν στον ελεγκτή!!! Πιθανά να μπορούσε να περιορισθεί αυτό σε δικαιοπραξίες ή άλλες διοικητικές πράξεις….. Θα ισχύσει το ίδιο και όταν μεταφερθεί μία δήλωση από τον 4178 στον νέο νόμο?

 • 22 Σεπτεμβρίου 2016, 16:35 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ

  Είναι αδύνατο να λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Με τόσες ασάφειες και διευκρινήσεις, δεν θα ξέρουμε ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο. Όταν η πολιτεία αναθέτει σε διπλωματούχους μηχανικούς να ελέγξουν και να υπολογίσουν πρόστιμα, θα πρέπει τουλάχιστον να παρέχει ΕΓΓΡΑΦΕΣ διευκρινήσεις από υπηρεσίες στελεχωμένες με ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ δημόσιους υπάλληλους κατά την φάση του υπολογισμού κι όχι εκ των υστέρων να έρχονται οι ελεγκτές δόμησης να ελέγχουν συναδέλφους. Θα έχουν ειδική εκπαίδευση οι συγκεκριμένοι ελεγκτές; Θα εκπαιδεύονται σε όλους τους σχετικούς νόμους; Κι αν υπάρχει διαφωνία ποιος θα έχει δίκιο; Ο ιδιοκτήτης τι φταίει να πληρώνει επί πλέον τον ελεγκτή; Την χρονική καθυστέρηση ποιος την υπολογίζει; Σε τελική ανάλυση ποιος μηχανικός θα θελήσει να αναλάβει τακτοποίηση αυθαιρέτου (με αμοιβή 50 ευρώ κατά τις δηλώσεις του κου Τσιρώνη); Μάλλον νέοι μηχανικοί που λόγω της ανεργίας δεν θα έχουν κάποια δουλειά. Οι νέοι μηχανικοί όμως πόση εμπειρία μπορούν να έχουν στην υφιστάμενη αλλά και στην παλαιότερη νομοθεσία ώστε να μπορέσουν να ολοκληρώσουν σωστά την υπαγωγή;

 • 22 Σεπτεμβρίου 2016, 12:17 | ΝΙΚΟΛΑΣ

  Να υπάρξει νομοθετική πρόβλεψη να ελεγχθούν και τακτοποιησεις συμβολαίων που έχουν γίνει!!

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 16:32 | Γιάννης Γκούμας (Αρχιτέκτων)

  1) Ο έλεγχος των δηλώσεων να γίνει με την ταυτότητα των κτιρίων από τις ΥΔΟΜ, όταν τελειώσει η ιστορία με τα μνημόνεια και στελεχωθούν η ΥΔΟΜ.
  2) Δειγματοληπτικός έλεγχος σε δηλώσεις ως προς την αλήθεια των στοιχείων, εφόσον το κτίριο δεν είναι διαφορετικό από τις υποβληθείσες φωτογραφίες (δεν είναι δυνατόν εκτός από την αυτοψία στην αρχή, να είμαστε και χωροφύλακες, μην πάει και ξαναχτίσει ο ιδιοκτήτης).
  3) Να δωθούν οδηγίες πάνω στις ασάφειες του υπολογισμού των προστίμων και να μην αυξάνει το πρόστιμο, σε περίπτωση που χωρίς τις νέες οδηγίες, ο τρόπος υπολογισμού ήταν ασαφής την ημέρα της αυτοψίας.
  4) Ευθύνη για τον υπολογισμό του προστίμου να τον έχει ή ο μηχαικός που έκανε την ρύθμιση ή η ΥΔΟΜ. Όχι ο ένας να ελέγχει τον άλλο, ειδικά μετά το τέλος της κάθε ρύθμισης.
  5) Ο έλεγχος για τον τρόπο υπολογισμού του προστίμου, να δύναται να αυξήσει το πρόστιμο, μόνο εφόσον γίνει πριν την κατάθεση του παραβόλου ή πριν την 1η δόση. Μετά να έχει επιβεβαιοτικό χαρακτήρα. Ας κλειδώνει το σύστημα – η φάση της δήλωσης σε αυτό τον έλεγχο.

  Όσες δηλώσεις έγιναν χωρίς επίσημες διευκρινήσεις, τα πρόστιμα να παραμείνουν ως έχουν.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 08:17 | Μαρία Βερνάρδου

  Ούτε από τη θεσμοθετημένη αρμοδιότητα του ΤΕΕ και κατ’ επέκταση των μελών του,(ως Τεχνικού Συμβούλου της Κυβέρνησης), ούτε από το Σύνταγμα προκύπτει ότι οι ελεγκτές δόμησης (που μόνο γνωμοδοτική αρμοδιότητα μπορούν να έχουν), έχουν αρμοδιότητα και δικαίωμα να υποκαθιστούν κατοχυρωμένες αρμοδιότητες της δημόσιας διοίκησης, που συνιστούν υποχρέωση του Κράτους. Η προτεινόμενη διάταξη είναι προδήλως παράνομη και αντισυνταγματική

 • 20 Σεπτεμβρίου 2016, 17:39 | Χ. Μπελίτσος

  Η θεσμοθέτηση του ελεγκτή δόμησης για κάθε δήλωση νέου αυθαιρέτου αποτελεί τελείως παράλογη διάταξη! Θα φρακάρουν όλες οι δηλώσεις αυθαιρέτων, διότι οι ελέγχοντες δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο συμφέρον να τις προχωρήσουνε. Πώς γίνεται η Πολιτεία από την μία μεριά με την πρότασή της για τις Οικοδομικές Άδειες να δίνει άμεσα με την κατάθεση των στοιχείων αριθμό αδείας και να επιτρέπει την έναρξη εργασιών και κατόπιν να ελέγχει, αναγνωρίζοντας την αξία μου ως μηχανικού και από την άλλη μεριά να βάζει Ελεγκτή Δόμησης κάποιον, ο οποίος πιθανόν να είναι και άπειρος για να κρίνει την δουλειά μου και συγκεκριμένα μία απλή δήλωση αυθαιρέτου? Και πώς θα μπορέσει να κρίνει κάτι τέτοιο? Θα ξαναμετρά τα μεγέθη εξαρχής? Θα ξανακάνει Τοπογραφικό ή θα αποτυπώσει τα κτίρια εξαρχής? Είναι τελείως τρελό! Ξανασκεφτείτε το!

 • 20 Σεπτεμβρίου 2016, 12:19 | Γεώργιος Κότσιφας

  άρθρο 92 : Δυστυχώς και εδώ ο νόμος ‘’θεαματικά‘’ φροντίζει να διαλύσει ότι απομένει όρθιο κρυπτόμενος (ο νόμος άραγε ???) πίσω από την λέξη έλεγχος. Το συγκεκριμένο άρθρο είναι και αυτό απαράδεκτο (όπως και άλλα στα οποία έχω αναφερθεί) ‘’για χίλιους λόγους’’ μερικοί από τους οποίους αναφέρονται πολύ σωστά από άλλους συναδέλφους μου. Εγώ προσωπικά και από την εμπειρία μου η πλειονότητα των συναδέλφων, ‘’βασανίζομαι’’ να προσαρμόσω την κάθε υπαγωγή στα πλαίσια ενός νόμου (4014/11 – 4178/13) με πολλές ασάφειες, αυθαίρετες εξωπραγματικές θεωρήσεις και προβληματικούς περιορισμούς. Και αυτό όχι μόνον γιατί πρέπει να προσεγγίσω υπεύθυνα τον παραπάνω νόμο αλλά και να πάρω μόνιμα και αποκλειστικά την ευθύνη για τις επιλογές και τις αποφάσεις μου μέσω της υπογραφής μου.
  Επειδή ήδη έχω επεκταθεί αρκετά αναφέρω κλείνοντας τα εξής :
  α. Εάν ο συνάδελφος ελεγκτής δόμησης έχει άλλη γνώμη ποιος από τους δύο έχει δίκιο ?
  β. Εάν δύο συνάδελφοι ελεγκτές δόμησης έχουν την ίδια γνώμη διαφορετική όμως από την δική μου ποια είναι η σωστή ?
  γ. Αντί ελέγχου (δεν μιλώ για τον δειγματοληπτικό ο οποίος απαραίτητα πρέπει να διενεργείται από υπηρεσία του ΤΕΕ ή του Παρατηρητηρίου Δομ. Περιβάλλοντος) είτε γιατί δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στην κρίση και την λογική του σώματος των μηχανικών (απαραίτητες για αυτούς τους νόμους) είτε γιατί πραγματικά θέλετε να τους βοηθήσετε, να συσταθεί ειδική επιτροπή στο ΤΕΕ ή στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ η οποία να απαντά και να δίνει διευκρινίσεις άμεσα και υπεύθυνα (ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ όχι ως φυσικό πρόσωπο – υπάλληλος αλλά ως ΤΕΕ ή ως ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ) στον κάθε – σε δίλημμα ευρισκόμενο για την μετάφραση του νόμου – ενδιαφερόμενο μηχανικό.
  Ευχαριστώ πολύ
  Γιώργος Κότσιφας

 • 20 Σεπτεμβρίου 2016, 12:29 | Ευστρατία Δουκάκη

  άρθρο 92 : έλεγχος όλων των δηλώσεων από Ελ. Δόμησης ? Το άρθρο είναι επιεικώς απαράδεκτο, πρέπει να αποσυρθεί για πολλούς λόγους κάποιους από τους οποίους αναφέρω :
  1. Οι μηχανικοί ως επιστήμονες και επαγγελματίες προσβάλλονται ανεπανόρθωτα
  α. αμφισβητείται πλήρως η επιστημοσύνη τους
  β. απαξιώνεται η δουλειά τους
  γ. αντιμετωπίζονται εκ των προτέρων ως απατεώνες
  2. Το κόστος του ελέγχου όλων των στοιχείων είναι πολύ μεγάλο. Στην ουσία η εργασία που απαιτείται είναι η ίδια που απαιτείται για την ολοκλήρωση της δήλωσης.
  3. Πως διασφαλίζεται η εμπειρία και η αλάνθαστη κρίση του ελεγκτή δόμησης ? Η σύγκρουση των απόψεων του αρμόδιου μηχανικού και του ελεγκτή που θα οδηγηθεί ?
  Πρόταση : σε κάθε δικαιοπραξία υπηρεσία του παρατηρητηρίου δομημένου περιβάλλοντος να ελέγχει τις δηλώσεις μόνον ως προς τις απαγορεύσεις του άρθρου 73 και μόνον.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2016, 21:11 | Γιάννης Κόνσουλας

  Ή η εμπειρία των προηγουμένων τακτοποιήσεων αποδεικνύει ότι κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανιμαρκίας (σχετική η από 10/09/2016 ανάρτηση της κ. Χριστίνας Μπεζαντέ στο άρθρο 64, όπου η ίδια, ως μηχανικός, δηλώνει ότι «Από την ισχύ του Ν.4014/2011 ως τώρα έχουν εκδοθεί επανειλημμένα ψευδείς Βεβαιώσεις Μηχανικών, ιδίως σε αλλαγές χρήσης και κατασκευές δύσκολα εντοπίσιμες στις δορυφορικές απεικονίσεις, που χρησιμοποιήθηκαν για μεταβιβάσεις») ή η πολιτεία υποψιάζεται και φοβάται μη συμβούν φαινόμενα έκδοσης ψευδών βεβαιώσεων…
  Ηθικό θέμα για τους μηχανικούς, πλην όμως μην επιφορτίζετε τις συμβολαιογραφικές πράξεις με επιπλέον πιστοποιητικά.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2016, 19:00 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ

  Η πρόθεση για ενιαία αντιμετώπιση των δηλώσεων αυθαιρέτων και έλεγχο της ορθότητας των υποβαλλόμενων στοιχείων, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με το θεσμό των ελεγκτών δόμησης για πολλούς λόγους, μερικούς από τους οποίους αναφέρω:
  (1) ο ελεγκτής δόμησης πρέπει να είναι πολύ καλός γνώστης όλων των ΓΟΚ βάσει των οποίων έχουν εκδοθεί οι οικοδομικές άδειες που ελέγχονται από τον ιδιώτη μηχανικό ώστε να υποβληθεί ορθά μια δήλωση αυθαιρέτου, καθώς και όλων των μεταγενέστερων νόμων που αφορούν νομιμοποιήσεις, αφού ακόμα και στις ΥΔΟΜ είναι δύσκολο να βρει κανείς κάποιον με τέτοιες γνώσεις
  (2) δεν μπορεί ένας ελεγκτής δόμησης να έχει εντρυφίσει σε όλες τις περιπτώσεις ενός νέου νόμου με τόσες παραμέτρους σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς μάλιστα ένα εκτεταμένο επιτελείο για έγκυρες ενυπόγραφες απαντήσεις σε σχετικές διευκρινήσεις των νόμων που ζητάμε κατά καιρούς εμείς οι μηχανικοί
  (3)πώς μπορεί να ζητηθεί από μηχανικό ελεγκτή δόμησης να κάνει φωτοερμηνεία αεροφωτογραφίας ή πιστοποίηση εγγράφων που έχουν υποβληθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα, όπως συμβόλαια, πιστοποιητικά αναπηρίας, κλπ., κάτι που μαζί με την αποτύπωση που θα πρέπει να κάνει θα έχει στην ουσία κόστος όσο και μια εξ’ αρχής δήλωση αυθαιρέτου – δηλαδή ο ιδιώτης θα πρέπει να πληρώσει το διπλάσιο κόστος αμοιβής μηχανικού

 • 19 Σεπτεμβρίου 2016, 10:12 | ΛΙΑΓΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Πρόκειτε περί ΑΝΘΡΩΠΟΦΑΓΙΑΣ η συγκεκριμένη πρόθεση, 1 ΙΔΙΩΤΗΣ μηχανικός (για 200+48ΦΠΑ) να στρέφετε κατά συναδέλφου μηχανικού. Θεωρώ απαράδεκτο τον έλεγχο μεταξύ συναδέλφων,οδηγεί σε απαξίωση του κλάδου ενώ εισερχόμαστε σε διαδικασίες πολύ χρονοβόρες. Μην ξεχνάτε ότι η εμπειρία με τους προηγούμενους Νόμους 4178/13, 4014/11 απέδειξε αδυναμία ερμηνείας για πολλά θέματα και συνοδεύτηκε από ένα κυκεώνα ερμηνευτικών εγκυκλίων για κάθε παράγραφο, ερωτοαπαντήσεις που δεν έπαιρνε κανένας ουσιαστικά την ευθύνη κτλ.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2016, 10:18 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ

  Όλες οι δηλώσεις υπαγωγής θα ελέγχονται από ελεγκτές δόμησης ?
  Εκτιμώ ότι δεν υπάρχει στην Επικράτεια της χώρας μας μηχανικός που να γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες του νόμου .
  Αν σκεφθούμε ότι η φιλοσοφία τον νέου νόμου για την ρύθμιση αυθαιρέτων ακολουθεί τον Ν. 4178/13 και τις χιλιάδες ερωτοαπαντήσεων του Ν 4178/13, ποιος συνάδελφος μηχανικός θα τις ερμηνεύσει σωστά και θα έρθει σε αντιπαράθεση με τον εκάστοτε μηχανικό για την κάθε ρύθμιση.
  Θεωρώ ότι το άρθρο πρέπει να διαγραφεί και να γίνεται μόνο δειγματοληπτικός έλεγχος όπως προβλεπόταν από το Ν 4178/13, από τις αρμόδιες ΥΔΟΜ
  Ακόμα ποιος θα πληρώνει αυτή την δαπάνη ?

  Το ζήτημα δεν είναι να διαλύσουμε οριστικά τον κλάδο με ένθεν και ένθεν καταγγελίες .
  Το ΤΕΕ θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του αυτή την παράμετρο .
  Αν ελέγχουμε ο ένας τον άλλο θα γίνει ο κακός χαμός.
  Σε ποιο άλλο επάγγελμα ελέγχει ο ένας τον άλλο ( π.χ για φορολογικές δηλώσεις )

  Ο θεσμός του ελεγκτή δόμησης στις νέες οικοδομές είναι ορθός, αφού ελέγχει με βάση τα σχέδια που έχουν εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης , αλλά δεν είναι εφικτός για κάθε δήλωση αυθαιρέτου αφού ο έλεγχος θα γίνεται με σχέδια του εκάστοτε μηχανικού τα οποία δεν έχουν εγκριθεί από καμία δημόσια υπηρεσία .
  Άλλωστε ο χρόνος υποβολής όλων των δικαιολογητικών δεν αναφέρεται πουθενά πόσος θα είναι ( Σήμερα για τον 4178/13 ότι η καταληκτική ημερομηνία είναι 8-2-2018 ).
  Ευχαριστώ

 • 18 Σεπτεμβρίου 2016, 23:03 | Έλενα

  Αντί να βάλουμε συναδέλφους να ελέγχουν συναδέλφους και να έχουμε 100 γνώμες για το ίδιο ζήτημα είναι πιο σωστό να απλοποιηθούν οι διαδικασίες υπολογισμού προστίμου:
  να γίνει τροποποποίηση του συστήματος ώστε να εισάγουμε μόνο τα τετραγωνικά μέτρα της νόμιμης ιδιοκτησίας και της αυθαίρετης επέκτασης, το παλαιό και το νέο ύψος την παλαιά και την νέα κάλυψη. όλοι οι συντελεστές να προκύπτουν αυτόματα από το σύστημα ώστε να μην βγάζουμε οι μηχανικοί διαφορετικά πρόστιμα.
  Επιπλέον πιο χρήσιμο θα ήταν τα στοιχεία με τα οποία αποδεικνύονται οι ειδικές μειώσεις, αναπηρία κλπ και τα στοιχεία παλαιότητας να εισάγονται στο σύστημα υποχρεωτικά για τον υπολογισμό του προστίμου (μετά την πληρωμή του παραβόλου) και να προσλάβει το ΤΕΕ 10 μηχανικούς με σαφείς οδηγίες ώστε να ελέγχουν τα στοιχεία αυτά και να δίνουν το οκ για την συνέχεια της δήλωσης. Έτσι και η δήλωση θα έχει ελεγχθεί από κάποια κεντρική υπηρεσία με ΣΑΦΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ !!!!!! και εμείς θα κάνουμε καλύτερα την δουλειά μας και δεν θα εξαρτώμαστε από τον οποιοδήποτε υπάλληλο πολεοδομίας ο οποίος έχει διαφορετική άποψη.
  Τα υπόλοιπα είναι ευθύνη εκάστου συναδέλφου (ορθότητα σχεδίων περιγραφών, τε κλπ).

 • 18 Σεπτεμβρίου 2016, 23:46 | Σπύρος

  – Η απαίτηση ηλεκτρονικής βεβαίωσης του αρμόδιου Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος που αναφέρεται στην παράγραφο 2 θα ισχύει και για τις απλές βεβαιώσεις μηχανικού ή μόνο για όσες δηλώσεις τακτοποιούνται αυθαιρεσίες;
  – Γνώμη μου είναι ότι δεν θα έπρεπε ο υπολογισμός προστίμου αυθαιρέτου να γίνεται από ιδιώτη μηχανικό ή από ελεγκτή δόμησης. Να πάρει την ευθύνη δημόσια υπηρεσία αφού της προσκομιθεί η απαραίτητη μετρητική πληροφορία συν όποια επιπλέον δικαιολογητικά απαιτούνται από τον μηχανικό που αναλαμβάνει την τακτοποίηση. Φυσικά αν ο υπολογισμός του προστίμου ήταν απλός και χωρίς ασάφειες (π.χ. όπως στο Ν.3843/10) τότε και μόνο θα ήταν ασφαλές να υπολογίσει το πρόστιμο ιδιώτης μηχανικός χωρίς να μπορεί να τον αμφισβητήσει κάνεις εφόσον οι μετρήσεις που έχει κάνει είναι σωστές. Ο ρόλος του ελεγκτή δόμησης θα έπρεπε να περιοριστεί στον έλεγχο της σωστής καταγραφής και αποτύπωσης των αυθαιρεσιών, και πάλι σε ορισμένες μόνο σύνθετες περιπτώσεις υπαγωγών. Οι δε αμοιβές των ελεγκτών δόμησης θα έπρεπε να συμψηφίζονται με το πρόστιμο της τακτοποίησης των αυθαιρεσιών. Επίσης θα ήταν καταστροφικό να εξεταστούν οι παλιές δηλώσεις των Ν.4014/11 και Ν.4178/13 από ελεγκτές δόμησης και να αλλάξουν οι ήδη διαμορφωμένες συνθήκες και ισορροπίες, τη στιγμή μάλιστα που σε πολλές περιπτώσεις έχουν ήδη γίνει συμβόλαια και έχει αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς, νομίζοντας όλοι, παλιοί και νέοι ιδιοκτήτες, πως έχουν ξεμπερδέψει. Το ίδιο ισχύει και με την μελέτη στατικής επάρκειας.

 • 18 Σεπτεμβρίου 2016, 20:07 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ

  θεωρώ απαράδεκτο τον έλεγχο μεταξύ συναδέλφων,οδηγεί σε απαξίωση του κλάδου ενώ εισερχόμαστε σε διαδικασίες πολύ χρονοβόρες. Μην ξεχνάτε ότι η εμπειρία με τους προηγούμενους Νόμους 4178/13, 4014/11 απέδειξε αδυναμία ερμηνείας για πολλά θέματα και συνοδεύτηκε από ένα κυκεώνα ερμηνευτικών εγκυκλίων για κάθε παράγραφο, ερωτοαπαντήσεις που δεν έπαιρνε κανένας ουσιαστικά την ευθύνη κτλ. Θα δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα αν υιοθετηθεί το συγκεκριμένο. Εξάλλου, είναι απαράδεκτο να υποβάλλουμε τους ιδιοκτήτες σε ένα επιπλέον κόστος σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον χωρίς ουσιαστικά κανένα όφελος και ουσία.

 • 18 Σεπτεμβρίου 2016, 18:41 | Δημηρόπουλος Στ.

  Συμφωνώ με όλους του συναδέλφους. Οι νόμοι των αυθαιρέτων είναι δαιδαλώδεις και περίπλοκοι και επιδέχονται πολλαπλών ερμηνειών διότι απλούστατα καλούνται να περιγράψουν όχι το νόμιμο αλλά το παράνομο (συνήθως οι νόμοι περιγράφουν το νόμιμο)!!!

  Αποτέλεσμα των διαφορετικών ερμηνειών και προσεγγίσεων θα είναι οι διενέξεις μεταξύ ιδιοκτήτη, μηχανικού και ελεγκτή.

  Πρόταση: 1)προσλάβετε δικαστές διότι θα πλημμυρίσουν τα αστικά δικαστήρια και 2)Βρείτε εναλλακτικούς πόρους για να καλύψετε την τρύπα από τα απωλεσθέντα ποσά, καθώς θα παγώσουν σε συντριπτικό βαθμό οι τακτοποιήσεις και κατ’ επέκταση οι μεταβιβάσεις (αφού μηχανικοί και πολίτες δεν θα προχωρούν σε τακτοποιήσεις φοβούμενοι τον πέλεκυ του ελεγκτή ή ο μηχανικός θα υπερδιογκώνει τα πρόστιμα για να είναι ήσυχος και θα καθιστά το ύψος του προστίμου απαγορευτικό για τον πολίτη-ιδιοκτήτη). 3)Το Τ.Ε.Ε. να οργανώσει πρόσλήψεις μηχανικών για τις απειράριθμες διαιτητικές πραγματογνωμοσύνες που θα κληθεί να υλοποιήσει κατόπι των διενέξεων που θα συμβούν κατά χλιάδες.

  Εναλλακτικά αφού δεν εμπιστεύεστε την σφραγίδα του μηχανικού: Βάλτε 1 φίλτρο ώστε να μην αναμιγνύεται ο ελεγκτής σε όλες τις περιπτώσεις (πχ κατηγορία 5 ή αποδειτικών παλαιότητας ή εξαιρέσεις του άρθρου 2 του Ν.4178/13……)