• Σχόλιο του χρήστη 'Παπαγιαννάκης Μιχαήλ' | 9 Οκτωβρίου 2016, 23:04

    Η όλη θεσμοθετούμενη διαδικασία σε συνδυασμό με το άρθρο 54 που επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών πριν τον έλεγχο θα έχει ως μόνο αποτέλεσμα την έκδοση σημάτων διακοπής για κάθε άδεια του κατατίθεται. Αν βρεθούν σφάλματα ή παραλήψεις στο Τοπογραφικό (που είναι σύνηθες), ο έλεγχος σταματά μέχρι αυτές να συμπληρωθούν και δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει η υπηρεσία αν προκύπτουν υπερβάσεις όρων δόμησης από την μελέτη (αυτό είναι κάτι που θα διαπιστωθεί μόνο από το Διάγραμμα Δόμησης που θα ελεγχθεί σε επόμενο στάδιο) με συνέπεια την διακοπή εργασιών. Επίσης η περίπτωση γ παραγράφου 1 θεσμοθετεί αρμοδιότητα των ελεγκτών δόμησης για τον "επανέλεγχο" των μελετών. Πέραν του ανέφικτου της διαδικασίας (αφού ιδιώτες μηχανικοί που έχουν κληρωθεί για έλεγχο σε περιοχή εκτός του τόπου της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουν ισχύουσες χρήσεις γης, όρους δόμησης κλπ ώστε να ελέγξουν το τοπογραφικό διάγραμμα), υπάρχει και το εξής λογικό σφάλμα: Αφού πρόκειται για αρχικό έλεγχο, αυτός θα γίνει στο στάδιο που προβλέπει η παρ.2 του άρθρου 55 του παρόντος. Όμως, δεδομένου ότι οι εργασίες μπορούν να αρχίσουν με την λήψη αριθμού άδειας και ΠΡΙΝ τον έλεγχο των στοιχείων από την υπηρεσία (παρ.1 άρθρου 54), συνεπάγεται ότι ο ελεγκτής δόμησης δεν θα μπορεί κάνει "επανέλεγχο" των μελετών, αφού αυτές ΔΕΝ θα έχουν ελεγχθεί κατά το στάδιο αυτό από την υπηρεσία (καθώς το παρόν άρθρο προβλέπει επίσης παράλογο διάστημα 18 ημερών για τον έλεγχο από τις κατά κανόνα υποστελεχωμένες ΥΔΟΜ)