• Σχόλιο του χρήστη 'Δημ. Φλάσκος' | 10 Οκτωβρίου 2016, 06:07

    Αναφορικά με την παρ. 3: "3. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α του παρόντος, αυξάνεται: α) κατά 10%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή/ χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 09/08/2017 έως την 08/02/2018. β) κατά 20%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή/ χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος μετά την 09/02/2018" Ενα παράδειγμα που αφορά υπόγειο επιφάνειας 50τμ (αδιάφορο το μέγεθος, το αποτέλεσμα είναι ανάλογο σε κάθε περίπτωση), σύμφωνο με την οικοδομική άδεια και με "μόνη" παράβαση την αυθαίρετη μετατροπή απο βοηθητική χρήση σε κύρια (εντός οικισμού, μετά το 2004...). Η παραπάνω αυθαίρετη χρήση "έχει την ατυχία" να αφορά κτίσμα εντός παραδοσιακού οικισμού και επιπρόσθετα ο ιδιοκτήτης του να προβαίνει στην υπαγωγή μετά τις 09/02/2018. Η τιμή ζώνης ήταν 900, και τώρα θα υπολογίζεται η νέα που είναι 850. Αν θεωρήσουμε ως Α το γινόμενο της επιφάνειας της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης(που υπολογίζεται με συντελ. υπέρβασης...) επι τους διάφορους συντελεστές που υπεισέρχονται στον υπολογισμό και παραμένουν κοινοί και για τον ν.4178/2013 και για τον παρόντα, Τότε το πρόστιμο θα είναι: 1)Με τον ν4178/13: 900(ΤΖ) χ Α χ 0,50=450χΑ Με τον παρόντα: 2α) 850(TZ) x A x 0,70 χ 1,20 χ1,20=856,8χΑ δηλαδή +190,4% προσαύξηση ή αν δεν υφίστανται οι προϋποθέσεις για το 0,70... 2β) 850(TZ) x A x 1,0 χ 1,20 χ1,20= 1224χΑ δηλαδή +272% προσαύξηση. Σημειώνεται ότι εκ των δύο όμοιων συντελεστών της 2α) και της 2β), ο μεν ένας (1,20) αφορά την παρ. 8. β) του άρθρου 84 και ο άλλος (1,20) την παρ. 3. β) του παρόντος. Νομίζω ότι οι παραπάνω προσαυξήσεις είναι υπερβολικές και "περισσότερο" άδικες αν αφορούν αυθαιρεσία εντός του εγκεκριμμένου όγκου.