• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΡΚΩΝΑ' | 10 Οκτωβρίου 2016, 08:15

    Άρθρο 92 Παρ.1 Γενικά θετικό το να ελέγχονται οι δηλώσεις υπαγωγής, όχι όμως στα στενά χρονικά όρια που τίθενται από τη διάταξη. Υπερβολικά μεγάλος όγκος δουλειάς αν σκεφτεί κανείς την πιθανότητα συσσώρευσης των περισσότερων δηλώσεων το πρώτο εξάμηνο ισχύος του νόμου Ανέφικτο να ελέγχονται όλα τα στοιχεία υποβολής όταν μάλιστα δεν προσδιορίζεται, για το μηχανικό, προθεσμία υποχρέωσης υποβολής τους στο ηλεκτρονικό σύστημα υπαγωγής. Πλήρης ασάφεια για το έργο που θα επιτελεί ο ελεγκτής δόμησης και τον τρόπο αμοιβής του. Διανοηθείτε τον όγκο δουλειάς όταν θα πρέπει να γίνει αυτοψία και να ελεγχθούν: ορθότητα αποτυπώσεων, παλαιότητα, στοιχεία οικ. άδειας, ισχύοντες όροι δόμησης, ιδιοκτησιακό καθεστώς (τίτλοι, συστάσεις, συναινέσεις κ.λπ.), δικαιολογητικά και προϋποθέσεις μειωτικών συντελεστών, υπολογισμός προστίμου, μελέτη στατικής επάρκειας και τόσα άλλα!!! Πώς θα προσδιοριστούν οι εργατοώρες του ελεγκτή και πώς θα αμειφθεί? Ο έλεγχος προβλέπεται και στις υπαγωγές για έκδοση απλών βεβαιώσεων μηχανικού? Πρόταση: i. Ο έλεγχος αν γίνεται από ελεγκτή δόμησης να είναι υποχρεωτικός πριν από την έκδοση διοικητικής πράξης ή σύσταση δικαιοπραξίας και σε κάθε περίπτωση με την συμπλήρωση της ταυτότητας κτιρίου. ii. Προσδιορισμός αξιοπρεπούς αποζημίωσης του ελεγκτή δόμησης, που θα προσεγγίζει κατ’ ελάχιστον το 30% της ελάχιστης νόμιμης αμοιβής που έχει προσδιοριστεί από το ΤΕΕ ανά υπαγωγή. iii. Η αποζημίωση του ελεγκτή δόμησης να αφαιρείται από το ειδικό πρόστιμο και να καταβάλλεται από τον ιδιοκτήτη στον ελεγκτή εφ’ όσον δεν διαπιστωθούν ελλείψεις ή λάθη στον τρόπο υπολογισμού του προστίμου. iv. Εφ’ όσον διαπιστωθούν ελλείψεις ή λάθη στον τρόπο υπολογισμού του προστίμου, αυτό να επαναπροσδιορίζεται στο σύνολό του, να καταβάλλεται η διαφορά και η αποζημίωση του ελεγκτή από τον ιδιοκτήτη. v. Στην περίπτωση που με υπαιτιότητα του εξουσιοδοτημένου για την υπαγωγή μηχανικού, μετά τον έλεγχο επέλθει ανάκληση της δήλωσης υπαγωγής, πέραν των κυρώσεων του άρθρου 78 του παρόντος νόμου και του άρθρου 64 παρ. 6α, β, γ, να καταβάλλεται η αποζημίωση του ελεγκτή από τον μηχανικό διαχειριστή της δήλωσης.