• Σχόλιο του χρήστη 'Λύσσαρης Νίκος' | 20 Νοεμβρίου 2016, 21:45

    Άρθρο 11 Αθρ. 11 παρ. 1. « Ο ΕΟΑΝ εκπονεί και εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης για τα άλλα προιόντα που περιλαμβάνουν κατευθυντήριες γραμμές και μέτρα…». Σχόλιο: Ευελπιστώ αρχικά πως ο ΕΟΑΝ θα στελεχωθεί με προσωπικό με τις κατάλληλες γνώσεις και ειδικότητες και όχι με αποσπάσεις από φορείς του δημοσίου τομέα που δεν σχετίζονται διόλου με το αντικείμενο ενασχόλησης του Οργανισμού, προκειμένου στην συνέχεια να είναι σε θέση να εκπονήσουν και να εφαρμόσουν τα προβλεπόμενα προγράμματα. Επί του παρόντος βέβαια ο Οργανισμός παραμένει υποστελεχωμένος (οι αποσπασμένοι ή μεταφερόμενοι υπάλληλοί του από ενάρξεως λειτουργίας του Οργανισμού, το έτος 2009, μέχρι σήμερα είναι ελάχιστοι, μόλις έντεκα στον αριθμό). Συνέπεια των πολυποίκιλων ελλείψεων και ανεπαρκειών είναι να καθίσταται αντικειμενικά αδύνατη η επιτέλεση και του ως άνω έργου του και τούτο ως είναι αντιληπτό έχει βαρύτατες επιπτώσεις για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων και κατ’ επέκταση την προστασία του περιβάλλοντος. Προκειμένου λοιπόν να εκτελεί το έργο που συσσωρεύεται σ’ αυτόν με τις αυξημένες αρμοδιότητες που του ανατίθενται με τις νέες διατάξεις, πρωταρχικό μέλημα αντί της ενδυνάμωσης με υπερεξουσίες, πρέπει να είναι η δέουσα στελέχωσή του. Αξιοσημείωτη είναι και η παρατήρηση-τοποθέτηση του ΓΕΔΔ που εμπεριέχεται στην έκθεση ελέγχου που συνέταξε για τον ΕΟΑΝ, ο οποίος επί του σοβαρού θέματος της στελέχωσης του Οργανισμού, επ’ ακριβώς αναφέρει πως «… η στελέχωση του Οργανισμού με δυο τρόπους, εξ αποσπάσεως και εκ μεταφοράς θεωρούμε ότι δεν είναι ορθή…».