Άρθρο 11

Το άρθρο 15 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 15
Προγράμματα πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης άλλων προϊόντων
1. Ο Ε.Ο.ΑΝ. εκπονεί και εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης για τα άλλα προϊόντα, που περιλαμβάνουν κατευθυντήριες γραμμές και μέτρα. Τα προγράμματα αυτά είναι αποτέλεσμα συγκέντρωσης και αξιοποίησης όλων των σχετικών πρωτοβουλιών και εισηγήσεων των οικονομικών παραγόντων προς τον Ε.Ο.ΑΝ. και αποβλέπουν στη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για την πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων των άλλων προϊόντων, σύμφωνα με τις γενικές αρχές του άρθρου 4 και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα με την ΠΥΣ υπ΄αρ. 49/15.12.2015 Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων .
2. Το περιεχόμενο των προγραμμάτων για κάθε προϊόν είναι ανάλογο αυτών για την πρόληψη και εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 5, εκτός εάν για ορισμένα προϊόντα ισχύουν ειδικότερες προβλέψεις από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας όπως ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός.
3. Τα προγράμματα εγκρίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών.».