Άρθρο 11

Το άρθρο 15 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 15
Προγράμματα πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης άλλων προϊόντων
1. Ο Ε.Ο.ΑΝ. εκπονεί και εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης για τα άλλα προϊόντα, που περιλαμβάνουν κατευθυντήριες γραμμές και μέτρα. Τα προγράμματα αυτά είναι αποτέλεσμα συγκέντρωσης και αξιοποίησης όλων των σχετικών πρωτοβουλιών και εισηγήσεων των οικονομικών παραγόντων προς τον Ε.Ο.ΑΝ. και αποβλέπουν στη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για την πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων των άλλων προϊόντων, σύμφωνα με τις γενικές αρχές του άρθρου 4 και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα με την ΠΥΣ υπ΄αρ. 49/15.12.2015 Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων .
2. Το περιεχόμενο των προγραμμάτων για κάθε προϊόν είναι ανάλογο αυτών για την πρόληψη και εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 5, εκτός εάν για ορισμένα προϊόντα ισχύουν ειδικότερες προβλέψεις από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας όπως ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός.
3. Τα προγράμματα εγκρίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών.».

  • 20 Νοεμβρίου 2016, 21:45 | Λύσσαρης Νίκος

    Άρθρο 11
    Αθρ. 11 παρ. 1. « Ο ΕΟΑΝ εκπονεί και εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης για τα άλλα προιόντα που περιλαμβάνουν κατευθυντήριες γραμμές και μέτρα…».
    Σχόλιο: Ευελπιστώ αρχικά πως ο ΕΟΑΝ θα στελεχωθεί με προσωπικό με τις κατάλληλες γνώσεις και ειδικότητες και όχι με αποσπάσεις από φορείς του δημοσίου τομέα που δεν σχετίζονται διόλου με το αντικείμενο ενασχόλησης του Οργανισμού, προκειμένου στην συνέχεια να είναι σε θέση να εκπονήσουν και να εφαρμόσουν τα προβλεπόμενα προγράμματα. Επί του παρόντος βέβαια ο Οργανισμός παραμένει υποστελεχωμένος (οι αποσπασμένοι ή μεταφερόμενοι υπάλληλοί του από ενάρξεως λειτουργίας του Οργανισμού, το έτος 2009, μέχρι σήμερα είναι ελάχιστοι, μόλις έντεκα στον αριθμό). Συνέπεια των πολυποίκιλων ελλείψεων και ανεπαρκειών είναι να καθίσταται αντικειμενικά αδύνατη η επιτέλεση και του ως άνω έργου του και τούτο ως είναι αντιληπτό έχει βαρύτατες επιπτώσεις για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων και κατ’ επέκταση την προστασία του περιβάλλοντος. Προκειμένου λοιπόν να εκτελεί το έργο που συσσωρεύεται σ’ αυτόν με τις αυξημένες αρμοδιότητες που του ανατίθενται με τις νέες διατάξεις, πρωταρχικό μέλημα αντί της ενδυνάμωσης με υπερεξουσίες, πρέπει να είναι η δέουσα στελέχωσή του.
    Αξιοσημείωτη είναι και η παρατήρηση-τοποθέτηση του ΓΕΔΔ που εμπεριέχεται στην έκθεση ελέγχου που συνέταξε για τον ΕΟΑΝ, ο οποίος επί του σοβαρού θέματος της στελέχωσης του Οργανισμού, επ’ ακριβώς αναφέρει πως «… η στελέχωση του Οργανισμού με δυο τρόπους, εξ αποσπάσεως και εκ μεταφοράς θεωρούμε ότι δεν είναι ορθή…».

  • 24. Απουσιάζει από το νομοσχέδιο στοχοθέτηση για την «Προετοιμασία για Επαναχρησιμοποίηση»: Προτείνεται να συμπεριληφθεί άρθρο με πρόβλεψη στόχων σχετικά με την «Προετοιμασία για Επαναχρησιμοποίηση» για όλα τα «Άλλα Προϊόντα». Πολλές χώρες της ΕΕ έχουν σχετικούς στόχους, που μπορούν να διερευνηθούν και προσαρμοσθούν στα Ελληνικά δεδομένα και σε μελλοντική ΚΥΑ να τεθούν και στη χώρα μας σχετικοί στόχοι.